Beslut: Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående godkände revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som han har avgett för ett aktiebolag enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd.1 Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

Före den 7 februari 2022 var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021. Enligt 4 § i förordningen finns ett antal olika stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden maj 2021.

2 Skatteverkets underrättelse

I Skatteverkets underrätelse uppges följande.

Enligt de arbetsgivardeklarationer på individnivå som bolaget hade lämnat för stödperioden maj 2021 uppgick lönerna till totalt 99.360 kronor. Bolagets arbetsgivaravgifter uppgick till totalt 31.578 kronor. Summan av dessa belopp uppgår till 130.578 kronor. I ansökan angav bolaget emellertid att lönekostnaderna uppgick till 188.900 kronor.

Av det svar bolaget har lämnat vid Skatteverkets kontroll av utbetalt omställningsstöd framgår att bolaget felaktigt lagt till belopp för intjänad semester samt sociala avgifter på denna om sammanlagt 58.322 kronor.

3 Utredningen i ärendet

I revisorsyttrandet angav A-son att han hade kontrollerat att beräkningen av lönekostnader stämde överens med bolagets underlag för socialavgifter enligt socialavgiftlagen (2000:980) för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökat med summan av påförda arbetsgivaravgifter.

I hans dokumentation finns ett bokföringsunderlag för löner samt en kvittens från Skatteverket avseende arbetsgivaravgifter för perioden maj 2021. Summan av dessa belopp är 130.578 kronor. Vidare finns ett beräkningsunderlag för ansökan om omställningsstöd där det vid punkt rörande Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter har antecknats ”inklusive semesterlön och sociala avgifter?”

A-son har uppgett följande.

Han noterade vid sin granskning att bolaget som lönekostnad hade tagit upp även intjänad semester och sociala avgifter på denna. I den fortsatta granskningen upptäcktes en annan felaktighet som korrigerades av bolaget och det fanns även andra frågeställningar. Uppdraget drog ut på tiden och var under tidspress. Han tappade bort frågan om den felaktigt upptagna semesterlönen.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för stödperioden. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 13 § första stycket 14 framgår att som fasta kostnader räknas löner. Enligt 13 a § avses med löner bolagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen för den redovisningsperiod som motsvarar stödperioden, ökat med påförda arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden.

Eftersom storleken av bolagets lönekostnader hade angetts felaktigt i ansökan, var revisorsyttrandet felaktigt. Såsom framgått av A-sons egna uppgifter berodde felaktigheten på ett förbiseende vid hans granskning. A-son har härigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hans ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.