Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av

 • 9 kap. 8 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion i fråga om 25 §,

 • 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 26 § andra stycket, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.

Ansökan om företagsrekonstruktion

4 §En ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska ges in till den tingsrätt där gäldenären svarar i tvistemål som gäller betalningsskyldighet i allmänhet.

5 §I ett föreläggande enligt 2 kap. 6 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska rätten upplysa sökanden om att ansökan kan avvisas om sökanden inte följer föreläggandet.

6 §Om rätten beslutar om företagsrekonstruktion, ska den se till att rekonstruktören får del av beslutet och ansökan.

7 §Om rätten har grundat sin behörighet i ärendet på någon annan omständighet än att gäldenären har sin hemvist här i landet, ska det anges i beslutet om företagsrekonstruktion.

8 §När företagsrekonstruktion har beslutats, ska rätten genast underrätta

 1. Bolagsverket,

 2. Kronofogdemyndigheten,

 3. Skatteverket,

 4. tillsynsmyndigheten över rekonstruktörer, och

 5. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om beslutet om företagsrekonstruktion och om vem som har utsetts till rekonstruktör.

En underrättelse enligt första stycket ska också ske när en företagsrekonstruktion har upphört.

Rekonstruktören

9 §Rekonstruktören ska anmäla till rätten om gäldenären inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 kap. 19 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion eller om gäldenären företar en rättshandling i strid med 2 kap. 20 § första stycket 1–3 samma lag.

10 §Om gäldenären och borgenärerna träffar en skulduppgörelse under hand, ska rekonstruktören underrätta rätten om detta.

Begäran om planförhandling

11 §Om gäldenären begär att rätten beslutar om planförhandling, ska rätten se till att rekonstruktören får del av begäran. Om rekonstruktören begär att rätten beslutar om planförhandling, ska rätten se till att gäldenären får del av begäran.

12 §I ett föreläggande enligt 4 kap. 11 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska rätten upplysa sökanden om att begäran kan avvisas om sökanden inte följer föreläggandet.

13 §När planförhandling beslutats, ska rätten samma dag underrätta Kronofogdemyndigheten om beslutet. Detsamma gäller när rätten beslutat att fastställa en rekonstruktionsplan.

14 §En kungörelse om beslut om planförhandling enligt 4 kap. 12 § 3 lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska innehålla uppgift om

 1. dag för ansökan om företagsrekonstruktion,

 2. dag för beslutet om företagsrekonstruktion,

 3. tid och plats för plansammanträde,

 4. rekonstruktörens namn och adress, och

 5. vad som gäller för en berörd part enligt 4 kap. 13 och 14 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Om kallelse på okända borgenärer har utfärdats och tiden för att anmäla fordran ännu inte har löpt ut, ska rätten i kungörelsen upplysa om att kallelsen fortfarande gäller.

15 §Rekonstruktören ska genast underrätta gäldenären, de berörda parter som anges i planen och återvinningssvarande, som avses i 5 kap. 3 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion, om kungörelsens innehåll. Rekonstruktören ska samtidigt se till att de berörda parter som tidigare inte fått del av planförslaget eller av den berättelse eller det yttrande som avses i 4 kap. 8 § 1 respektive 4 lagen om företagsrekonstruktion får del av dessa handlingar.

Om någon berörd part blir känd senare, ska rekonstruktören se till att denne får motsvarande underrättelse och får del av motsvarande handlingar.

Rekonstruktören ska även underrätta rätten om att en ytterligare berörd part blivit känd.

Anmälan av en fordran eller en rättighet

16 §Rekonstruktören ska se till att rätten får del av en anmälan av en ford- ran eller en rättighet enligt 4 kap. 13 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.

Plansammanträde

17 §Om gäldenären begär att en rekonstruktionsplan ska återtas eller ändras, ska rätten ge rekonstruktören tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller om det uppkommer en fråga om att skjuta upp en omröstning enligt 4 kap. 19 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.

18 §Om ett fortsatt plansammanträde ska hållas enligt 4 kap. 16 § andra stycket eller 17 § första stycket lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion, ska rätten genast underrätta varje berörd part med känd adress om tiden och platsen för det.

Om rätten enligt 4 kap. 19 § lagen om företagsrekonstruktion beslutar att skjuta upp en omröstning till fortsatt sammanträde, behöver berörda parter som var frånvarande vid sammanträdet inte underrättas.

Fastställelse av rekonstruktionsplan

19 §Frågor om fastställande av en rekonstruktionsplan ska handläggas skyndsamt.

Om en fråga om att fastställa rekonstruktionsplanen ska prövas vid ett sammanträde, ska rätten underrätta rekonstruktören, gäldenären och de berörda parter som var närvarande vid plansammanträdet om tid och plats för sammanträdet. Det gäller dock inte om rätten redan vid plansammanträdet beslutar att pröva om rekonstruktionsplanen ska fastställas vid ett sammanträde.

20 §Till ett sammanträde som avses i 4 kap. 23 § tredje stycket lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska rätten kalla de berörda parterna genom kungörelse minst tio dagar före sammanträdet. Rätten ska dessutom underrätta rekonstruktören, gäldenären och varje berörd part med känd adress om kungörelsens innehåll.

21 §Rätten ska underrätta Bolagsverket om att ett beslut om att fastställa en rekonstruktionsplan har fått laga kraft, ifall rekonstruktionsplanen innehåller en sådan uppgift om ändring av aktiekapitalet eller om sådana ändringar av bolagsordningen som avses i 4 kap. 31 § första och andra styckena lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.

Beslut av högre rätt

22 §Om högre rätt upphäver eller meddelar ett beslut om företagsrekonstruktion eller ett beslut om planförhandling, ska tingsrätten genast underrättas. Annat beslut ska skickas till tingsrätten så snart beslutet har fått laga kraft.

Om högre rätt upphäver eller meddelar ett beslut om planförhandling, ska tingsrätten genast kungöra beslutet.

Sättet för kungörelse

23 §Kungörelser enligt lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får därutöver en kungörelse ske på annat sätt.

I fråga om skyldighet för rätten att i vissa fall kungöra ett beslut om planförhandling utomlands finns det föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.

Anmälan till allmän åklagare

24 §Om rekonstruktören finner att det finns skälig anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer, ska rekonstruktören genast anmäla det till allmän åklagare.

Tillsynsavgift

25 §Enligt 9 kap. 8 § lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion ska gäldenären betala en avgift till staten för tillsynen över rekonstruktörer.

Tillsynsavgiften är 10.000 kronor.

26 §Tillsynsavgiften ska betalas till Domstolsverket.

Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om hur avgiften ska betalas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1328

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om företagsrekonstruktion som har gjorts före ikraftträdandet.