REVISORSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER

RIFS 2021:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

Allmänna bestämmelser

1 §Dessa föreskrifter kompletterar bestämmelserna i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2 §I dessa föreskrifter har begreppen revisor och revisionsföretag samma betydelse som i revisorslagen (2001:883). I övrigt har termer och uttryck som används samma betydelse som i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Åtgärder som ska vidtas av revisionsföretaget

Allmän riskbedömning

3 §Den allmänna riskbedömningen ska innehålla

 1. en identifikation av verksamhetens tjänster och produkter,

 2. en beskrivning av de hot som är relevanta för tjänsterna och produkterna,

 3. en beskrivning av de egenskaper som kan göra revisionsföretagets verksamhet eller tjänster och produkter sårbara för försök till att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och

 4. en värdering av riskerna som är förenade med de beskrivna hoten och sårbarheterna.

Utvärdering och uppdatering

4 §Revisionsföretaget ska, på grundval av en riskbedömning men minst en gång per år, utvärdera och vid behov uppdatera den allmänna riskbedömningen och sina rutiner och riktlinjer.

Datum för utvärderingen och eventuell uppdatering ska dokumenteras.

Utbildning

5 §Ett revisionsföretag ska dokumentera den utbildning som avses i 2 kap. 14 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utbildningens innehåll, namn på deltagare och datum för utbildningen ska framgå av dokumentationen.

Intern kontroll

6 §Revisionsföretaget ska, på grundval av en riskbedömning men minst vart tredje år, utföra periodiskt återkommande kontroller av revisorernas åtgärder i enskilda uppdrag för att säkerställa att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrifter och de interna riktlinjerna och rutinerna efterlevs.

Kontrollen ska ske genom att minst ett avslutat uppdrag för varje revisor granskas och ska åtminstone omfatta kontroll av åtgärder och dokumentation avseende kundkännedom, kundriskprofil och övervakning.

Datum för kontrollen, eventuella upptäckta brister samt planerade och genomförda förbättringsåtgärder ska dokumenteras.

Åtgärder som ska vidtas av revisorn

Kontroll av identitet

7 §Revisorns kontroll av fysiska och juridiska personers identitet ska göras genom att extern verifiering hämtas in och dokumenteras på det sätt som anges i tabellen nedan. Av dokumentationen ska även framgå när kontrollen har utförts.

Vid identitetskontroll på distans ska kopior vara bestyrkta.

Identitetskontroll ska genomföras även om kunden är en offentlig person eller är känd sedan tidigare.

Vem som kontrolleras

Vilken handling som kontrolleras

Dokumentation av kontrollen

Fysisk person

Elektronisk legitimation

eller

Kopia av bekräftelsen av den elektroniska legitimationen.

Giltigt pass eller annan giltig identitetshandling

Kopia av den kontrollerade handlingen eller anteckning av den kontrollerade handlingens nummer, giltighetstid och utfärdare

Juridisk person

Aktuellt registreringsbevis, registerutdrag eller uppgifter från andra tillförlitliga och oberoende källor

Original eller kopia av den kontrollerade handlingen

Företrädare, ombud eller motsvarande

Utöver identitetskontroll av fysisk person även fullmakt, förordnande eller motsvarande behörighetshandling

Kopia av den kontrollerade handlingen

Åtgärder vid låg respektive hög risk

8 §Även om revisorn vid låg risk tillämpar förenklade åtgärder för kundkännedom ska kundens identitet alltid kontrolleras på det sätt som följer av 7 §.

När revisorn vid hög risk vidtar skärpta åtgärder för kundkännedom ska ytterligare information om kundens ekonomiska situation och varifrån dennes ekonomiska medel kommer alltid hämtas in. För kunder som är etablerade i ett land som har identifierats som ett högrisktredjeland av Europeiska kommissionen, finns ytterligare krav på skärpta åtgärder i 3 kap. 17 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utvärdering och uppdatering

9 §En revisor ska under pågående uppdrag, på grundval av en riskbedömning men minst en gång per år, utvärdera kundkännedomen och kundens riskprofil och vid behov uppdatera dessa.

Om kundkännedomen uppdateras eller om rapportering sker till Polismyndigheten ska beslut tas om huruvida riskprofilen ska ändras eller inte.

Datum, överväganden och slutsatser för utvärderingen, samt eventuell uppdatering, ska dokumenteras.

Särskilt om nivåer för riskbedömningar

10 §När revisionsföretaget gör sin allmänna riskbedömning och revisorn gör sin bedömning av kundens riskprofil ska minst tre nivåer, motsvarande normal, låg och hög risk, tillämpas.

Risknivån får bestämmas som låg om det finns specifika omständigheter som visar att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är lägre än normalt. Om det finns omständigheter som tyder på förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska risknivån bestämmas som hög.

Dokumentation av vidtagna åtgärder

Revisorns dokumentationsskyldighet

11 §Revisorns dokumentationsskyldighet enligt 7 och 9 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet gäller, i tillämpliga delar, även revisorns åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hur dokumentationen ska bevaras och organiseras

12 §Dokumentationen av revisionsföretagets och revisorns vidtagna åtgärder ska under den tid som anges i 5 kap. 3 och 4 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras på det sätt som anges i 12 § första stycket Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Dokumentationen ska vara organiserad på sådant sätt att uppgifter och handlingar är lätta att identifiera, ta fram och sammanställa på begäran av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Revisorsinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...