Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2024.

Innehåll och definitioner

1 §Denna förordning innehåller undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) för att ankomstboenden för vissa utlänningar snabbt ska kunna anordnas i en situation där tillströmningen av asylsökande eller personer som ansöker om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande.

2 §Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338).

3 §Med ankomstboende för vissa utlänningar avses ett sådant boende som kommunen med stöd av denna förordning under en begränsad tid anordnar i en befintlig byggnad som ägs av kommunen eller någon annan för att ta emot personer som avser att ansöka om asyl eller om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Undantag från kraven på bygglov

4 §Trots 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) krävs det inte bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett ankomstboende för vissa utlänningar.

Det krävs inte heller bygglov för att återställa utformningen av en byggnad som har använts för ett sådant boende eller för att återgå till den tidigare användningen.

Förutsättningar för att få tillämpa undantaget från kravet på lov

5 §Undantaget från kravet på bygglov i 4 § gäller endast om byggnadens utformning återställs och användningen återgår till den tidigare senast vid utgången av juni 2023.

6 §För åtgärder som ska vidtas inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken gäller undantaget från kravet på bygglov i 4 § endast om det finns ett skriftligt medgivande till åtgärden från den myndighet som har beslutat om riksintresseanspråket enligt 2 § andra stycket 12 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.

7 §Undantaget från kravet på bygglov i 4 § gäller inte om ankomstboendet för vissa utlänningar ska anordnas i en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) inte får förvanskas.

Undantag från kraven på anmälan

8 §Det krävs inte någon anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338) för att ta i anspråk eller inreda en befintlig byggnad för ett ankomstboende för vissa utlänningar.

Det krävs inte heller någon anmälan för att återställa utformningen av en byggnad som har använts för ett sådant boende eller för att återgå till den tidigare användningen.

Undantag från kraven på hänsyn till allmänna intressen

9 §För en åtgärd som är undantagen från kravet på bygglov enligt 4 § behöver hänsyn till allmänna intressen vid utformning av bebyggelse inte tas enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

Byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen får dock inte lokaliseras, placeras, utformas eller användas så att de kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk

10 §Ett ankomstboende för vissa utlänningar behöver inte uppfylla kraven på skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering, hushållning med vatten och avfall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 5, 6, 9 och 10 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 13, 14 och 20 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna.

Boendet behöver inte heller vara försett med en hiss eller annan lyftanordning enligt 3 kap. 4 § första stycket och 18 § andra stycket plan- och byggförordningen.

11 §Vid en åtgärd som är undantagen från kravet på bygglov enligt 4 § får avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 1 och 2 och 4 § första stycket 2–4 och 7 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 7–10 och 16 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Trots 8 kap. 8 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen får, vid en åtgärd enligt första stycket, avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 samma lag och 3 kap. 18 § första stycket plan- och byggförordningen samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Avsteg som görs får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från kravet på planenlighet

12 §Trots 10 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) får en åtgärd som inte kräver bygglov enligt 4 § genomföras i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skyldighet att underrätta byggnadsnämnden

13 §En byggherre som avser att vidta en åtgärd som är undantagen från kravet på bygglov enligt 4 § eller kravet på anmälan enligt 8 § ska innan åtgärden vidtas underrätta byggnadsnämnden om detta. Underrättelsen ska innehålla

  1. kontaktuppgifter till byggherren,

  2. beteckningen på den fastighet som berörs av åtgärden,

  3. kontaktuppgifter till fastighetsägaren, om byggnaden ägs av någon annan än kommunen, och

  4. en översiktlig beskrivning av vilken åtgärd som ska vidtas.

Om behovet av åtgärden medför att det inte är möjligt att underrätta byggnadsnämnden innan åtgärden vidtas, får underrättelsen göras i efterhand.

Byggnadsnämnden ska även underrättas så snart som möjligt efter det att byggnaden återställts.

Tillämpliga regler när undantagen har upphört att gälla

14 §Bestämmelser om ingripanden och påföljder för det fall byggnadens utformning inte återställts eller användning inte återgått till den tidigare när den tid som anges i 5 § har löpt ut finns i 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:297

  1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2022.

  2. Förordningen tillämpas även på åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars 2022.

  3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2024.