Denna förordning upphör att gälla den 1 november 2024 enligt SFS 2023:808.

Förordningens tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §,

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Föreskrifter

3 §Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.

Godkännanden och anmälningar

4 §Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare fattas efter särskild ansökan.

5 §Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

  1. har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

  2. efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

6 §En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:33

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

2023:808

 1. Förordningen (2020:33) om skatt på plastbärkassar ska upphöra att gälla den 1 november 2024.

 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.