Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

2 §Förordningen är meddelad med stöd av

 • 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal i fråga om 5 § och 12 § 2,

 • 2 kap. 3 och 10 §§ lagen om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal i fråga om 12 § 1,

 • 4 kap. 1 § andra stycket lagen om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal i fråga om 12 § 3, och

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ansökan om tillstånd

3 §En ansökan om tillstånd att vara kreditförvaltare ska vara skriftlig och undertecknad av en person som får företräda företaget. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 1. företagets namn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

 2. företagets postadress, telefonnummer och e-postadress,

 3. fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för den som ska vara styrelseledamot eller verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräda företaget, eller vara ersättare för en sådan befattningshavare, och

 4. vilka fysiska och juridiska personer som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget.

4 §Tillsammans med en ansökan om tillstånd att vara kreditförvaltare ska följande ges in:

 1. företagets bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling,

 2. handlingar som visar att företagets ledning som helhet och de personer som ska ingå i ledningen eller ha ett kvalificerat innehav i företaget uppfyller kraven i 3 kap. 2 § första stycket 1–3 lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal,

 3. en beskrivning av företagets styrformer och de interna kontrollmekanismer som säkerställer att låntagares rättigheter respekteras samt att den lagstiftning som reglerar kreditavtalet och behandling av personuppgifter följs,

 4. en beskrivning av företagets policy som säkerställer att reglerna om skydd för låntagarna och en rättvis och omsorgsfull behandling av dem följs,

 5. en beskrivning av företagets förfarande för att hantera låntagares klagomål,

 6. det uppdragsavtal som företaget har ingått med en tillhandahållare av kreditförvaltningstjänster, om ett sådant avtal har ingåtts, och

 7. en handling som visar att företaget har ett konto hos ett kreditinstitut där medel från låntagare kan hållas avskilda, om företaget avser att ta emot och inneha medel från låntagare.

Anmälan om ändrade förhållanden

5 §Vid ändringar i verksamheten som är av större betydelse ska kreditförvaltaren så snart som möjligt lämna uppgifter om detta till Finansinspektionen.

Register över kreditförvaltare

6 §Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register över kreditförvaltare som förs enligt 3 kap. 4 § lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

7 §Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter som behövs

 1. för att Finansinspektionen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, och

 2. för information som lämnas till allmänheten om kreditförvaltare som har registrerats.

8 §I registret ska uppgifter antecknas om de kreditförvaltare som har tillstånd enligt lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal och för de kreditförvaltare som har tillstånd från ett annat EES-land och som bedriver verksamhet i Sverige.

9 §I fråga om kreditförvaltare som har tillstånd enligt lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal ska registret innehålla uppgifter om

 1. kreditförvaltarens namn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

 2. kreditförvaltarens postadress, telefonnummer och e-postadress,

 3. namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförvaltningsverksamheten,

 4. när registrering beslutades,

 5. huruvida tillståndet omfattar rätt att ta emot och inneha medel från låntagare eller inte, och

 6. de EES-länder som kreditförvaltaren bedriver verksamhet i enligt 5 kap. 1 och 4 §§ lagen om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Om ett tillstånd för en kreditförvaltare har återkallats, ska Finansinspektionen så snart som möjligt ta bort kreditförvaltaren ur registret.

10 §För en kreditförvaltare med tillstånd från ett annat EES-land ska registret innehålla de uppgifter som Finansinspektionen har fått enligt 5 kap. 5 § lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Om Finansinspektionen får information från en behörig myndighet i ett annat EES-land om att kreditförvaltarens tillstånd har återkallats där, ska inspektionen så snart som möjligt ta bort kreditförvaltaren ur registret.

11 §De uppgifter i registret som avses i 810 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. På webbplatsen ska det också finnas kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga länder inom EES.

Bemyndiganden

12 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal meddela föreskrifter om

 1. information till kreditförvärvare och Finansinspektionen enligt 2 kap. 1, 2 och 8 §§,

 2. villkor för tillstånd enligt 3 kap. 2 §, och

 3. bemötande av låntagare enligt 4 kap. 1 §.

Finansinspektionen får i fråga om samma lag meddela närmare föreskrifter om

 1. vilket innehåll och vilken form en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha och hur ansökan ska lämnas in, och

 2. underrättelse enligt 3 kap. 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:720

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.