1 §I denna förordning finns bestämmelser om domares ledighet för att ha en annan anställning. Bestämmelserna gäller ordinarie och icke ordinarie domare i hovrätt, kammarrätt, tingsrätt och förvaltningsrätt samt justitiesekreterare.

2 §Ordinarie domare och assessorer är utan särskilt beslut lediga när de har en tidsbegränsad högre anställning som domare inom Sveriges Domstolar eller en tidsbegränsad anställning som departementsråd eller chefstjänsteman i Regeringskansliet.

3 §Ordinarie domare får beviljas ledighet för att

 • ha en tidsbegränsad anställning i Regeringskansliet eller inom kommittéväsendet,

 • ha en tidsbegränsad anställning i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, specialdomstol eller en annan domstolsliknande nämnd än Allmänna reklamationsnämnden,

 • under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i en internationell domstol eller tribunal, eller

 • under högst ett år pröva en annan anställning än någon av de anställningar som anges ovan eller i 2 §.

4 §Assessorer och fiskaler är utan särskilt beslut lediga när de tjänstgör i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol eller hyresnämnd.

Att assessorer och fiskaler är lediga utan särskilt beslut när de har en tidsbegränsad anställning som sakkunnig i Regeringskansliet följer av kollektivavtal.

5 §Assessorer får beviljas ledighet för att ha en

 • tidsbegränsad anställning som föredragande hos Riksdagens ombudsmän,

 • tidsbegränsad anställning som föredragande hos Justitiekanslern,

 • tidsbegränsad anställning som rättssekreterare i Arbetsdomstolen,

 • tidsbegränsad anställning som jurist hos en myndighet under riksdagen eller regeringen, eller

 • anställning som föredragande i riksdagens utskott.

6 §Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i en internationell domstol eller tribunal.

7 §Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i överrätt som krävs för anställning som tingsfiskal eller förvaltningsrättsfiskal får beviljas ledighet för att under högst två år inom en femårsperiod pröva en annan anställning än någon av de anställningar som anges i 2 och 46 §§.

8 §Beslut om beviljande av ledighet fattas av

 1. domstolen med stöd av 3 och 57 §§ när det gäller icke ordinarie domare och andra ordinarie domare än domstolschefer,

 2. Domstolsverket när det gäller

  1. domstolschefer, och

  2. andra domare med stöd av 10 b § tjänstledighetsförordningen (1984:111) för att ha en anställning av ett annat slag eller under en annan tid än som anges i 27 §§.

9 §Om domstolen eller Domstolsverket anser att en ansökan om ledighet inte bör beviljas, ska ärendet överlämnas till regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:723

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare.

 3. En domare som enligt den upphävda förordningen är ledig från domaranställningen utan särskilt beslut för att ha en tillsvidareanställning som kansliråd, departementsråd eller chefstjänsteman i Regeringskansliet har rätt att så länge den nya anställningen upprätthålls vara ledig från domaranställningen utan särskild prövning.

 4. Beslut om ledighet som har fattats enligt den upphävda förordningen gäller fortfarande.