Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2023 enligt förordning (2023:324).

1 §Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023:

  1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 12 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

  2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 181 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §Skatt ska inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1593

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

2023:324

  1. Förordningen (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023 ska upphöra att gälla den 1 juli 2023.

  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.