Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen rör ett revisorsyttrande enligt 8 § förordningen (2021:126) om ordinarie omställningsstöd1 som han har avgett i anslutning till att ett bolag ansökt om omställningsstöd. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).2

I ett yttrande av detta slag ska revisorn bl.a. uttala sig om summan av företagets fasta kostnader och om företagets beräkning av täckningsbidrag för stödperioden.

A-son avgav sitt yttrande den 9 april 2021. Vid tiden för granskningen var författningens rubrik Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021. Enligt 4 § i förordningen finns det ett antal stödperioder. Bolagets ansökan om omställningsstöd avsåg stödperioden november och december 2020.

SNT 4400 har den 1 januari 2022 ersatts av ISRS 4400.

2 Skatteverkets underrättelse

I Skatteverkets underrättelse uppges följande.

I sin ansökan om omställningsstöd redovisade det aktuella bolaget stödgrundande fasta kostnader i form av hyra och leasing om ca 750.000 kr. Av beloppet avsåg ca 250.000 kr hyra till ett bolag som ingick i samma koncern. Sistnämnda kostnad var därför inte stödgrundande. Enligt revisorsyttrandet granskade A-son ett urval bestående av de 15 största posterna avseende fasta kostnader. Hyran till koncernbolaget bör ha ingått i detta urval. Ändå uppgav han i yttrandet att de granskade posterna uppfyllde förordningens definition av fasta kostnader.

Vidare utgick bolaget från fel månaders lönekostnader vid beräkningen av täckningsbidraget för stödperioden. Bolaget gjorde i sin beräkning avdrag med de högre löner som hade betalats ut i december 2020 och januari 2021 i stället för de löner som hade betalats ut och redovisats i arbetsgivardeklarationerna för november och december 2020. Enligt revisorsyttrandet granskade A-son lönekostnaderna för den redovisningsperiod som motsvarade stödperioden. Ändå uppgav han i yttrandet att bolagets lönekostnader överensstämde med underlaget för socialavgifter för stödperioden och hade ökats med summan av påförda arbetsgivaravgifter.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Vid sin granskning förbisåg han att den aktuella hyreskostnaden var koncernintern och därför inte fick räknas med bland fasta kostnader. Likaså förbisåg han att lönekostnaderna skulle ha avsett de löner som hade deklarerats i stödperioden, dvs. att lönerna inte skulle periodiseras.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 8 § förordningen om ordinarie omställningsstöd får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om sökanden har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn rapportera sina iakttagelser i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader och om täckningsbidraget för stödperioden.

Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 13–15 §§. Av 14 § 5 framgår att som fasta kostnader räknas inte kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

I 16 § anges hur täckningsbidraget ska beräknas. Av paragrafens dåvarande lydelse framgick att med lönekostnader avsågs summan av företagets underlag för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) för de redovisningsperioder som motsvarar stödperioden, ökad med summan av påförda arbetsgivaravgifter för dessa redovisningsperioder. Det framgick också att lönekostnader inte skulle periodiseras.

Bolagets ansökan innehöll alltså felaktiga uppgifter både när det gäller bolagets fasta kostnader och i fråga om täckningsbidragets storlek. A-son borde ha uppmärksammat detta men gjorde inte det. Han kom till följd av det att avge ett felaktigt revisorsyttrande.

Genom att lämna ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.