Denna lag upphör att gälla vid utgången av 2022.

Lagens tillämpningsområde

1 §Denna lag innehåller bestämmelser om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster under beskattningsåren 2021 och 2022 samt bestämmelser om särskild beräkning av spärrbelopp enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

Ord och uttryck i lagen

2 §Med arbetsinkomster avses i denna lag sådana inkomster som anges i och beräknas enligt 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ord och uttryck i denna lag har även i övrigt samma betydelse och tillämpningsområde som i den lagen.

Vilka som kan få skattereduktion

3 §De som är obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har rätt till skattereduktion för arbetsinkomster om arbetsinkomsten överstiger 60.000 kronor och understiger 500.000 kronor för beskattningsåret.

Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3 inkomstskattelagen (1999:1229), om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Skattereduktionens storlek

4 §För personer som har arbetsinkomster mellan 60.000 kronor och 240.000 kronor ska skattereduktionen uppgå till 1,25 procent av skillnaden mellan arbetsinkomsten och 60.000 kronor.

För personer som har arbetsinkomster från och med 240.000 kronor till och med 300.000 kronor uppgår skattereduktionen till 2.250 kronor.

För personer som har arbetsinkomster mellan 300.000 kronor och 500.000 kronor ska skattereduktionen uppgå till 2.250 kronor minskat med 1,125 procent av den del av arbetsinkomsten som överstiger 300.000 kronor.

Obegränsat skattskyldiga under del av året

5 §De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion enligt 3 § med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 3 § tillämpas utan de begränsningar som anges i första stycket.

Förfarandet vid tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

6 §I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen. Skattereduktion enligt denna lag ska göras efter de skattereduktioner som anges i inkomstskattelagen (1999:1229) och i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

7 §Skattereduktion ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Avräkning av utländsk skatt

Lag (2021:933)

8 §Vid tillämpning av 2 kap. 10 § första stycket lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt denna lag, reduktionen anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift

  • före sådan skattereduktion, och

  • före skattereduktioner som enligt andra stycket i samma paragraf och enligt 15 § lagen (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 ska fördelas på samma sätt som reduktionen enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:930

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

  2. Lagen tillämpas för första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

  3. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2022.

  4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för arbetsinkomster som kan hänföras till beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 men som avslutas före den 1 januari 2023.

2021:933

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Propositioner

SFS 2021:930
Prop. 2020/21:200

SFS 2021:933
Prop. 2020/21:207