1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

2 §Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider.

Bolagsverkets uppgift att förse rapporteringsskyldiga företag med uppgifter

3 §Bolagsverket ska efter varje rapporteringsperiods slut hämta uppgifter från Statistiska centralbyråns allmänna företagsregister om antalet anställda i företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda.

Bolagsverket ska förse företag som är rapporteringsskyldiga enligt lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider med de uppgifter som företagen behöver för att kunna avgöra

  1. vilka av deras leverantörer som är företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda, och

  2. till vilken storlekskategori enligt 4 § andra stycket lagen om rapportering av betalningstider respektive leverantörsföretag hör.

Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om på vilket sätt rapporteringsskyldiga företag ska förses med uppgifterna.

Personuppgiftsbehandling i samband med att rapporteringsskyldiga företag förses med uppgifter

4 §Bolagsverket får i samband med att uppgifter förs över till ett rapporteringsskyldigt företag behandla personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att förse företaget med uppgifter enligt 3 §. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Beräkning av genomsnittlig betalningstid

5 §Vid beräkning av den genomsnittliga avtalade betalningstiden ska den avtalade betalningstiden för samtliga fakturor som har betalats under den aktuella rapporteringsperioden divideras med antalet fakturor som har betalats under rapporteringsperioden. Beräkningen ska göras för varje storlekskategori enligt 4 § andra stycket lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider

Vid beräkning av den genomsnittliga faktiska betalningstiden ska den faktiska betalningstiden för samtliga fakturor som har betalats under den aktuella rapporteringsperioden divideras med antalet fakturor som har betalats under rapporteringsperioden. Beräkningen ska göras för varje storlekskategori enligt 4 § andra stycket lagen om rapportering av betalningstider.

Register över uppgifter om betalningstider

6 §Utöver de uppgifter som ska rapporteras enligt 4 § lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider ska det register som Bolagsverket ska föra innehålla namnet och organisationsnumret på varje rapporteringsskyldigt företag. Uppgifter om köp där avtal om omvänd factoring har träffats ska registreras separat för varje rapporteringsskyldigt företag.

Rapportering av uppgifter till registret

7 §Ett rapporteringsskyldigt företag ska lämna de uppgifter som ska rapporteras enligt lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider elektroniskt.

Uppgifterna ska rapporteras av en behörig företrädare för det rapporteringsskyldiga företaget.

Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om hur rapporteringen ska genomföras och om hur uppgifterna ska vara strukturerade.

Tillgång till registret

8 §Registret ska avgiftsfritt hållas tillgängligt genom en publik webbplats.

Registret ska ha en funktion som gör det möjligt att söka information om vilka uppgifter ett visst företag har rapporterat in. Det ska också vara möjligt att göra sammanställningar över

  1. hur betalningstiderna för ett visst företag utvecklas år för år,

  2. hur betalningstiderna utvecklas år för år för respektive storlekskategori enligt 4 § andra stycket lagen (2022:70) om rapportering av betalningstider, och

  3. hur de sammanlagda betalningstiderna för samtliga storlekskategorier utvecklas år för år.

Personuppgifter som förekommer i registret får behandlas för att offentliggöra namnet och organisationsnumret på ett rapporteringsskyldigt företag. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:139

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.