1 §Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2023.

2 §Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

  • när det gäller klasserna 0–V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

  • när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

15.300

1.522

402

130

I

13.299

1.326

347

130

II

11.581

1.152

304

130

III

10.069

1.000

260

130

IV

9.156

913

239

130

V

8.655

859

228

130

VI

eller renare

8.155

815

217

130

Minst 4 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

25.625

2.555

674

130

I

22.205

2.218

587

130

II

19.312

1.924

511

130

III

16.779

1.674

445

130

IV

15.267

1.522

402

130

V

14.430

1.435

380

130

VI

eller renare

13.592

1.359

358

130

3 §Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 271 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1428

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2022.