Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2024.

Innehåll och definitioner

1 §Denna förordning innehåller undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) för att enkla förläggningar för vissa utlänningar snabbt ska kunna anordnas i en situation där tillströmningen av asylsökande eller personer som ansöker om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande.

2 §Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338).

3 §Med enkel förläggning för vissa utlänningar avses i denna förordning ett byggnadsverk

 1. vars konstruktion är av så enkelt slag att det kan flyttas eller rivas med förhållandevis enkla åtgärder, och

 2. som under en begränsad tid avses användas som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Undantag från kraven på bygglov

4 §Trots 9 kap. 2 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) krävs det inte bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller på annat sätt ändra en enkel förläggning för vissa utlänningar.

Trots 6 kap. 1 § 2, 7, 8 och 10 plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra sådana upplag, materialgårdar, murar, plank, parkeringsplatser och transformatorstationer som behövs för att driva en enkel förläggning för vissa utlänningar.

Trots 6 kap. 3, 3 a och 4 a §§ plan- och byggförordningen krävs det inte heller bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar på eller i anslutning till en enkel förläggning för vissa utlänningar.

Undantag från kraven på marklov

5 §Trots 9 kap. 1113 §§ plan- och bygglagen (2010:900) krävs det inte marklov för schaktning, fyllning och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet, om åtgärden behöver vidtas i samband med att en enkel förläggning för vissa utlänningar uppförs, flyttas, byggs till eller på annat sätt ändras eller i samband med att platsen återställs.

Förutsättningar för att få tillämpa undantagen från kraven på lov

6 §Undantagen från kraven på bygglov och marklov i 4 och 5 §§ gäller endast om

 1. en statlig myndighet är byggherre,

 2. åtgärden vidtas på mark som ägs av staten, en region eller en kommun,

 3. åtgärden inte vidtas närmare än

  1. 8,0 meter från en fastighetsgräns eller 4,5 meter från en körbana som hör till en sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon där högsta tillåtna hastighet är mer än 20 kilometer i timmen, och

  2. 30,0 meter från mitten av ett järnvägsspår,

 4. åtgärden vidtas på mark som är av sådant slag att platsen snabbt kan återställas till sitt ursprungliga skick,

 5. området där åtgärden ska vidtas inte omfattas av förbudet mot förvanskning i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900), och

 6. platsen där åtgärden har vidtagits återställs senast vid utgången av juni 2023.

Om ägarna till angränsande fastigheter, väghållaren eller huvudmannen respektive järnvägens infrastrukturförvaltare medger det, får en åtgärd enligt 4 eller 5 § vidtas närmare en fastighetsgräns, ett järnvägsspår eller en körbana än vad som anges i första stycket 3.

7 §För åtgärder som ska vidtas inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken gäller undantagen från kraven på lov i 4 och 5 §§ endast om det finns ett skriftligt medgivande till åtgärden från den myndighet som har beslutat om riksintresseanspråket enligt 2 § andra stycket 12 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden.

Inget krav på rivningslov

8 §I 9 kap. 10 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att det inte krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en byggnadsdel som får uppföras utan bygglov.

Undantag från kraven på anmälan

9 §I fråga om en enkel förläggning för vissa utlänningar som har tillkommit med stöd av denna förordning krävs det inte någon anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Undantag från kraven på hänsyn till allmänna intressen

10 §För en åtgärd som är undantagen från kraven på bygglov enligt 4 § behöver hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering, placering och utformning av bebyggelse inte tas enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen får dock inte lokaliseras, placeras, utformas eller användas så att de kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk

11 §En enkel förläggning för vissa utlänningar som har tillkommit med stöd av denna förordning behöver inte uppfylla kraven på skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering, hushållning med vatten och avfall, bredbandsanslutning och laddning av elfordon i 8 kap. 4 § första stycket 5, 6 och 9–11 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 13, 14 och 20– 20 b §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna.

Förläggningen behöver inte heller vara försedd med en hiss eller annan lyftanordning enligt 3 kap. 4 § första stycket eller 18 § andra stycket plan- och byggförordningen.

12 §Vid en åtgärd som är undantagen från kraven på lov enligt 4 eller 5 § får avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 1 och 2 och 4 § första stycket 1–4 och 7 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 7–10 och 16 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Trots 8 kap. 8 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen får, vid åtgärder enligt första stycket, avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 § första stycket 8 samma lag och 3 kap. 18 § första stycket plan- och byggförordningen samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Avsteg som görs får inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från kraven på tomter, allmänna platser och andra områden

13 §För en åtgärd som är undantagen från kraven på lov enligt 4 eller 5 § gäller inte kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9, 10 och 12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Undantag från kravet på planenlighet

14 §Trots 10 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) får en åtgärd som är undantagen från kraven på lov enligt 4 eller 5 § genomföras i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skyldighet att underrätta byggnadsnämnden

15 §En byggherre som avser att vidta en åtgärd som är undantagen från kraven på lov enligt 4 eller 5 § eller kravet på anmälan enligt 9 § ska innan åtgärden vidtas underrätta byggnadsnämnden om detta. Underrättelsen ska innehålla

 1. kontaktuppgifter till byggherren,

 2. beteckningen på den fastighet som berörs av åtgärden, och

 3. en översiktlig beskrivning av vilken åtgärd som ska vidtas.

Om behovet av åtgärden medför att det inte är möjligt att underrätta byggnadsnämnden innan åtgärden vidtas, får underrättelsen göras i efterhand.

Byggnadsnämnden ska även underrättas så snart som möjligt efter det att platsen återställts.

Tillämpliga regler när undantagen har upphört att gälla

16 §Bestämmelser om ingripanden och påföljder för det fall platsen där åtgärden vidtagits inte har återställts när den tid som anges i 6 § första stycket 6 har löpt ut finns i 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:298

 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2022.

 2. Förordningen tillämpas även på åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars 2022.

 3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2024.