Den konvention mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet som har undertecknats den 9 februari 1988 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som förordning här i landet.

Texterna till konventionen och tillämpningsöverenskommelsen är intagna som bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Med behörig myndighet i artiklarna 10 och 27 i konventionen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1991:1333

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1991.

Bilaga 1 Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet

Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde, som önskar reglera de båda staternas förhållanden på den sociala trygghetens område, har överenskommit att sluta följande konvention:

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1.I denna konvention avses med uttrycken

 1. lagstiftning: lagar, förordningar och administrativa föreskrifter rörande de i artikel 2 angivna systemen och grenarna av social trygghet,

 2. behörig myndighet: med avseende på Kap Verde, den minister, de ministrar eller motsvarande myndighet under vilken systemen för social trygghet hör, med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

 3. försäkringsorgan: det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen (eller någon del därav),

 4. försäkringsperioder: avgiftsperioder, anställningsperioder eller bosättningsperioder, som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betecknas eller betraktas som försäkringsperioder, samt alla liknande perioder i den mån de enligt denna lagstiftning betraktas som likvärdiga med försäkringsperioder.

2.Andra uttryck som använts i denna konvention har den betydelse som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

1.Denna konvention är tillämplig

 1. i Kap Verde, på lagstiftningen om

  1. olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar,

  2. förmåner vid sjukdomar,

  3. förmåner vid invaliditet och ålderdom samt till efterlevande,

  4. familjebidrag;

 2. i Sverige, på lagstiftningen om

  1. sjukförsäkring och föräldraförsäkring,

  2. folkpension,

  3. tilläggspension,

  4. barnbidrag och bidragsförskott,

  5. arbetsskadeförsäkring,

  6. arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

2.Där ej annat följer av bestämmelserna i fjärde stycket skall konventionen även tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i första stycket av denna artikel.

3.Konventionen skall tillämpas på lag stiftning om en ny gren av social trygghet utöver de som anges i första stycket av denna artikel endast om särskild överenskommelse om detta träffas mellan de fördragsslutande staterna.

4.Konventionen skall inte tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i första stycket av denna artikel angivna lagstiftningen till nya grupper av förmånstagare om den behöriga myndigheten i den berörda fördragsslutande staten inom tre månader efter offentliggörandet av den nya lagstiftningen meddelar den behöriga myndigheten i den andra fördragsslutande staten att en sådan utvidgning av konventionen inte är avsedd.

Artikel 3

Denna konvention är tillämplig på personer som omfattas eller har omfattats av en fördragsslutande stats lagstiftning liksom på deras familjemedlemmar och efterlevande.

Artikel 4

I den mån inte annat föreskrivs i denna konvention skall följande personer bosatta inom en fördragsslutande stats territorium likställas med denna stats medborgare vid tillämpning av dess lagstiftning:

 1. medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 2. flyktingar och statslösa personer som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention ävensom konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 3. andra personer med avseende på rättig heter som de härleder från en medborgare i en fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

Artikel 5

Kontantförmåner vid arbetsskada och pensioner får, i den mån inte annat föreskrivs i denna konvention, inte minskas, ändras, innehållas eller dras in på grund av att förmånstagaren är bosatt i den andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 6

Kontantförmåner vid arbetsskada och pensioner, som en fördragsslutande stat har att betala, skall, i den mån inte annat föreskrivs i denna konvention, utbetalas till medborgare i den andra fordragsslutande staten sorn är bosatta i en tredje stat på samma villkor som till den första fordragsslutande statens medborgare bosatta i denna tredje stat.

Avdelning II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Artikel 7

I den mån inte annat föreskrivs i artiklarna 8 och 9 skall de personer som omfattas av denna konvention vara underkastade:

 1. kapverdisk lagstiftning om de är sysselsatta i Kap Verde,

 2. svensk lagstiftning om de är bosatta i Sverige eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring för arbetstagare, om de är sysselsatta i Sverige.

Artikel 8

1.Utsänds en arbetstagare, som är sysselsatt i en fordragsslutande stat, av sin arbetsgivare till den andra fordragsslutande statens territorium för att där utföra arbete för denne arbetsgivare, skall arbetstagaren liksom dennes medföljande familjemedlemmar fortsatt vara underkastade den förstnämnda fördragsslutande statens lagstiftning till utgång en av den tolfte månaden efter utsändandet, som om arbetstagaren fortfarande sysselsattes inom dess territorium.

2.Ett fartygs besättning och andra personer som är sysselsatta på fartyget skall omfattas av lagstiftningen i den fordragsslutande stat, vars flagga fartyget för.

3.Om en person enligt bestämmelserna i denna artikel skall omfattas av lagstiftningen i en fordragsslutande stat skall han, liksom hans medföljande familjemedlemmar, anses bosatta inom denna stats territorium.

Artikel 9

Denna konvention berör inte de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser som avser den lagstiftning som anges i artikel 2.

Artikel 10

De fordragsslutande staternas behöriga myndigheter kan i berörda personers intresse komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 7–9.

Avdelning III Särskilda bestämmelser

Kapitel 1 Sjukdom, moderskap och barns födelse

Artikel 11

Har någon fullgjort forsäkringsperioder enligt lagstiftningen i båda de fordragsslutande staterna, skall dessa perioder, i den mån de inte sammanfaller, läggas samman för förvärv av rätt till förmåner.

Artikel 12

Familjemedlemmar till den som är bosatt i en fordragsslutande stat och enligt dess lagstiftning är försäkrad skall, om de är bosatta inom den andra fordragsslutande statens territorium, erhålla sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i sistnämnda stat.

Artikel 13

En person, sorn uppbär pension enligt båda de fordragsslutande staternas lagstiftning el ler enligt en av dessa staters lagstiftning, har rätt till sjukvårdsförmåner för sig själv och för sina familjemedlemmar enligt lagstift ningen i den fordragsslutande stat inom vars territorium de är bosatta.

Kapitel 2 Ålderdom, invaliditet och efterlevande

Tillämpning av kapverdisk lagstiftning
Artikel 14

Har någon fullgjort forsäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lag stiftningar, skall, om så erfordras, perioderna sammanräknas för förvärv av rätt till förmåner enligt den kapverdiska lagstiftningen, i den mån de inte sammanfaller.

Artikel 15

Ar någon berättigad till invalid-, ålders- eller efterlevandeförmåner utan tillämpning av artikel 14, skall det behöriga kapverdiska försäkringsorganet direkt och uteslutande, i enlighet med den kapverdiska lagstiftningen, beräkna storleken av den förmån som svarar mot de forsäkringsperioder eller motsvaran de, som skall beaktas enligt denna lagstiftning.

Artikel 16

Om en person uppfyller de villkor som uppställs i kapverdisk lagstiftning för invalid-, ålders- eller efterlevandeförmån enbart med tillämpning av den sammanräkning av forsäkringsperioder som följer av artikel 14, skall det behöriga kapverdiska försäkringsorganet beräkna storleken av den förmån, till vilken personen är berättigad, enbart på grundval av forsäkringsperioder eller motsvarande, som fullgjorts enligt tillämplig kapverdisk lagstiftning.

Artikel 17

För de behöriga kapverdiska försäkringsorganens tillämpning av artiklarna 14 och 16 skall gälla följande regler:

 1. som försäkringsperioder fullgjorda enligt den svenska lagstiftningen anses försäkringsperioder inom den svenska försäkringen för tilläggspension samt bosättningsår före 1960, för vilka för personen i fråga beräknad till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 2. Vid tillämpning av artikel 14 beaktas svenska försäkringsperioder även om de inte anses som försäkringsperioder enligt kapverdisk lagstiftning.

Artikel 18

Är summan av de förmåner som utges av de behöriga försäkringsorganen i bägge de fördragsslutande staterna mindre än den minimipension som bestämts i den kapverdiska lagstiftningen, är en person som är bosatt i Kap Verde berättigad till ett tillägg, motsvarande skillnaden, på bekostnad av det behöriga kapverdiska försäkringsorganet.

Tillämpning av svensk lagstiftning
Artikel 19

1.Kapverdiska medborgare liksom i artikel 4 b) och c) i denna konvention angivna personer, som inte uppfyller de villkor som enligt den svenska lagstiftningen gäller för dem i fråga om rätt till folkpension, skall, vare sig de är bosatta i Sverige eller annorstädes, ha rätt till folkpension enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

2.Handikappersättning som inte utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappade barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utbetalas till personer som anges i första stycket förutsatt att de är bosatta i Sverige, varvid reglerna i nämnda stycke gäller i tillämpliga delar.

Artikel 20

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en person som anges i artikel 4 b) eller c) i denna konvention inte har fullgjort erforderliga svenska försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till folkpension enligt de bestämmelser som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare, skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt den kapverdiska lagstiftningen medräknas, i den mån de inte sammanfaller med svenska försäkringsperioder.

Artikel 21

Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av folkpension för personer födda 1929 eller tidigare berörs inte av artikel 19 i denna konvention.

Artikel 22

1.Om försäkringsperioder har fullgjorts både inom den svenska försäkringen för tilläggspension och enligt den kapverdiska lagstiftningen, skall dessa perioder, i den mån de inte sammanfaller, läggas samman om så erfordras för förvärv av rätt till tilläggspension.

2.Vid beräkning av tilläggspensionens storlek beaktas endast försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning.

3.Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av tilläggspension för personer födda 1923 eller tidigare berörs inte av denna konvention.

Gemensam bestämmelse
Artikel 23

När någon inte har rätt till pension på grundval av försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i de två fördragsslutande staterna, sammanlagda enligt bestämmelserna i detta kapitel, skall hänsyn även tas till försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i en tredje stat, med vilken var och en av de fördragsslutande staterna är bunden av en konvention om social trygghet, som innehåller regler om sammanläggning av försäkringsperioder.

Kapitel 3 Familjeförmåner

Artikel 24

1.Familjeförmåner utges enligt kapverdisk lagstiftning för familjemedlemmar till svenska medborgare liksom till personer som anges i artikel 4 b) och c) såvida familjemedlemmarna inte är bosatta i Sverige.

2.Barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning för barn som är bosatta i Sverige och som är medborgare i Kap Verde på samma villkor som för barn med svenskt medborgarskap.

3.Bidragsförskott utges enligt svensk lagstiftning för ett barn som är kapverdisk medborgare och bosatt i Sverige under förutsättning att även barnets vårdnadshavare är bosatt i Sverige och antingen barnet eller vårdnadshavaren vistas i Sverige sedan minst sex månader.

Avdelning IV Övriga bestämmelser

Artikel 25

De behöriga myndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

Artikel 26

1.Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och organ i de båda staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Bistånd som här avses lämnas utan vederlag.

2.Myndigheters och organs skriftväxling liksom enskilda personers framställningar kan avfattas på portugisiska, svenska, franska eller engelska.

3.De diplomatiska och konsulära representationerna får begära upplysningar direkt hos myndigheter och organ i den andra staten för att kunna tillvarata egna medborgares intressen.

Artikel 27

De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna skall snarast möjligt underrätta varandra om alla ändringar i den lagstiftning, som anges i artikel 2 och om de åtgärder, som vidtas inom den egna staten för tillämpningen av konventionen.

Artikel 28

Ansökan om en förmån, som ges in enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning, skall anses som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. I ålderspensionsfall gäller detta dock inte om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt den förstnämnda fördragsslutande statens lagstiftning.

Artikel 29

Tvister, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas i samförstånd av de behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna. Om uppgörelse inte kommer till stånd, skall tvisten avgöras genom skiljedomsförfarande, som regleras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna. Skiljedomen skall grundas på denna konventions anda och innehåll.

Artikel 30

1.Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen ger dock ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

2.Förmån som på grund av den försäkrades nationalitet inte beviljats eller som på grund av dennes bosättning inom den andra fördragsslutande statens territorium indragits skall, när konventionen träder i kraft, på därom gjord ansökan beviljas eller åter utbetalas.

3.På därom gjord ansökan skall förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådan förmån kan också omräknas utan ansökan. Omräkningen får inte medföra minskning av utgående förmån.

4.Bestämmelser i de bägge fördragsslutande staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall inte tillämpas på rättigheter enligt bestämmelserna i styckena 1 3 i denna artikel under förutsättning att förmånstagaren inkommer med ansökan om förmånen inom två år från dagen för konventionens ikraftträdande.

Artikel 31

1.Denna konvention kan sägas upp av var och en av de båda fördragsslutande staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varvid konventionen upphör att gälla vid kalenderårets slut.

2.Uppsägs konventionen skall dess bestämmelser äga fortsatt giltighet på redan förvärvad förmån utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda fördragsslutande staternas lagstiftning rörande begränsningar i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till blivande förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

Artikel 32

De båda fördragsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder har fullgjorts som författningsenligt erfordras i respektive stat för ikraftträdandet av denna konvention. Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnades.

Till bevis härom har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Som skedde i två exemplar i Stockholm den 9 februari 1988, på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

Bilaga 2 Administrativ överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet

Med stöd av artikel 25 i konventionen om social trygghet som denna dag slutits mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde har de behöriga myndigheterna i de två staterna kommit överens om följande bestämmelser för tillämpningen av konventionen.

Avdelning I Allmänna bestämmelser

Artikel 1 Förbindelseorgan

1.Förbindelseorgan enligt konventionens artikel 25 är

i Kap Verde: Instituto de Seguros e Previdência Social

i Sverige: riksförsäkringsverket

2.Förbindelseorganen har de uppgifter som anges i denna överenskommelse. De kan för tillämpningen av konventionen ta direkt kontakt såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. De skall lämna varandra bistånd vid tillämpningen av konventionen.

Avdelning II Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Artikel 2 Utsändning

I fall som avses i konventionens art ikel 8 första stycket skall fortsatt giltighet av utsändningslandets lagstiftning styrkas genom intyg. Sådant intyg skall utfärdas

i Kap Verde: av Instituto de Seguros e Previdência Social,

i Sverige: av den allmänna försäkringskassa som berörs eller av riksförsäkringsverket.

Avdelning III Särskilda bestämmelser

Sjukdom, moderskap och barns födelse

Artikel 3 Sammanräkning av kvalifikationsperioder

För tillämpning av konventionens artikel 11 genom en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall personen i fråga förete ett intyg om sina försäkringsperioder enligt den andra statens lagstiftning. På begäran av personen i fråga skall sådant intyg utfärdas

i Kap Verde: av Instituto de Seguros e Previdência Social,

i Sverige: av Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

Pensioner och livräntor

Artikel 4 Handläggning av ansökningar om pensioner och livräntor

1.De behöriga försäkringsorganen skall omedelbart underrätta varandra om varje ansökan om pension eller livränta på vilken konventionens artikel 28 äger tillämpning.

2.De behöriga försäkringsorganen skall vidare underrätta varandra om andra omständigheter av betydelse för att fastställa en pension eller livränta, med bifogande av läkarutlåtande i ärendet.

3.De behöriga försäkringsorganen skall underrätta varandra om beslut som meddelas under handläggningen av en ansökan.

Artikel 5 Utbetalning av pensioner och livräntor

Pensioner och livräntor skall utbetalas direkt till förmånstagarna.

Artikel 6 Statistik

Förbindelseorganen skall utväxla årl iga statistiska uppgifter om utbetalningar som gjorts i den andra fördragsslutande statens territorium.

Avdelning IV Övriga bestämmelser

Artikel 7 Befrielse från avgifter

I den ena fördragsslutande staten medgiven befrielse från stämpel- och andra avgifter på handlingar och bevis, som skall företes för myndigheter och organ i nämnda stat, skall gälla även för handlingar och bevis, som vid tillämpningen av konventionen skall företes för myndigheter och organ i den andra fördragsslutande staten. Handlingar och intyg, som skall företes i ärenden enligt konventionen, behöver ej legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 8 Ansökningar och besvär

Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning inom en viss tid skall ingivas till behörig myndighet eller behörigt försäkringsorgan, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom fastställd tid ingivits till motsvarande myndighet eller organ i den andra staten.

Artikel 9 Formulär

1.Formulär till intyg och andra meddelanden enligt denna överenskommelse skall fastställas av förbindelseorganen.

2.Om det inte är möjligt för förmånstagaren att förete ett intyg som behövs, skall det försäkringsorgan som behöver intyget vända sig till förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten för att erhålla det.

Artikel 10 Korrespondensspråk

1.Förbindelseorganen och andra organ i de fördragsslutande staterna skall korrespondera på engelska eller franska.

2.Förbindelseorganen skall bistå varandra med att översätta ansökningar och andra handlingar som skrivits på deras officiella språk till engelska eller franska om det behövs.

Artikel 11 Ikraftträdande

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen.

Till bevis härom har undertecknade, härtill befullmäktigade av sina regeringar, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Stockholm den 9 februari 1988 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.