FAR har kommenterat detta förhandsbesked. Kommentaren återges sist i ärendet.

Förhandsbesked: Det redovisade uppdraget som styrelseledamot i en företagarorganisation är förenligt med 25 § revisorslagen.

1 Inledning

Auktoriserade revisorn A-son har ansökt om förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) i frågan om hon kan vara styrelseledamot i en företagarorganisation.

2 A-sons uppgifter i ansökan

A-son har uppgett följande.

Hon har fått en förfrågan om att väljas till styrelseledamot i den lokala företagarorganisationen. Organisationen är verksam på den ort där hon bedriver sin revisionsverksamhet. Hon utgår ifrån att flera av hennes revisionsklienter är medlemmar i företagsorganisationen men hon vet inte vilka. Vid en genomgång av uppgifterna på företagarorganisationens webbplats såg hon att styrelsen för närvarande består av elva ledamöter, varav två är från företag som hon är revisor i. Hur det blir framöver vet hon inte, eftersom det är årsmötet som beslutar vilka som ska sitta i styrelsen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 25 § revisorslagen får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Revisorsinspektionen ska på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med denna bestämmelse.

I lagens förarbeten anges att sidoverksamhet i form av omfattande affärsverksamhet kan innebära en sådan risk för revisorns opartiskhet och självständighet att revisorn inte bör inneha uppdraget. Av förarbetena kan även utläsas att revisorns intressenter överhuvudtaget inte ska behöva räkna med att en revisor innehar sidouppdrag som kan gå ut över eller komma i konflikt med revisionsuppdraget.1 Revisorsinspektionen har tidigare uttalat att frågan om en revisor kan utöva sidoverksamhet i form av styrelseuppdrag i ett bolag måste prövas mot dels det affärsintresse som revisorn får i det enskilda bolaget, dels omfattningen och arten av bolagets verksamhet.2

Den organisation i vilken A-son vill engagera sig är en ideell förening. Syftet med föreningen är att verka för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag. Organisationens verksamhet kan enligt Revisorsinspektionens bedömning inte anses utgöra en sådan omfattande affärsverksamhet som avses i förarbetena. Inte heller synes styrelseuppdraget som sådant vara förenat med något förtroenderubbande affärsintresse.3

Eftersom organisationen är verksam på den ort där A-son bedriver sin revisionsverksamhet, är det i och för sig möjligt att personer som direkt eller indirekt berörs av hennes verksamhet som revisor deltar i organisationens aktiviteter och tar del av de tjänster som organisationen erbjuder. Ett deltagande i styrelsearbete kan dock generellt inte anses gå ut över eller komma i konflikt med hennes revisionsuppdrag.

Vid en samlad bedömning finner Revisorsinspektionen att uppdraget som styrelseledamot i företagarorganisationen inte är av sådan art och omfattning att det står i strid med 25 § revisorslagen. A-son kan alltså, under de i ärendet beskrivna förutsättningarna, åta sig uppdraget som styrelseledamot i organisationen.

Revisorsinspektionen tar genom detta förhandsbesked endast ställning till om ett deltagande i styrelsen för den lokala företagarorganisationen är förenligt med 25 § revisorslagen.4 Revisorsinspektionen vill dock erinra om den skyldighet som revisorer har enligt 21 a § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten bedöma sitt oberoende. De uppgifter som A-son har lämnat om att det i dagsläget är två revisionsklienter som sitter i företagsorganisationens styrelse ger henne särskild anledning att pröva om det nu aktuella engagemanget i organisationen ger upphov till oberoendehot i enskilda revisionsuppdrag.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras och vid författningsändringar som påverkar de frågor som beskedet avser.

Se prop. 2000/01:146 s. 55.

Se Revisorsinspektionens beslut den 12 maj 2017, dnr 2017-426.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 9 mars 2018, dnr 2018-47.

Jfr Revisorsinspektionens beslut den 27 mars 2014, dnr 2014-146.

FARs kommentar

Enligt ett förhandsbesked är det förenligt med revisorslagen att en revisor accepterar uppdraget som ledamot i styrelsen i en lokal företagarorganisation. I de fall en företrädare för en revisionsklient också är ledamot i styrelsen så ska revisorn hantera oberoendefrågan inom ramen för analysmodellen.