Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som föranlett myndigheten att utreda A-sons uppdrag som revisor i ett aktiebolag för räkenskapsåret 2021.

I ärendet behandlas frågan om val och entledigande av revisor och om behörighet att avge revisionsberättelse.

2 Utredningen i ärendet

Enligt Bolagsverkets register tillträdde A-son som revisor för det i ärendet aktuella bolaget den 7 januari 2021. Bolagsverket registrerade A-sons utträde som revisor den 22 november 2021. Av revisorspåteckningen på bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020-11-09–2021-12-31 framgår att A-son avgav en revisionsberättelse den 30 juni 2022.

Revisorsinspektionen har tagit del av en bolagsordning som antogs den 26 november 2020. Av bolagsordningen framgår att bolaget ska ha revisor. Inspektionen har vidare tagit del av ett registreringsbevis från Bolagsverket skapat den 10 januari 2022. Av detta kan utläsas att A-son vid den tidpunkten inte var registrerad som revisor för bolaget och att senaste datum för ändring av bolagsordningen var den 26 november 2020. Därutöver har inspektionen tagit del av dels ett protokoll från en extra bolagsstämma som hölls den 25 oktober 2021 – där beslut fattades om att A-son skulle avregistreras som revisor – dels ett uppdragsbrev som undertecknades i juni 2022.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han tillträdde som revisor i bolaget år 2021, vilket var bolagets första räkenskapsår. Eftersom verksamheten hade en blygsam omfattning, förde han en dialog med bolagets ägare om behovet av revisor. Bolaget beslutade därefter att välja bort honom, vilket formaliserades vid en extra bolagsstämma den 25 oktober 2021. En kollega till honom fick uppdraget att hjälpa till med en registreringsanmälan. Avregistreringen verkställdes av Bolagsverket i november 2021.

Efter avregistreringen hade revisionsföretaget fortsatt uppdrag att biträda bolaget med redovisningstjänster. Under våren 2022 uppmärksammade en medarbetare i redovisningsuppdraget att bolagsordningen alltjämt innehöll ett krav på revisor. Det konstaterades vidare att protokollet från den extra bolagsstämman inte innehöll något beslut om att ta bort revisorskravet i bolagsordningen. Kontakt togs med Bolagsverket som gav besked om att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 behövde vara reviderad. Efter diskussion med bolaget träffades en överenskommelse om att han skulle återinträda som revisor, eftersom bolagets beslut om att han skulle avregistreras, och Bolagsverkets registrering av utträde, vilade på en felaktig förutsättning. För att förtydliga uppdragsförhållandet skrevs ett uppdragsbrev den 16 juni 2022. Han utgick mot denna bakgrund från att han var behörig att avge revisionsberättelse, vilket skedde den 30 juni 2022.

4 Revisorsinspektionens bedömning

Beslut om att utse eller entlediga en revisor fattas, om inte annat anges i bolagsordningen, av bolagsstämman, se 9 kap. 8 och 22 §§ aktiebolagslagen (2005:551). När en revisor har utsetts ska detta anmälas för registrering till Bolagsverket, se 9 kap. 47 §.

Det beslut som bolaget fattade vid bolagsstämman den 25 oktober 2021 om att avregistrera A-son måste uppfattas som ett beslut om att entlediga honom. Avregistrering hos Bolagsverket kom sedermera att ske i november 2021. När A-son den 30 juni 2022 avgav revisionsberättelse fanns det inte något stämmobeslut om att återigen utse honom till revisor i bolaget. Han var därmed inte behörig att lämna denna revisionsberättelse.

Det åligger en revisor att noggrant kontrollera sin behörighet att utföra revisionsuppdraget. I detta fall fanns visserligen ett uppdragsbrev. Ett sådant kan emellertid aldrig ersätta ett stämmobeslut om val av revisor och det medgav i det här fallet ingen säker slutsats om att A-son var utsedd i vederbörlig ordning. Genom att lämna en revisionsberättelse utan att han var behörigen utsedd till revisor har han åsidosatt god revisionssed och därigenom sina skyldigheter som revisor. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.