1 §För omställningen till hållbara transporter i Sverige får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge statligt stöd i form av bidrag enligt denna förordning för installation av laddningspunkter för elfordon.

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 23 §, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

2 §I denna förordning betyder

 • elfordon: elbilar och laddhybridbilar som är laddningsbara från elnätet,

 • laddningspunkt: ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Förutsättningar för bidrag

3 §Bidrag får endast ges för laddningspunkter som, när de har installerats,

 1. finns på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med särskild rätt,

 2. är placerade vid en bostad eller en arbetsplats och är avsedda att huvudsakligen användas av dem som bor i bostaden eller av dem som är anställda på arbetsplatsen,

 3. är installerade av ett sådant elinstallationsföretag eller en sådan elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen (2016:732), och

 4. är förberedda för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3.

4 §Bidrag till företag får endast ges i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

4 a §Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Förordning (2021:1279)

5 §Bidrag får inte ges till åtgärder som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd, eller

 2. berättigar till bidrag enligt förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Bidragsberättigande kostnader

6 §Bidragsberättigande kostnader är material- och arbetskostnader för åtgärder som vidtas efter att denna förordning trätt i kraft och som behövs för att installera en laddningspunkt, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el.

Arbetskostnader är bidragsberättigande endast om de avser arbete som utförs av någon som är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

7 §En kostnad för vilken offentligt stöd har getts är inte bidragsberättigande.

Bidragets storlek

8 §Bidrag får ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigande kostnaderna, dock högst 15.000 kronor per laddningspunkt.

Ansökan om bidrag

9 §En ansökan om bidrag ska innehålla

 1. uppgifter om sökanden och på vilken fastighet laddningspunkten ska installeras,

 2. uppgifter om när åtgärden har utförts eller är avsedd att utföras,

 3. uppgifter som visar att kraven i 3 § och 6 § andra stycket är uppfyllda,

 4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som det söks bidrag för,

 5. specificerade skriftliga underlag som styrker kostnaden för de åtgärder som har utförts när ansökan görs, och

 6. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

10 §Ansökan ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till Naturvårdsverket i det formulär som Naturvårdsverket anvisar.

Ansökan ska lämnas in senast sex månader efter att den åtgärd som ansökan avser har utförts.

En ansökan som avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 ska lämnas in innan arbetet med åtgärden har inletts.

11 §Om ansökan avser bidrag som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska sökanden lämna en redogörelse för allt annat stöd

 1. av mindre betydelse som sökanden har mottagit under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och

 2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

Prövning och beslut om bidrag

12 §Naturvårdsverket prövar frågor om bidrag.

13 §I ett beslut att ge bidrag ska Naturvårdsverket ange

 1. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av bidraget, och

 2. de övriga villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna förordning uppfylls och att syftet med bidraget enligt 1 § tillgodoses.

Om bidraget avser en åtgärd som inte är utförd, ska Naturvårdsverket i beslutet ange när åtgärden senast ska vara utförd.

13 a §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Naturvårdsverket i ett beslut att ge bidrag, utöver vad som anges i 13 §, ange att bidragsmottagaren

 1. ska tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

 2. ska se till att kraven i 1 även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet med åtgärden,

 3. på begäran av Ekonomistyrningsverket ska lämna de uppgifter till myndigheten som krävs för att följa upp bidraget samt ge myndigheten möjlighet att besöka bidragsmottagaren och där ta del av information som behövs för uppföljningen,

 4. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och

 5. lämna information om att åtgärden helt eller delvis finansieras av medel från Europeiska unionen, i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Förordning (2021:1279)

Utbetalning av bidrag

14 §Ett bidrag får inte betalas ut innan den åtgärd som bidraget avser har utförts.

15 §Om Naturvårdsverket har beslutat att ge bidrag för en åtgärd som inte har utförts, ska en slutlig begäran om utbetalning av bidraget ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre månader från det att åtgärden, enligt Naturvårdsverkets beslut, senast ska vara utförd. Till begäran om utbetalning ska bidragsmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag som styrker kostnaden.

16 §Ett bidrag enligt denna förordning som getts med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

17 §Naturvårdsverket ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut, om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget getts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

 3. villkoren för bidraget inte har följts.

Tillsyn och uppföljning

18 §Naturvårdsverket utövar tillsyn över att villkoren för bidraget följs.

18 a §Om finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen ska Ekonomistyrningsverket i revisionssyfte följa upp bidraget och begära in nödvändiga uppgifter från bidragsmottagaren.

Förordning (2021:1279)

Återbetalning och återkrav

19 §Mottagaren av ett bidrag som har betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. det finns grund för det enligt 17 §, eller

 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har getts för.

På det belopp som mottagaren av ett bidrag är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

20 §Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 19 §, ska Naturvårdsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Upplysningar

21 §Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

22 §Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Bemyndigande

23 §Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

24 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 16 och 17 §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:525

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

2021:1279

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.