Här återges endast den svenska versionen [red.anm.].

Den konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet som har undertecknats den 30 mars 1978 jämte protokoll till konventionen samt en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 januari 1979. Kungörelsen den 13 juni 1969 (nr 375) om tillämpning av en mellan Sverige och Jugoslavien sluten konvention rörande social trygghet skall samtidigt upphöra att gälla.

Konventionen, protokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och serbokroatisk text som bilagor 1–3.1

Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

1 §Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen av samma dag om tillämpning av konventionen skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till förordningen (1978:798) om tillämpning av en konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet.

Förordning (2002:380)

2 §Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

Förordning (2002:380)

3 §Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Bosnien-Hercegovina Civil- och kommunikationsministeriet.

Förordning (2002:380)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1978:798

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

2002:380

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 23 maj 1992.

Bilaga 1 Konvention mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien rörande social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslaviens regering har, i en önskan att reglera och förbättra förhållandena inom den sociala trygghetens område mellan de båda staterna, överenskommit om följande:

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Denna konvention är tillämplig på

 1. Socialistiska Federativa Republiken Jugoslaviens lagar, förordningar och allmänna föreskrifter (nedan kallat lagstiftning) rörande

  1. sjukförsäkring (inbegripet moderskapsförsäkring)

  2. pensionsförsäkring och invaliditetsförsäkring (inbegripet försäkring för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar)

  3. familjebidrag

 2. Konungariket Sveriges lagar, förordningar och allmänna föreskrifter (nedan kallat lagstiftning) rörande

 1. sjukförsäkring (inbegripet föräldraförsäkring)

 2. folkpension

 3. försäkring för tilläggspension

 4. arbetsskadeförsäkring

 5. allmänna barnbidrag.

Konventionen äger också tillämpning på lagar och författningar, som ändrar eller kompletterar den i första stycket angivna lagstiftningen.

Konventionen skall emellertid icke tillämpas på lagar och författningar som avser en ny gren av social trygghet, om ej de fördragsslutande parterna träffar särskild överenskommelse härom . Konventionen skall ej heller tillämpas på sådana lagar och författningar som utvidgar tillämpningsområdet för gällande lagstiftning till nya persongrupper, om den berörda statens regering inom tre månader efter lagens eller författningens offentliggörande meddelar den andra statens regering att en motsvarande utvidgning av konventionen icke avses.

Artikel 2

Denna konvention gäller för de fördragsslutande staternas medborgare samt för personer som härleder sin rätt från sådana medborgare.

Artikel 3

Vid tillämpningen av en fördragsslutande stats lagstiftning likställes, i den mån ej annat föreskrives i denna konvention, med denna stats medborgare

medborgare i den andra fördragsslutande staten samt

andra personer med avseende på rättigheter som dessa härleder från medborgare i den andra fördragsslutande staten.

Artikel 4

I den mån ej annat föreskrives i denna konvention skall frågan om tillämplig lagstiftning bedömas

 1. enligt svensk rätt, om personen i fråga är bosatt i Sverige, eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring, om han är sysselsatt där,

 2. enligt jugoslavisk rätt, om han är sysselsatt i Jugoslavien.

Artikel 5

Utsänds en arbetstagare, som sysselsätts i en fördragsslutande stat, av sin arbetsgivare (med arbetsgivare förstås i Jugoslavien organisation för gemensamt arbete samt andra organisationer och samfälligheter) till den andra fördragsslutande staten för att där utföra ett arbete för denne arbetsgivare, skall den förstnämnda statens lagstiftning fortsätta att gälla till utgången av den tjugofjärde kalendermånaden efter utsändandet, som om arbetstagaren fortfarande sysselsattes i den staten och som om han vore bosatt där.

Varar arbetet i den andra staten längre, kan nämnda lagstiftning, efter medgivande av behörig myndighet i den andra staten eller det organ som denna bemyndigar, alltjämt gälla.

Artikel 6

För ett fartygs besättning och andra ej blott tillfälligt på fartyget sysselsatta personer gäller lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars flagga fartyget för som om de vore bosatta i denna stat. Har för lastning, lossning, reparationsarbete eller vakttjänst ombord på ett fartyg från det ena landet under dess uppehåll i den andra staten antagits arbetare därifrån, skall i fråga om denne gälla lagstiftningen i sistnämnda stat.

Resande personal vid järnvägs-, luft- eller vägtrafikföretag med arbete i båda de fördragsslutande staterna omfattas av lagstiftningen i den stat, där företaget har sitt säte. Om vederbörande är bosatt i den andra staten skall dock dess lagstiftning tillämpas. För annan personal vid sådant företag gäller oavsett medborgarskap lagstiftningen i den stat, där företaget har sitt säte, om vederbörande är utsänd för tillfälligt arbete i den andra staten.

Artikel 7

För diplomatiska företrädare och karriärkonsuler samt för den administrativa och tekniska personalen hos beskickning och hos konsulat som förestås av karriärkonsul, liksom även för medlemmar av beskickningens respektive konsulatets tjänstepersonal och för personer som uteslutande är anställda i privat tjänst i hushållet hos diplomatiska företrädare, karriärkonsuler och medlemmar av konsulat som förestås av karriärkonsul skall, i den mån denna personkrets omfattas av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser respektive Wienkonventionen om konsulära förbindelser, bestämmelserna i dessa konventioner vara tillämpliga.

Artikel 8

På gemensam framställning av arbetstagare och arbetsgivare eller på framställning av en självständigt förvärvsverksam person kan den behöriga myndigheten i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning enligt artiklarna 4–7 skulle vara tillämplig, medge undantagande från denna lagstiftning, under förutsättning att personen i fråga blir omfattad av den andra fördragsslutande statens lagstiftning. Vid beslut härom skall beaktas sysselsättningens art och de omständigheter under vilka den utövas. Före avgörandet skall den andra fördragsslutande statens behöriga myndighet beredas tillfälle till ställningstagande.

Särskilda bestämmelser

Kapitel I. Sjukförsäkring och förmåner vid barns födelse

Artikel 9

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall dessa perioder sammanräknas för förvärv av rätt till en förmån i den mån de icke sammanfaller.

Artikel 10

Åtnjuter någon pension från pensionsförsäkringen i bägge fördragsslutande staterna tillämpas på honom lagstiftningen om sjukförsäkring för pensionstagare i den fördragsslutande stat, i vilken han är bosatt.

I fall då pension utges enbart enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat och pensionstagaren är bosatt i den andra fördragsslutande staten har han rätt till sjukvårdsförmåner från det försäkringsorgan som är behörigt för hans bostadsort förutsatt att han är försäkrad hos detta organ.

Artikel 11

Familjemedlemmar till den som är bosatt i en fördragsslutande stat och enligt dess lagstiftning är försäkrad erhåller, om de är bosatta i den andra fördragsslutande staten, sjukvårdsförmåner från försäkringsorganet för deras bosättningsort förutsatt att de är försäkrade där.

Kapitel II. Pensionsförsäkring

A. Allmän bestämmelse
Artikel 12

Pensionsförmåner vartill svensk eller jugoslavisk medborgare erhållit rätt på grund av förvärvsarbete i en fördragsslutande stat får icke minskas, innehållas eller indragas på grund av att denne är bosatt i den andra fördragsslutande staten.

B. Pension enligt svensk lagstiftning
Artikel 13

Vid denna konventions tillämpning utges folkpension enligt den svenska lagstiftningen uteslutande enligt artiklarna 14–16.

Vid beräkning av folkpension med tilläggsförmåner jämställes jugoslavisk pension med svensk tilläggspension.

Artikel 14

I Sverige bosatt jugoslavisk medborgare är under samma förutsättningar, med samma belopp och med samma tilläggsförmåner som svensk medborgare berättigad till folkpension

 1. i form av ålderspension,

  om han är bosatt i Sverige sedan minst fem år och efter fyllda 16 år varit bosatt där sammanlagt minst tio år,

 2. i form av förtidspension,

  om han

  aa.

  är bosatt i Sverige sedan minst fem år eller

  bb.

  är bosatt i Sverige och under denna bosättning oavbrutet minst ett år varit normalt arbetsför,

 3. i form av änke- respektive barnpension,

  aa.

  om den avlidne omedelbart före sin död varit bosatt i Sverige minst fem år och den efterlevande vid dödsfallet var bosatt i Sverige eller

  bb.

  om den efterlevande är bosatt i Sverige sedan minst fem år och den efterlevande eller den avlidne vid dödsfallet var bosatt i Sverige.

Förtidspension eller änkepension, vartill rätt föreligger enligt första stycket, ersättes utan ansökan med ålderspension när personen i fråga uppnår den allmänna pensionsåldern.

För rätt till handikappersättning äger första stycket b motsvarande tillämpning.

Rätt till vårdbidrag för handikappat barn tillkommer barnets fader eller moder, om han eller hon är bosatt i Sverige sedan minst ett år.

Artikel 15

Jugoslavisk medborgare som ej uppfyller de i artikel 14 angivna villkoren men har rätt till tilläggspension är, i den mån ej annat föreskrives i tredje stycket, vid bosättning inom eller utom Sverige berättigad till folkpension med tilläggsförmåner i förhållande till det antal kalenderår, för vilka han eller, när fråga är om änke- eller barnpension, den avlidne tillgodoräknats pensionspoäng inom försäkringen för tilläggspension. Föreligger härvid rätt till full tilläggspension, utgår oavkortad folkpension. I annat fall utgår folkpension med i motsvarande mån reducerat belopp.

Änkepension enligt första stycket ersättes utan ansökan med ålderspension när änkan uppnår den allmänna pensionsåldern. Skulle med beaktande av försäkringsperioder som fullgjorts av änkan själv ålderspensionen bli högre, utges ålderspension med det högre beloppet.

Handikappersättning som ej utgår som tillägg till folkpension samt vårdbidrag för handikappat barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utges endast för tid då den till sådan förmån berättigade är bosatt i Sverige.

Understiger i fall, då makar båda är berättigade till folkpension, pensionernas sammanlagda belopp den pension som skulle tillkomma en av makarna om endast denne var pensionsberättigad, förhöjs pensionerna med skillnadsbeloppet. Detta fördelas proportionellt mellan de bägge pensionerna.

Artikel 16

Villkoret om rätt till tilläggspension enligt artikel 15 första stycket skall anses vara uppfyllt om för den försäkrade eller, när fråga är om änke- eller barnpension, för den avlidne beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst för år före år 1960. En förutsättning härför är dock att antalet sådana år, om så erfordras sammanlagt med år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension liksom med försäkringstider i den jugoslaviska pensionsförsäkringen, uppgår till minst tre. Härvid likställes tolv inom den jugoslaviska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringsmånader med ett år för vilket till statlig inkomstskatt taxerad inkomst beräknats.

Med år, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats inom försäkringen för tilläggspension, likställes vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 15 första stycket om folkpensionens beräkning år före år 1960, för vilka beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

Artikel 17

För utgivande av tilläggspension enligt den svenska lagstiftningen gäller följande:

 1. Den som ej är svensk medborgare tillgodoräknas pensionspoäng endast på grund av förvärvsverksamhet under bosättning i Sverige eller på grund av anställning ombord på svenskt handelsfartyg.

 2. Har någon fullgjort försäkringsperioder inom både den svenska försäkringen för tilläggspension och den jugoslaviska pensionsförsäkringen, skall dessa sammanräknas för förvärv av rätt till tilläggspension i den mån de ej sammanfaller. Härvid likställes tolv inom den jugoslaviska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringsmånader med ett kalenderår, för vilket pensionspoäng tillgodoräknats.

 3. För beräkning av tilläggspensionens storlek beaktas endast försäkringsperioder enligt den svenska lagstiftningen.

 4. Den svenska lagstiftningens bestämmelser om beräkning av tilläggspension för svenska medborgare som är födda före år 1924 berörs ej av denna konvention.

C. Pension enligt jugoslavisk lagstiftning
Artikel 18

Om en person icke uppnår det i jugoslavisk pensionslagstiftning föreskrivna antalet pensionsberättigande tjänsteår enbart på grundval av tjänsteår i Jugoslavien skall vid fastställande av rätt till jugoslavisk pension hänsyn tagas till pensionsgrundande år enligt den svenska lagstiftningen om försäkring för tilläggspension. Härvid likställes ett kalenderår för vilket pensionspoäng tillgodoräknats med tolv inom den jugoslaviska pensionsförsäkringen fullgjorda försäkringsmånader. Pensionens storlek beräknas till den andel av hel pension, som motsvarar förhållandet mellan antalet tjänsteår i Jugoslavien och det sammanlagda antalet pensionsgrundande år i Jugoslavien och i Sverige.

Pensionsförmån, vartill svensk medborgare eller hans efterlevande förvärvat rätt enligt jugoslavisk lagstiftning, får icke minskas, innehållas eller indragas på grund av att dessa är bosatta i vilket som helst annat land, för vilket gäller reciprocitet med Jugoslavien i fråga om utbetalning av pensioner.

Kapitel III. Arbetsskadeförsäkring

Artikel 19

Förmåner från arbetsskadeförsäkringen i en fördragsslutande stat, innefattande även förhöjningar och tillägg, utges oavkortade till person som är bosatt i den andra fördragsslutande staten.

Den som på grund av arbetsskada är berättigad till sjukvårdsförmåner enligt en fördragsslutande stats lagstiftning erhåller under vistelse i den andra fördragsslutande staten på det behöriga försäkringsorganets bekostnad sjukvårdsförmåner i anledning av arbetsskadan av försäkringsorganet för hans vistelseort enligt den för detta organ gällande lagstiftningen.

Artikel 20

Förmån vid arbetsskada bedöms enligt lagstiftningen i och utbetalas av försäkringen i den stat där den skadade var försäkrad då skadan inträffade.

Vid bestämmandet av rätten till ersättning och graden av arbetsoförmåga enligt lagstiftningen i den ena fördragsslutande staten skall jämväl tidigare inträffad skada, som omfattas av den andra statens försäkring, beaktas.

Yppas yrkessjukdom efter det den sjuke i båda fördragsslutande staterna varit sysselsatt i verksamhet, vari fara för sjukdomen förelegat, skall ersättning utgå från försäkringen i den stat, där sådan verksamhet senast utförts.

Om yrkessjukdom föranlett ersättning från försäkringen i den ena staten, skall samma försäkring svara även för försämring av sjukdomen, som inträffar i den andra staten, dock ej om försämringen är att hänföra till arbete i sistnämnda stat i verksamhet, vari fara för en sådan sjukdom föreligger.

Kapitel IV. Allmänna barnbidrag

Artikel 21

Allmänt barnbidrag utges i Sverige till barn som är jugoslavisk medborgare och bosatt i Sverige, om barnet eller endera av dess föräldrar sedan minst sex månader vistas i Sverige eller om barnet fostras av någon som är bosatt och mantalsskriven i Sverige.

Svensk medborgare i Jugoslavien har rätt till bidrag för barn som vistas i Jugoslavien på samma villkor och till samma belopp som jugoslavisk medborgare.

Övriga bestämmelser

Artikel 22

De högsta förvaltningsmyndigheterna eller de organ som dessa bemyndigar kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall särskilt tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen. Vidare skall de reglera kontrollen i medicinskt och administrativt hänseende över personer, som uppbär förmåner enligt denna konvention, samt utgivandet i förekommande fall av förmån i annan stat än den, varifrån förmånen utgår.

Artikel 23

Vid tillämpningen av denna konvention skall myndighet och organ i de båda fördragsslutande staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Sådant bistånd lämnas utan vederlag.

Vederbörande myndigheter och organ får skriftväxla direkt med varandra och med enskild person.

De diplomatiska och konsulära representationerna får begära upplysningar direkt hos myndigheter och organ i den andra staten för att kunna tillvarataga egna medborgares intressen.

Artikel 24

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna eller de organ som dessa bemyndigar skall snarast möjligt underrätta varandra om alla ändringar i den lagstiftning, som anges i artikel 1.

Artikel 25

De högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna eller de organ som dessa bemyndigar skall hålla varandra underrättade om de åtgärder, som vidtas inom den egna staten för tillämpningen av konventionen.

Artikel 26

I den ena fördragsslutande staten medgiven befrielse från stämpel- och andra avgifter på handlingar och bevis, som skall företes för myndigheter och organ i nämnda stat, skall även gälla för handlingar och bevis, som vid tillämpningen av denna konvention skall företes för myndigheter och organ i den andra staten. Handlingar och bevis, som skall företes i ärenden enligt denna konvention, behöver ej legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 27

Besvär, som inom viss tid skall inges till behörig myndighet i en av de båda fördragsslutande staterna skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom fastställd tid ingivits till motsvarande myndighet i den andra staten. Denna myndighet skall omedelbart vidarebefordra besvären till behörig myndighet i den andra staten.

Artikel 28

Handling, som vid tillämpningen av denna konvention tillställs vederbörande myndigheter eller organ i en fördragsslutande stat, får ej avvisas av den anledningen att handlingen är avfattad på svenska eller något av de jugoslaviska folkens språk.

Artikel 29

Utbetalning enligt denna konvention får med befriande verkan göras i den egna statens valuta.

Om valutarestriktioner införes i någon av de fördragsslutande staterna, skall dessa staters regeringar omedelbart i samförstånd vidtaga åtgärder för att säkerställa överföring mellan de båda staterna av behövligt belopp enligt denna konvention.

Artikel 30

Tvist, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas i samförstånd av de högsta förvaltningsmyndigheterna i de fördragsslutande staterna.

Om uppgörelse ej kommer till stånd, skall tvisten avgöras genom skiljedomsförfarande, som regleras genom överenskommelse mellan de högsta förvaltningsmyndigheterna i de båda staterna. Skiljedomen skall grundas på denna konventions anda och mening.

Artikel 31

Med de högsta förvaltningsmyndigheterna avses i denna konvention:

i Sverige regeringen eller den myndighet regeringen förordnar

i Jugoslavien Federala rådet för arbetsfrågor.

Artikel 32

Bestämmelserna i denna konvention äger tillämpning även på fall, som inträffat före konventionens ikraftträdande, oavsett tidigare avgörande i ärendet.

Vid tillämpning av konventionen medräknas även försäkrings- eller vistelsetid före ikraftträdandet.

Pensioner, vartill rätt föreligger först på grund av konventionen, fastställs på ansökan av den berättigade. Pensioner, som fastställts före konventionens ikraftträdande, omräknas på ansökan av den berättigade; de kan också omräknas utan ansökan, varvid den dag då försäkringsorganet sänder meddelande till den berättigade om att förfarandet inletts, gäller som ansökningsdag.

Göres ansökan om fastställande eller omräkning inom två år efter konventionens ikraftträdande eller inledes omräkning utan ansökan inom denna tid, skall förmånerna utges för tid från och med konventionens ikraftträdande. I annat fall utges förmånerna för tid från och med den dag som bestämmes enligt lagstiftningen i vardera av de fördragsslutande staterna.

Artikel 33

När denna konvention träder i kraft upphör konventionen den 5 juli 1968 mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien rörande social trygghet att gälla.

Denna konvention skall icke medföra minskning av förmån som utgår när konventionen träder i kraft.

Den som senast under det år denna konvention träder i kraft fyller 62 år äger åberopa sig på äldre bestämmelser om rätt till svensk folkpension.

Artikel 34

Denna konvention slutes på obestämd tid. Den kan skriftligen på diplomatisk väg uppsägas av var och en av de fördragsslutande staterna med iakttagande av en uppsägningstid av tre månader.

Uppsäges konventionen skall dess bestämmelser äga fortsatt giltighet på redan förvärvad förmån utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda staternas lagstiftning rörande begränsningar i rätten till förmån vid medborgarskap eller vistelse i annan stat. Den rätt till blivande förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

Artikel 35

Denna konvention skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skall utväxlas i Belgrad.

Konventionen träder i kraft första dagen i andra månaden efter den då ratifikationsinstrumenten utväxlades.

Till bevis härom har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Som skedde i Stockholm den 30 mars 1978 i två exemplar på vardera svenska och serbokroatiska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

Bilaga 2 Protokoll till Konvention mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien rörande social trygghet den 30 mars 1978

1.I samband med undertecknandet av konventionen denna dag har de befullmäktigade om buden enats om följande:

Den rätt till utbetalning av pension till jugoslavisk medborgare i Sverige som föreskrivits genom artikel 12 kan inskränkas i extraordinära fall. När så sker skall den jugoslaviska myndigheten genast underrätta behörig svensk myndighet.

2.Vidare konstaterade de befullmäktigade ombuden följande:

 1. Enligt gällande svensk lagstiftning om sjukförsäkring har försäkrad, oavsett medborgarskap, rätt till ersättning till föreskrivet belopp för utgifter för sjukvård som meddelats under tillfällig vistelse utanför Sverige. En förutsättning är att vården getts i anledning av sjukdom för vilken behov av vård uppkommit under vistelsen utanför Sverige.

  Enligt gällande jugoslavisk lagstiftning om sjukförsäkring har försäkrad, oavsett medborgarskap, rätt till ersättning för utgifter för sjukvård som meddelats under tillfällig vistelse utanför Jugoslavien i fall och på villkor som angives i lagstiftningen.

 2. Enligt gällande jugoslavisk lagstiftning har barn, studerande och personer över en viss ålder, som är jugoslaviska medborgare och bosatta i Jugoslavien, rätt till sjukvårdsförmåner i Jugoslavien oavsett försäkringstillhörighet.

  Enligt gällande svensk lagstiftning är alla i Sverige bosatta personer, inbegripet barn och åldringar omfattade av den svenska sjukförsäkringen.

Som skedde i Stockholm den 30 mars 1978 i två exemplar på vardera svenska och serbokroatiska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

Bilaga 3 Överenskommelse om tillämpning av Konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien

Jämlikt artikel 22 i den konvention rörande social trygghet, som den 30 mars 1978 slutits mellan Konungariket Sverige och Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien har från svensk sida regeringen och från jugoslavisk sida Federala rådet för arbetsfrågor överenskommit om följande bestämmelser angående konventionens tillämpning.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1 Förbindelseorgan

Såsom förbindelseorgan enligt artikel 22 i konventionen skall för tillämpning av konventionen fungera:

i Jugoslavien: Federala samfälligheten för Jugoslaviens pensions- och invalidförsäkring och Jugoslaviska federala samfälligheten för sjukvårdsförsäkring och hälsovård,

i Sverige: Riksförsäkringsverket.

Artikel 2 Utsändande för arbete i det andra landet

1.I fall jämlikt artikel 5 i konventionen skall varaktigheten av det lands lagstiftning, från vilket personen utsändes, styrkas genom intyg. Intyget utfärdas på formulär som förbindelseorganen kommer överens om. Sådant intyg utfärdar:

i Jugoslavien: den självstyrande intressesamfällighet för sjukvårdsförsäkring och hälsovård, hos vilken vederbörande är försäkrad,

i Sverige: Riksförsäkringsverket.

2.Behörigt organ för tillämpning av stycke 2 artikel 5 och artikel 8 i konventionen är:

i Jugoslavien: Jugoslaviens federala samfällighet för pensions- och invalidförsäkring och Jugoslaviens federala samfällighet för sjukvårdsförsäkring och hälsovård

i Sverige: Riksförsäkringsverket.

3.Intyg jämlikt denna artikels första stycke lämnas av arbetsgivaren eller arbetstagaren till behörigt socialförsäkringsorgan i det andra landet. Om en arbetsgivare samtidigt utsänder flera personer till det andra fördragsslutande landet för utförande av arbete under samma tidsperiod, kan för dessa utfärdas ett gemensamt intyg.

4.Arbetsgivare och arbetstagare för vilka fortfarande tillämpas deras lands lagstiftning jämlikt artikel 5 och artikel 8 i konventionen reglerar alla frågor vilka rör avgifter och förmåner avseende deras socialförsäkring direkt med behörigt organ för social trygghet i hemlandet.

Sjukvårdsförsäkring

Artikel 3 Sammanräkning av försäkringsperioder

1.För tillämpning av konventionens artikel 9 genom en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall den person varom fråga är, förete intyg om försäkringsperioder som skall beaktas enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. Sådant intyg utfärdas:

i Jugoslavien av behörig självstyrande intressesam fällighet för sjukvårdsförsäkring och hälsovård

i Sverige av Riksförsäkringsverket.

2.Intyget utfärdas på formulär, som gemensamt fastställes av förbindelseorganen.

Artikel 4 Tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

1.I fall jämlikt stycke två i konventionens artikel 10 skall pensionstagaren hos försäkringsorganet för bosättningsorten förete intyg om att han åtnjuter pension från den andra fördragsslutande staten. Sådant intyg skall på begäran utfärdas

i Jugoslavien av republikanska respektive områdets självstyrande intressesamfällighet för pensions- och invalidförsäkring

i Sverige av Riksförsäkringsverket.

2.Intyget utfärdas på formulär, som gemensamt fastställes av förbindelseorganen.

Pensioner

Artikel 5 Handläggning av pensionsansökningar

1.I Sverige bosatt person, som gör anspråk på pension enligt den jugoslaviska lagstiftningen, och i Jugoslavien bosatt person, som gör anspråk på pension enligt den svenska lagstiftningen, skall ansöka härom på blankett som fastställes av vardera statens förbindelseorgan i samråd med den andra statens förbindelseorgan. Vid ansökningen skall fogas de handlingar som behövs för styrkande av rätten till pension och för pensionens beräkning.

2.Ansökning jämlikt denna artikels första stycke skall inges:

i Jugoslavien: till den republikanska eller områdets självstyrande intressesamfällighet för pensions- och invalidförsäkring där sökanden senast varit försäkrad

i Sverige: till Riksförsäkringsverket.

3.Den institution som mottagit ansökan skall på blanketten anteckna den dag då ansökningen kom organet tillhanda. Vid tillämpning av den andra statens lagstiftning skall ansökningen anses ha kommit den behöriga inrättningen tillhanda på den sålunda angivna dagen. Institutionen skall kontrollera att ansökningen innehåller alla erforderliga uppgifter och att alla erforderliga handlingar bifogats samt kontrollera uppgifternas riktighet. Därefter översänds ansökningen och alla därvid fogade handlingar till angiven institution i den andra staten.

4.Sistnämnda organ skall, om detta inte självt är behörigt att pröva ansökningen, genast lämna ansökningen och alla därvid fogade handlingar till den behöriga myndigheten för beslut i ärendet. Sedan beslut fattats skall behörig myndighet sända beslutet i två exemplar till angiven institution i den andra staten. Denna institution sänder det ena exemplaret till sökanden.

Artikel 6 Sammanräkning av försäkringsperioder

1.Försäkringsperioder som enligt konventionen skall beaktas vid fastställande av en persons rätt till pension enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning skall styrkas genom intyg. Sådant intyg skall på begäran utfärdas

i Jugoslavien av behörig republikansk eller områdets självstyrande intressesam fällighet för pensions- och invalidförsäkring

i Sverige av Riksförsäkringsverket.

2.Intyg om försäkringsperioder utfärdas på blankett som förbindelseorganen gemensamt fastställer.

Arbetsskadeförsäkring

Artikel 7

1.I Jugoslavien bosatt person, som gör anspråk på ersättning från den svenska arbetsskadeförsäkringen, skall ansöka härom hos Riksförsäkringsverket eller vederbörande republikanska eller områdesförsäkringsanstalt. Beslut i anledning av ansökan skall i två exemplar av Riksförsäkringsverket tillställas behörig republikansk resp. områdets självstyrande intressesamfällighet för pensions- och invalidförsäkring som sänder det ena exemplaret till sökanden.

2.I Sverige bosatt person, som gör anspråk på ersättning från den jugoslaviska invaliditetsförsäkringen i anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom, skall ansöka härom hos behörig republikansk eller områdets självstyrande intressesamfällighet för pensions- och invalidförsäkring antingen direkt eller genom Riksförsäkringsverket. Den behöriga jugoslaviska försäkringsanstaltens beslut skall i två exemplar sändas till Riksförsäkringsverket, som sänder det ena exemplaret till sökanden.

Artikel 8

1.I fall som avses i konventionens artikel 19 andra stycket tillhandahålles sjukvårdsförmåner

i Jugoslavien av den för bostadsorten behöriga självstyrande intressesamfälligheten för sjuk- och hälsovårdsförsäkring,

i Sverige av försäkringskassan för vistelseorten.

2.Den som gör anspråk på sjukvårdsförmåner enligt konventionens artikel 19 andra stycket skall förete ett av det behöriga försäkringsorganet utfärdat intyg som styrker rättsanspråket. Sådant intyg skall utfärdas

i Jugoslavien av behörig republikansk eller områdets självstyrande intressesamfällighet för pensions- och invalidförsäkring,

i Sverige av Riksförsäkringsverket.

3.Det åligger försäkringsorganet för vistelseort att till det behöriga försäkringsorganet översända detaljerad räkning på utgifterna för meddelad sjukvård. Sådan räkning översändes en gång i kvartalet.

4.Betalning för räkning som avses i tredje stycket erläggs i den fördragsslutande stats valuta i vilken det försäkringsorgan som tillhandahållit förmånerna har sitt säte.

Övriga bestämmelser

Artikel 9

1.Kontantförmåner som skall utges i den andra fördragsslutande staten skall utbetalas direkt till den ersättningsberättigade.

2.Förbindelseorganen skall en gång årligen underrätta varandra om pensionsutbetalningar som gjorts i den andra staten.

Artikel 10

1.Behörigt försäkringsorgan i den fördragsslutande stat i vilken ersättning utbetalas, är skyldigt att på begäran av försäkringsorgan i den stat, från vilken utbetalningen sker, utreda om en persons förhållanden undergått några förändringar som kan påverka rätten till och storleken av ersättningen och utan dröjsmål underrätta det försäkringsorgan som begärt utredningen om resultatet av denna.

2.Behörigt försäkringsorgan, som utbetalar förtidspension (invalidpension) till någon som bor i den andra fördragsslutande staten, kan av den andra fördragsslutande statens försäkringsorgan begära att pensionstagaren undersökes av läkare för kontroll av hans hälsotillstånd. Detta försäkringsorgan skall ombesörja sådan kontroll och snarast meddela resultatet till det försäkringsorgan, som begärt undersökningen. Kostnaden för sådan läkarundersökning ersätts av det försäkringsorgan som begärt undersökningen.

Artikel 11 Blanketter

Formulär till intyg och blanketter som avses i denna överenskommelse skall upprättas på svenska och ett av de jugoslaviska folkens språk och fastställas av de ifrågavarande förbindelseorganen.

Artikel 12

Bestämmelserna i denna överenskommelse skall ej hindra en person i fördragsslutande stat att hänvända sig direkt till behörigt försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten.

Artikel 13 Ikraftträdande

1.Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen.

2.Samtidigt upphör överenskommelse om tillämpning av Konventionen rörande social trygghet mellan Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien och Konungariket Sverige av den 30 maj 1969 att gälla.

Som skedde i Stockholm den 30 mars 1978 i två exemplar på vardera svenska och serbokroatiska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.