Denna lag upphör att gälla vid utgången av juni 2022.

1 §Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) trots vad som föreskrivs om förmåner i 11 kap. den lagen.

2 §Förmån som är skattefri enligt denna lag ska inte heller tas upp till beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:101

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.

  2. Lagen tillämpas på förmån som lämnas efter den 31 december 2021.

  3. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2022.

  4. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för förmån som har lämnats under perioden 1 januari–30 juni 2022.

Propositioner

SFS 2022:101
Prop. 2021/22:89