Lagstödet för förordningen

1 §Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 12 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet i fråga om 2 och 3 §§,

 • 13 § lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet i fråga om 4, 5 och 7 §§, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordning (2023:225)

Ord och uttryck

2 §Med elfordon i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet avses ett motorfordon försett med ett drivsystem som innehåller minst en icke-perifer elektrisk maskin som energiomvandlare med ett elektriskt uppladdningsbart energilagringssystem som kan laddas externt.

3 §Med alternativa drivmedel i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet avses bland annat

 • el,

 • väte,

 • biodrivmedel enligt definitionen i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen,

 • syntetiska och paraffiniska bränslen,

 • metangas, och

 • gasol.

Med alternativa drivmedel avses däremot inte

 • biodrivmedel som är producerade från råvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning, om en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning, eller

 • biodrivmedel, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen som blandas med konventionella fossila bränslen.

Uppgiftsskyldighet

4 §När en upphandlande myndighet eller enhet har tilldelat ett avtal, ingått ett ramavtal eller gjort ett avrop från ett ramavtal i enlighet med lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet, ska myndigheten eller enheten lämna uppgifter om upphandlingen eller avropet till Transportstyrelsen.

Myndigheterna och enheterna ska senast den 1 februari 2026 lämna uppgifter för tiden från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025. Uppgifter ska därefter lämnas senast den 1 februari vart tredje år och omfatta de tre senaste kalenderåren.

Förordning (2023:225)

5 §Den upphandlande myndigheten eller enheten ska för varje rapporteringsperiod lämna uppgift om registreringsnumren på samtliga fordon som omfattas av sådana upphandlingar eller avrop som avses i 4 § första stycket.

Förordning (2023:225)

6 §Transportstyrelsen ska göra en sammanställning av uppgifterna enligt 5 §. Sammanställningen ska ges in till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 15 mars 2026 och därefter senast den 15 mars vart tredje år.

Sammanställningen ska visa det totala antalet fordon enligt 5 § och visa det antal fordon som hör till varje fordonsslag enligt 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. I sammanställningen ska dock en buss anses vara en lätt buss om den har en totalvikt av högst 5 ton och en tung buss om den har en totalvikt över 5 ton.

Sammanställningen ska visa det antal fordon som hör till var och en av kategorierna ren lätt bil, ren tung buss, ren tung lastbil eller utsläppsfri buss enligt 3 § lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet.

Förordning (2023:225)

Bemyndigande

7 §Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om rapportering enligt 5 §.

Förordning (2023:225)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:315

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

2023:225

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.