Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

De särskilda insatserna är

 1. bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen,

 2. bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning,

 3. bidrag för personligt biträde,

 4. särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),

 5. bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet,

 6. lönebidrag, och

 7. skyddat arbete.

Programmet riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som till följd av detta har behov av stöd för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Syftet med programmet är att kompensera för nedsättningen i arbetsförmåga och stärka möjligheten att få eller behålla ett arbete. Endast personer som har lönebidrag eller skyddat arbete ska anses som deltagare i programmet när det handlar om att kvalificera sig för andra arbetsmarknadspolitiska insatser.

Förordning (2021:290)

2 §Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Något samråd med en sammanslutning av arbetstagare som är part i en lokal förhandling med arbetsgivaren enligt den förordningen behöver inte hållas innan en insats enligt 1 § andra stycket 1–5 beslutas, om insatsen endast marginellt påverkar arbetsmiljön eller arbetet för andra arbetstagare på arbetsplatsen.

De särskilda insatserna

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

3 §Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för köp, hyra eller reparation av arbetshjälpmedel eller andra anordningar som en person behöver för att stärka sina möjligheter att få eller behålla ett arbete. Bidraget får lämnas under förutsättning att personen behöver hjälpmedlet eller anordningen

 1. som anställd,

 2. som företagare eller fri yrkesutövare, eller

 3. för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering.

Bidrag får också lämnas för expertundersökningar som behövs för att klarlägga om personen behöver ett hjälpmedel eller en anordning.

I förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel finns bestämmelser om bidrag till sådana arbetshjälpmedel som en förvärvsarbetande försäkrad behöver som ett led i sin rehabilitering.

4 §Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen för någon som är anställd får lämnas för behov som kommer fram i samband med att anställningen börjar eller under de första 12 månaderna av anställningen. För den som är anställd i skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller anställd med lönebidrag får bidrag även lämnas för behov som kommer fram senare under anställningen.

Bidrag för företagare eller fria yrkesutövare får lämnas för behov som kommer fram i samband med att verksamheten påbörjas eller under verksamhetens första 12 månader.

För den som tar del av ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering får bidrag lämnas så länge som programmet, rehabiliteringen eller arbetslivsorienteringen varar.

5 §Bidrag får inte lämnas för kostnader som gäller ett hjälpmedel eller en anordning som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att arbetsmiljön ska uppfylla de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

6 §Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas till den som har en funktionsnedsättning och med högst 100.000 kronor per år. Bidrag om högst 100.000 kronor per år får också lämnas till en arbetsgivare eller någon annan som anordnar eller ansvarar för verksamheten.

Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas med högre belopp.

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

7 §Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för

 1. kostnader för tal- och punktlitteratur som personer med en synnedsättning behöver för att kunna ta del av en arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, och

 2. kostnader med högst 150.000 kronor per år och anställd för tolk åt barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning som tar del av en utbildning som anställd eller för inläsning på ljudmedier av facklitteratur till en person med synnedsättning som tar del av en utbildning som anställd.

8 §Bidrag får inte lämnas för insatser som en region ska svara för. Bestämmelser om regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade finns i 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Förordning (2019:1120)

Bidrag för personligt biträde

9 §Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för ett personligt biträde som hjälper en person att utföra återkommande arbetsmoment eller hantera återkommande arbetssituationer som personen inte klarar på egen hand. Bidraget får lämnas under förutsättning att personen behöver hjälp

 1. som anställd,

 2. som företagare eller fri yrkesutövare, eller

 3. för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsinriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering.

10 §Bidraget får lämnas till en arbetsgivare eller någon annan som har kostnader för det personliga biträdet och med högst 60.000 kronor per år. Till en företagare med en funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter får dock bidraget lämnas med högst 120.000 kronor per år.

Bidraget får inte kombineras med bidrag enligt 28, 32 eller 36 §.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS)

11 §Arbetsförmedlingen får utse en särskild stödperson för introduktion och uppföljning åt en person som behöver extra stöd och träning i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning. Stödet får lämnas i längst 6 månader under introduktion. Det får också lämnas under uppföljningen av en anställning.

Stödpersonen ska vara anställd av Arbetsförmedlingen.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

12 §Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag till en person som är arbetslös och som har kostnader för att skaffa utrustning eller andra kostnader vid start av näringsverksamhet. En förutsättning för att bidraget får lämnas är att näringsverksamheten kan antas ge ett väsentligt tillskott till personens försörjning. Bidraget får dock inte lämnas för lönekostnader.

Bidraget får kombineras med stöd till start av näringsverksamhet enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

13 §Bidraget får lämnas med högst 60.000 kronor per person.

14 §Bidraget till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Arbetsförmedlingen ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning.

Gemensamt för lönebidrag och skyddat arbete

15 §Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare för lönekostnader vid insatsen lönebidrag, om den ges hos en annan arbetsgivare än Samhall Aktiebolag, och vid insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

I förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse finns bestämmelser om ekonomiskt stöd för insatserna lönebidrag och skyddat arbete när de ges hos Samhall Aktiebolag.

Förordning (2018:1529)

16 §Inför ett beslut om lönebidrag eller skyddat arbete ska Arbetsförmedlingen först ha prövat om personens behov kan tillgodoses av insatser enligt 1 § andra stycket 1–4. Därefter bör Arbetsförmedlingen pröva personens behov av insatser i följande ordning:

 1. lönebidrag för utveckling i anställning

 2. lönebidrag för anställning

 3. lönebidrag för trygghet i anställning

 4. skyddat arbete

17 §Arbetsförmedlingen ska verka för att insatserna planeras och genomförs så att den anställde utvecklas, arbetsförmågan förbättras och så att personen kan få och behålla ett arbete utan bidrag för lönekostnaderna.

18 §Insatserna lönebidrag och skyddat arbete får beslutas för anställningar där arbetet är lämpligt utformat efter personens behov och kan bidra till att den anställde utvecklas eller förbättrar sin arbetsförmåga.

Insatserna får beslutas under förutsättning att arbetsgivaren intygar att

 1. lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen,

 2. arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160), och

 3. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som insatserna pågår.

Om Arbetsförmedlingen har kännedom om att det som arbetsgivaren intygar enligt första stycket är felaktigt får insatserna lönebidrag och skyddat arbete inte beslutas för en anställning hos arbetsgivaren.

Förordning (2018:47)

19 §Storleken på de bidrag för lönekostnader som lämnas ska fastställas med hänsyn dels till graden av nedsättning i arbetsförmåga i förhållande till den aktuella anställningen, dels till hur stor del av arbetsgivarens lönekostnad som är bidragsgrundande. Bidragen får inte överstiga den nivå som behövs för att kompensera nedsättningen i arbetsförmåga.

20 §De bidragsgrundande lönekostnaderna är

 1. kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,

 2. avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

 3. premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller likvärdiga försäkringar.

21 §Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till som mest 20.000 kronor per månad och de avgifter och premier som är hänförliga till denna del ska läggas till grund för bidrag.

Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande till arbetstiden.

Förordning (2019:794)

22 §har upphävts.

Förordning (2018:47)

23 §I lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1994:260) om offentlig anställning finns bestämmelser om att arbetstagare i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning undantas från lagarnas tillämpningsområden.

Lönebidrag

24 §Lönebidrag finns i följande former:

 • lönebidrag för utveckling i anställning,

 • lönebidrag för anställning, och

 • lönebidrag för trygghet i anställning.

Lönebidrag för utveckling i anställning

25 §Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för utveckling i anställning för en person som är i behov av en anställning för att pröva eller utveckla sin arbetsförmåga i förhållande till vissa arbetsuppgifter eller arbetsmarknaden i stort. Bidraget får också lämnas för en person som är i behov av att förbättra sina förutsättningar att kunna ta del av en utbildning.

Bidraget får lämnas för en anställning som innehåller anpassat arbete, rehabilitering, handledning, kompetensutveckling eller andra åtgärder som syftar till att pröva eller utveckla personens arbetsförmåga eller förbättra personens förutsättningar att kunna ta del av en utbildning.

26 §Lönebidrag för utveckling i anställning får lämnas

 1. vid anställning av en person som vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

 2. när en person lämnar en anställning med lönebidrag för utveckling i anställning och anställs hos en annan arbetsgivare, eller

 3. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller när en person lämnar en anställning med skyddat arbete hos en annan arbetsgivare.

27 §Lönebidrag för utveckling i anställning får beslutas för längst 12 månader i taget. Den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 24 månader.

28 §Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med högst 5.000 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga prövas eller utvecklas, eller för åtgärder som bidrar till att förbättra personens förutsättningar att ta del av en utbildning.

Förordning (2018:47)

Lönebidrag för anställning

29 §Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för anställning för en person som är i behov av att få en anställning eller av att stärka sina möjligheter att behålla en anställning. Bidraget lämnas under förutsättning att arbetet och stödjande åtgärder är utformade så att de kan bidra till att personens arbetsförmåga förbättras i förhållande till de krav som ställs i den aktuella anställningen.

Bidraget får inte lämnas för anställning hos Samhall Aktiebolag.

30 §Lönebidrag för anställning får lämnas

 1. vid anställning av en person som vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

 2. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har en anställning med lönebidrag eller när en person lämnar en anställning med lönebidrag och anställs hos en annan arbetsgivare,

 3. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller när en person lämnar en anställning med skyddat arbete hos en annan arbetsgivare,

 4. vid fortsatt anställning när en anställd återgår till arbetet efter att ha haft hel aktivitetsersättning,

 5. vid fortsatt anställning när en anställd som tidigare har haft lönebidrag i samma anställning får sin arbetsförmåga försämrad inom 3 år från det att stödet senast lämnades och det finns behov av att stöd lämnas på nytt, eller

 6. när en arbetsgivare anställer en person som lämnar en anställning hos en annan arbetsgivare som inte finansieras med lönebidrag, under förutsättning att den som anställs är långtidssjukskriven från sin anställning och att arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men att arbetstagaren ändå inte bedöms kunna återgå till anställningen.

31 §Lönebidrag för anställning får beslutas för längst 4 år i taget. Den sammanlagda stödtiden får inte överstiga 8 år.

32 §Arbetsförmedlingen får lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med högst 2.800 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga utvecklas.

Förordning (2018:47)

Lönebidrag för trygghet i anställning

33 §Arbetsförmedlingen får lämna lönebidrag för trygghet i anställning för en person som är i behov av ett långvarigt stöd för att behålla en anställning.

Bidraget får lämnas för en person som har tagit del av insatser för att arbetsförmågan ska prövas eller utvecklas inom ramen för lönebidrag för utveckling i anställning eller lönebidrag för anställning hos samma arbetsgivare. Om det finns särskilda skäl får dock bidraget lämnas utan att personen har tagit del av dessa insatser.

Bidraget får inte lämnas för anställning hos Samhall Aktiebolag.

34 §Lönebidrag för trygghet i anställning får lämnas

 1. vid anställning av en person som vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen,

 2. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har en anställning med lönebidrag, eller

 3. vid fortsatt anställning av en person som vid beslutstillfället har skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller när en person lämnar en anställning med skyddat arbete hos en annan arbetsgivare.

35 §Lönebidrag för trygghet i anställning får beslutas för längst 4 år i taget.

36 §Arbetsförmedlingen får om det finns särskilda skäl lämna ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren som kompletterar bidraget för lönekostnaderna. Bidraget får lämnas med högst 2.800 kronor per kalendermånad för åtgärder som bidrar till att personens arbetsförmåga utvecklas.

Förordning (2018:47)

Skyddat arbete

37 §Arbetsförmedlingen får besluta om insatsen skyddat arbete för en person vars arbetsförmåga är så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete och vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Förordning (2021:290)

38 §Skyddat arbete finns i följande former:

 • skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag, och

 • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

Skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag

39 §Skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag kommer till stånd när Samhall Aktiebolag anställer en person som av Arbetsförmedlingen bedöms uppfylla förutsättningarna för insatsen.

En person med skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag får inte samtidigt tillgodogöra sig en annan insats enligt denna förordning.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

40 §Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare för en person som

 1. har en kognitiv funktionsnedsättning,

 2. har en funktionsnedsättning till följd av missbruks- eller beroendeproblematik,

 3. är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

 4. inte tidigare haft kontakt med arbetslivet, eller som har varit borta från det under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom.

Bidraget får inte lämnas om arbetet bedrivs inom en konkurrensutsatt verksamhet eller sektor.

41 §Bidraget för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare får beslutas för längst 2 år i taget.

42 §Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare får endast kombineras med bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen och bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning enligt 38 §§.

Gemensamma bestämmelser

Arbetsgivare

43 §Bidrag lämnas endast till en arbetsgivare som vid beslutstillfället är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och antingen är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person.

Förordning (2022:1023)

44 §Bidrag får inte lämnas till en arbetsgivare som

 1. har näringsförbud,

  1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord, genomgår företagsrekonstruktion eller tills vidare har inställt sina betalningar, eller

  2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande, eller

 2. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter eller socialförsäkringsavgifter.

Om arbetsgivaren är en juridisk person, får bidrag inte lämnas när en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen har näringsförbud.

Förordning (2022:1023)

44 a §Arbetsförmedlingen får avstå från att lämna bidrag om

 1. arbetsgivarens förhållanden är sådana att det kan antas att verksamheten som den enskilde ska vara sysselsatt inom inte bedrivs eller kommer att bedrivas i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten,

 2. arbetsgivaren inte fullgör eller det kan antas att arbetsgivaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen eller mot den enskilde som bidraget avser,

 3. arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att arbetsgivarens redbarhet kan ifrågasättas,

 4. arbetsgivaren genom en dom som fått laga kraft är dömd för ett brott som avser yrkesutövningen, eller

 5. arbetsgivaren i ärendet inte har lämnat de uppgifter som Arbetsförmedlingen begärt eller har lämnat felaktiga uppgifter.

Om arbetsgivaren är en juridisk person får Arbetsförmedlingen avstå från att lämna bidrag, om en företrädare med väsentligt inflytande över den juridiska personen

 1. har gjort sig skyldig till ett sådant fel som avses i första stycket 3,

 2. är dömd för sådant brott som avses i första stycket 4, eller

 3. har företrätt en annan arbetsgivare eller en anordnare som på grund av sådana omständigheter som anges i denna paragraf inte beviljats bidrag eller stöd, inte längre får bidrag eller stöd, har fått bidraget eller stödet återkrävt eller inte har fått ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en insats förlagd till sig.

Förordning (2022:1023)

Hur bidragen lämnas

45 §Bidrag enligt denna förordning beslutas av Arbetsförmedlingen.

Bidrag enligt 1 § andra stycket 1–3 och 5 betalas ut av Arbetsförmedlingen månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsförmedlingen bestämmer. Bidrag under 50 kronor betalas inte ut.

Bidrag för lönekostnader enligt 1 § andra stycket 6 och 7 samt ekonomiskt bidrag enligt 28, 32 och 36 §§ får arbetsgivaren del av genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Arbetsförmedlingen ska lämna de uppgifter som behövs för krediteringen till Skatteverket. Det ekonomiska bidraget krediteras arbetsgivarens skattekonto senast den 12 i månaden efter det att underlag enligt 46 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället krediteras senast den 17.

Förordning (2022:1269)

46 §En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det bidragsbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska lämnas inom 180 dagar efter den arbetsmånad som bidraget avser. Om underlaget inte lämnas inom denna tid, förlorar arbetsgivaren rätten till det bidragsbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlag inom 180 dagar.

Skyldigheten gäller inte om Arbetsförmedlingen redan har tillgång till underlaget på annat sätt.

Förordning (2022:1269)

Hur bidragen används

47 §Arbetsförmedlingen ska se till att bidrag enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Den som tar emot ekonomiskt bidrag ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

48 §Ekonomiskt bidrag får inte lämnas till någon som får ett annat ekonomiskt bidrag från det allmänna för samma insats, om inte något annat särskilt föreskrivs.

Ändrade förhållanden

49 §En stödmottagare är skyldig att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek. Arbetsförmedlingens beslut om rätt till bidrag ska innehålla en upplysning om denna skyldighet.

Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Detta gäller både sådana ändrade förhållanden som anmäls av arbetsgivaren och sådana som kommer till Arbetsförmedlingens kännedom på annat sätt.

Stödmottagaren ska samråda med Arbetsförmedlingen innan stödmottagaren vidtar en åtgärd som innebär en kostnad. Om detta inte sker får bidrag lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Förordning (2018:47)

49 a §När insatsen lönebidrag ges hos Samhall Aktiebolag ska Samhall Aktiebolag till Arbetsförmedlingen omgående anmäla förändringar som kan påverka insatsens omfattning eller längd.

Förordning (2018:1529)

Särskild motivering av beslut

50 §När Arbetsförmedlingen finner att det finns särskilda eller synnerliga skäl enligt bestämmelser i denna förordning ska myndigheten särskilt motivera vad skälen består i och vad som ligger till grund för beslutet.

Återbetalning och återkrav

51 §En mottagare av ekonomiskt bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren har förorsakat att bidraget har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp

  1. genom att lämna oriktiga uppgifter,

  2. genom att inte fullgöra sin skyldighet enligt 49 § att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek, eller

  3. genom något annat agerande,

 2. villkoren för bidraget inte följts,

 3. bidraget har lämnats för ett hjälpmedel på arbetsplatsen som inte använts eller utnyttjats för avsett ändamål, eller

 4. bidraget har lämnats för start av en näringsverksamhet som lagts ned eller sålts inom 3 år efter det att bidraget lämnades.

Om bidrag har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp i annat fall än enligt första stycket 1, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet.

Förordning (2018:47)

52 §Om en mottagare av ekonomiskt bidrag är återbetalningsskyldig ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

53 §Vid återkrav får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet. Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet skulle ha betalats. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med 2 procentenheter.

54 §Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

55 §Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

56 §Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av bidrag till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller för skyldigheten att betala ränta.

Omprövning och överklagande

57 §Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska lämnas in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom 3 veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

58 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får överklagas, nämligen beslut om omprövning av beslut om

 1. återkallelse av anvisning,

 2. förlorad rätt till bidragsbelopp enligt 46 §,

 3. rätt till bidrag vid ändrade förhållanden enligt 49 §, och

 4. avräkning enligt 56 §.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Förordning (2022:1430)

Bemyndigande

59 §Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:462

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för särskilda insatser som har beslutats före ikraftträdandet, utom i fråga om Arbetsförmedlingens möjlighet att i vissa fall bestämma att ett arbetshjälpmedel ska överlämnas till myndigheten enligt 15 § den upphävda förordningen.

 4. Vid beslut efter ikraftträdandet om lönebidrag eller skyddat arbete tillämpas de nya bestämmelserna om tidsgränser utan avdrag för tid med stöd enligt den upphävda förordningen.

 5. Vid beslut efter ikraftträdandet om särskilda insatser enligt 1 § andra stycket 1–3 och 5 tillämpas de nya bestämmelserna om beloppsgränser med avdrag för bidrag som betalats enligt den upphävda förordningen.

 6. Beslut om förlängning av bidrag enligt 35 § första strecksatsen den upphävda förordningen får fattas till den 31 december 2017.

2017:887

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.

 2. För lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har beslutats före ikraftträdandet gäller 21 § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

2018:47

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

 2. För lönebidrag som har beslutats före ikraftträdandet gäller 18, 28, 32, 36, 44, 49 och 51 §§ i den äldre lydelsen samt den upphävda 22 § för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

 3. För skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har beslutats före ikraftträdandet gäller 18, 44, 49 och 51 §§ i den äldre lydelsen samt den upphävda 22 § för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

2018:529

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2018:1529

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Beslut om insatsen lönebidrag hos Samhall Aktiebolag som har fattats före ikraftträdandet gäller fortfarande trots att det ekonomiska stödet till Samhall Aktiebolag inte längre betalas ut med stöd av 15 § första stycket denna förordning.

2019:48

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

 2. För lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har beslutats före ikraftträdandet gäller 21 § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

2019:794

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. För lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare som har beslutats före ikraftträdandet gäller 21 § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.

2019:1120

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2021:290

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

2022:1023

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

2022:1269

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet och som avser tid före utgången av 2023.

2022:1430

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022.