Förhandsbesked: Det redovisade uppdraget som styrelseledamot och kassör i en företagarorganisation är förenligt med 25 § revisorslagen.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har ansökt om förhandsbesked enligt 22 och 25 §§ revisorslagen (2001:883) i frågan om han kan vara kassör och styrelseledamot alternativt endast kassör i en företagarorganisation.

2 A-sons uppgifter i ansökan

A-son har uppgett följande.

Han har fått en förfrågan om att väljas till kassör i den lokala företagarorganisationen. Det är oklart om uppdraget även inbegriper ett styrelseuppdrag i föreningen. Han har inte kännedom om han för närvarande har revisionsklienter som är medlemmar i företagarorganisationen. Han utgår emellertid från att han har revisionsklienter som är, eller kommer att bli, medlemmar. Företagarorganisationens styrelseledamöter eller ledande personer är dock inte företrädare för någon av hans revisionsklienter.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Under vissa förhållanden ska Revisorsinspektionen enligt 22 § revisorslagen meddela förhandsbesked om revisorn kan inneha ett visst uppdrag De förhållanden som A-son redogör för i sin ansökan har dock inte anknytning till konkreta eller presumtiva uppdrag i revisionsverksamhet. Revisorsinspektionen kan därför i detta fall inte lämna något förhandsbesked enligt 22 §.

Enligt 25 § första stycket revisorslagen får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. I andra stycket samma paragraf anges att Revisorsinspektionen på ansökan av en revisor ska meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

I lagens förarbeten anges att sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet kan innebära en sådan risk för revisorns opartiskhet och självständighet att revisorn inte bör inneha uppdraget. Av förarbetena kan även utläsas att revisorns intressenter överhuvudtaget inte ska behöva räkna med att en revisor innehar sidouppdrag som kan gå ut över eller komma i konflikt med revisionsuppdraget.1 Revisorsinspektionen har tidigare uttalat att frågan om en revisor kan utöva sidoverksamhet i form av styrelseuppdrag i ett bolag måste prövas mot dels det affärsintresse som revisorn får i det enskilda bolaget, dels omfattningen och arten av bolagets verksamhet.2

Den organisation i vilken A-son vill engagera sig är en ideell förening. Syftet med föreningen är att verka för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. Organisationens verksamhet kan enligt Revisorsinspektionens bedömning inte anses utgöra en sådan omfattande affärsverksamhet som avses i förarbetena. Inte heller förefaller styrelseuppdraget innebära något förtroenderubbande affärsintresse.3

Eftersom organisationen är verksam på den ort där A-son bedriver sin revisionsverksamhet är det i och för sig möjligt att personer som direkt eller indirekt berörs av hans verksamhet som revisor deltar i organisationens aktiviteter och tar del av de tjänster som organisationen erbjuder. Det går dock inte att förutse att hans eventuella deltagande i styrelsearbetet eller hans arbete som kassör generellt skulle gå ut över eller komma i konflikt med hans revisionsuppdrag.

Vid en samlad bedömning finner Revisorsinspektionen att uppdraget som styrelseledamot och kassör i företagarorganisationen inte är av sådan art och omfattning att det står i strid med 25 § revisorslagen. A-son kan alltså, under de i ärendet beskrivna förutsättningarna, åta sig uppdraget som styrelseledamot och kassör i organisationen.

Revisorsinspektionen vill dock erinra om den skyldighet som revisorer har enligt 21 a § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten bedöma sitt oberoende. Baserat på de uppgifter som han har lämnat i sin ansökan ger A-son uppdrag i företagarorganisationen honom särskild anledning att bevaka och överväga om engagemanget i organisationen ger upphov till oberoendehot i enskilda revisionsuppdrag.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras och vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser.

Se prop. 2000/01:146 s. 55.

Se Revisorsinspektionens beslut den 12 maj 2017, dnr 2017-426.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 9 mars 2018, dnr 2018-47.