1 §Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2024.

2 §Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

  • när det gäller klasserna 0–V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

  • när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

16.297

1.621

428

138

I

14.166

1.413

370

138

II

12.336

1.227

324

138

III

10.726

1.065

277

138

IV

9.753

972

254

138

V

9.220

915

243

138

VI

eller renare

8.687

868

231

138

Minst 4 axlar

EURO-klass

Avgift per år i kronor

Avgift per månad i kronor

Avgift per vecka i kronor

Avgift per dag i kronor

0

27.325

2.722

718

138

I

23.653

2.362

625

138

II

20.571

2.050

544

138

III

17.873

1.783

474

138

IV

16.262

1.621

428

138

V

15.371

1.528

405

138

VI

eller renare

14.479

1.447

382

138

3 §Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 289 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:599

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2023.