Beslut: Revisorsinspektionen beviljar A-son undantag från anställningsförbudet i 12 § revisorslagen för anställning i en bank. Beslutet gäller till och med den 16 juni 2025.

1 Inledning

A-son var auktoriserad revisor under perioden 2013-09-01 – 2017-11-30. Sedan den 1 mars 2023 är han åter auktoriserad och har ansökt om undantag från det s.k. anställningsförbudet i 12 § första stycket revisorslagen (2001:883). Ansökan omfattar anställning i en bank.

2 Revisorns uppgifter i ansökan

A-son har uppgett i huvudsak följande.

Sedan han lämnade revisorsyrket har han arbetat som internrevisor på en storbank. Hans avsikt är nu att starta ett revisionsföretag för att erbjuda både revision, redovisning och finansiell rådgivning. Han avser att starta verksamheten från grunden och att under fyra – fem år ackumulera en kundstock som motsvarar en heltidstjänst. Tanken är att under det första året arbeta med den egna verksamheten på kvällar och helger. För varje påföljande år vill han trappa ner anställningen på banken med 20–25 procent och samtidigt öka omsättningen i revisionsföretaget. Anställningen på banken innehåller arbetsuppgifter och fortbildning som kommer att kunna bidra till hans utveckling som auktoriserad revisor. Han kommer inte att ha banken som kund eller använda sig av anställningen för att skaffa egna kunder. Han kommer inte heller att tillhandahålla någon typ av rådgivning avseende banker eller banktjänster. På banken arbetar han enbart internt gentemot bankens olika enheter och avdelningar utan kontakt med dess kunder.

Den revisor som vill starta sin revisionsverksamhet från grunden är i behov av inkomster från en annan anställning. Undantag från anställningsförbudet bör kunna tillåtas om revisorns anställning bidrar till att öka hans eller hennes möjlighet att stanna kvar i yrket och utveckla kunskap inom revisorsutbildningens obligatoriska ämnesområden.1 Revisorsinspektionen har arbetat för att underlätta återkomst till revisorsyrket. Tillämpningen av regeln om undantag bör därför stötta eller i vart fall inte försvåra för en revisor som vill bygga upp en egen verksamhet från grunden.

Se 2 och 6 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Enligt 12 § första stycket revisorslagen får en revisor endast vara anställd hos ett revisions- företag eller sådant bolag som avses i 11 § andra stycket (ägarbolag). Enligt 12 § andra stycket får Revisorsinspektionen bevilja undantag från anställningsförbudet om det finns särskilda skäl.

Anställningsförbudet syftar till att en revisor inte ska ägna sig åt verksamhet som kan medföra att förtroendet för hans eller hennes opartiskhet och självständighet kan ifråga- sättas. Det finns därför anledning att vid bedömningen av vad som ska anses utgöra särskilda skäl enligt 12 § särskilt beakta om den tänkta anställningen kan leda till situationer där revisorns oberoende kan ifrågasättas.

Revisorsinspektionen har i regel beviljat undantag för revisorer som har ansökt om att få tjänstgöra på revisionsbyråer utomlands eller som lärare på deltid i olika sammanhang, t.ex. kurser i ekonomi på högskolenivå. Också revisorer som har fått anställningar hos branschorganisationer (FAR och SRF), Ekobrottsmyndigheten, Revisorsinspektionen och Riksrevisionen har kunnat beviljas undantag.2 I övrigt har Revisorsinspektionen tillämpat dispensbestämmelsen restriktivt.

I ärendet har inte framkommit annat än att en bibehållen anställning vid banken på ett avgörande sätt kan underlätta för A-son att starta ett revisionsföretag och bygga upp verksamhet i företaget. Anställningen bör också kunna bidra till att upprätthålla och utveckla viss kompetens som är relevant för honom som auktoriserad revisor. Den avviker visserligen, i inte oväsentlig grad, från sådan verksamhet som en revisor normalt får ägna sig åt. A-sons avsikt är emellertid att anställningen ska avvecklas och att han framgent endast ska vara yrkesverksam som auktoriserad revisor. Det finns därför skäl att ge honom dispens från anställningsförbudet. Om anställningen pågår under en längre tid kan den dock förutses leda till situationer där A-sons oberoende kan ifrågasättas. Ett undantag bör därför gälla enbart för en förhållandevis begränsad övergångsperiod.

Sammantaget finns det skäl för att bevilja A-son undantag från anställningsförbudet i 12 § revisorslagen för anställningen i banken. Undantaget ska dock begränsas till att gälla till och med den 16 juni 2025.

Det bör noteras att detta beslut inte innebär något undantag från fortbildningskravet i 6 § förordningen (1995:665) om revisorer. Revisorsinspektionen erinrar också om att en revisor enligt 21 a § revisorslagen ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

Se t.ex. Revisorsinspektionens beslut den 4 februari 2010 i ärende dnr 2009-1749.