Förordningens tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Förordningen är meddelad med stöd av

  • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 §Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 §Frågor om lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EUhandlare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare meddelas efter särskild ansökan.

Förordning (2020:572)

5 §Lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare ska anmäla till Skatteverket om

  1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

  2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

  3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

    1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

    2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Förordning (2020:572)

Former för ansökan

6 §En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:214

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.

2020:572

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.