Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag som har drabbats av stora elkostnadsökningar.

Syftet med stödet är att förbättra vissa särskilt drabbade företags möjligheter att mildra konsekvenserna av den pågående energikrisen.

2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §Stöd får endast lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 15 februari 2023 i ärende SA.105491 (2022/N).

4 §Stöd enligt denna förordning lämnas som bidrag.

Ord och uttryck

5 §I denna förordning avses med

 • anknutna företag: ett eller flera företag som uppfyller kriterierna enligt artikel 3.3 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

 • elanvändning: den el som företaget enligt ett avtal med ett nätföretag har tagit ut från elnätet i en eller flera uttagspunkter i Sverige och som inte avser uppvärmning av fastigheter.

I övrigt har ord och uttryck som används i denna förordning samma innebörd som i ellagen (1997:857).

Stödperiod

6 §Stöd enligt denna förordning lämnas för perioden oktober–december 2022 (stödperioden).

Förutsättningar för stöd

7 §Ett företag har efter ansökan rätt till stöd om kvoten av företagets elanvändning under kalenderåret 2021 och företagets årsomsättning under kalenderåret 2021 är minst 0,015 kWh/krona.

8 §Som förutsättningar för stöd gäller även att

 1. stödet per företag, beräknat enligt 1115 §§, uppgår till minst 50.000 kronor för stödperioden, och

 2. företaget under de senaste tre åren har vidtagit energieffektiviseringsåtgärder eller har för avsikt att vidta energieffektiviseringsåtgärder under det innevarande året.

9 §Stöd får inte lämnas till ett företag som

 1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden, eller

 2. omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina i enlighet med punkt 47 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 426/01).

10 §Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt 30 eller 31 §, får stödet endast lämnas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Stödets storlek

11 §Stöd enligt denna förordning lämnas med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

12 §Stödberättigande kostnader ska beräknas som företagets elanvändning under stödperioden multiplicerat med de ökade elkostnaderna.

De ökade elkostnaderna ska beräknas som differensen mellan företagets genomsnittliga elkostnad under stödperioden (kronor/kWh) och företagets genomsnittliga elkostnad under kalenderåret 2021 (kronor/kWh) multiplicerat med en faktor om 1,5.

De stödberättigande kostnaderna ska alltså beräknas enligt följande formel:

elanvändning under stödperioden × (genomsnittlig elkostnad under stödperioden – (genomsnittlig elkostnad under kalenderåret 2021 × 1,5))

13 §Vid tillämpningen av 12 § får den elanvändning under stödperioden som läggs till grund för beräkningen inte överstiga 70 procent av elanvändningen under stödperiodens motsvarande månader 2021.

14 §Med elkostnader avses kostnader som företaget har haft för förbrukning av el i företagets uttagspunkt eller uttagspunkter.

Med elkostnader avses inte

 1. elnätsavgifter,

 2. kostnader som utgörs av mervärdesskatt som medför rätt till avdrag eller återbetalning, eller

 3. kostnader som utgörs av energiskatt.

15 §Stödet ska minskas med annat stöd som företaget har beviljats för samma stödberättigande kostnader.

16 §Det sammanlagda stödet som lämnas enligt denna förordning får inte överstiga ett belopp motsvarande 2.000.000 euro.

17 §Maxbeloppet enligt 16 § ska beräknas på det sammanlagda stöd som det sökande företaget och dess anknutna företag har beviljats enligt denna förordning, förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare och förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn.

Handläggning av stödärenden

18 §Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens energimyndighet (Energimyndigheten).

19 §En ansökan om stöd ska innehålla följande:

 1. uppgifter om det företag som ansöker om stöd,

 2. de uppgifter som krävs för att bedöma om företaget är berättigat till stöd enligt 79 §§,

 3. hur stor andel av företagets elanvändning som avser uppvärmning av fastighet,

 4. företagets elanvändning under stödperioden,

 5. företagets genomsnittliga elkostnad under stödperioden och kalenderåret 2021,

 6. anläggningsidentitet för de aktuella uttagspunkterna,

 7. stöd som företaget har beviljats för samma stödberättigande kostnader,

 8. uppgifter om huruvida kriterierna för anknutna företag enligt artikel 3.3 i bilaga I till förordning (EU) nr 651/2014 är uppfyllda för det sökande företaget och ett eller flera andra företag,

 9. stöd som andra anknutna företag än det sökande företaget har beviljats enligt denna förordning,

 10. stöd som det sökande företaget och dess anknutna företag har beviljats enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare och enligt förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn, och

 11. de övriga uppgifter som Energimyndigheten behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om stöd ska lämnas på heder och samvete.

20 §En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas till Energimyndigheten. Ansökan om stöd ska ha kommit in senast den 18 juni 2023.

Förordning (2023:178)

21 §Till ansökan ska det bifogas

 1. underlag som styrker företagets elanvändning och årsomsättning under kalenderåret 2021,

 2. underlag om lokalytan på företagets fastigheter,

 3. en energikartläggningsrapport eller energideklaration, om företaget under de senaste fem åren tagit fram en sådan rapport eller deklaration,

 4. underlag som styrker de stödberättigande kostnaderna,

 5. beslut om stöd som har beviljats företaget för samma stödberättigande kostnader,

 6. beslut om stöd som andra anknutna företag än det sökande företaget har beviljats enligt denna förordning, och

 7. beslut om stöd som det sökande företaget och dess anknutna företag har beviljats enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare och förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn.

Företaget ska på begäran av Energimyndigheten lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som behövs för prövningen.

22 §Ett företag som har ansökt om stöd eller beviljats stöd enligt denna förordning ska göra en anmälan till Energimyndigheten, om de uppgifter som lämnats till myndigheten visar sig vara felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek.

Beslut om stöd

23 §Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren på Energimyndighetens begäran ska lämna de uppgifter och handlingar som krävs för uppföljning av stödet.

Beslutet får även innehålla de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

24 §Energimyndigheten betalar ut stöd enligt denna förordning.

Uppföljning

25 §Energimyndigheten ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut enligt denna förordning.

Återbetalning

26 §Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om

 1. stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

 3. villkoren för stödet inte har följts.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav

27 §Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 26 §, ska Energimyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

28 §Bestämmelser om offentliggörande och rapportering finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

29 §Energimyndigheten ska föra det register som avses i punkt 79 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2022/C 426/01).

30 §För stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 100.000 euro ska Energimyndigheten offentliggöra den information som avses i

 • bilaga III till förordning (EU) nr 651/2014, och

 • bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

31 §För ett stöd inom jordbruks- och fiskesektorn som överstiger ett belopp som motsvarar 10.000 euro ska Energimyndigheten offentliggöra den information som avses i

 • bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 702/2014, och

 • bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rätt att meddela föreskrifter

32 §Energimyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

33 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:66

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2023.

2023:178

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023.