1 §Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2022.

2 §Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

  • när det gäller klasserna 0–V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

  • när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

14.534

1.446

382

123

I

12.633

1.260

330

123

II

11.001

1.094

289

123

III

9.565

950

247

123

IV

8.697

867

227

123

V

8.222

816

216

123

VI

eller renare

7.747

774

206

123

Minst 4 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

24.368

2.427

640

123

I

21.093

2.107

557

123

II

18.346

1.828

485

123

III

15.939

1.590

423

123

IV

14.503

1.446

382

123

V

13.707

1.363

361

123

VI

eller renare

12.912

1.291

340

123

3 §Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:943

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2021.