1 §För att underlätta vindkraftsetableringar får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning till kommuner.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §Statens energimyndighet prövar frågor och betalar ut bidrag enligt denna förordning.

3 §Ett bidragsbelopp ges för varje hel megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i en kommun under ett kalenderår, om elproduktionen vid vindkraftsanläggningen är godkänd för elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat.

4 §Bidragsbeloppet ska beräknas genom att de medel som avsatts till bidraget för ett budgetår divideras med det totala antalet megawatt installerad effekt ny vindkraft som tagits i drift i landets samtliga kommuner under det föregående kalenderåret.

5 §Bidraget betalas ut året efter det år som den nya vindkraften tagits i drift, dock senast den 31 mars.

6 §Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1338

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.