Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2495 av den 15 november 2023 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärden för offentliga varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar,

  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2496 av den 15 november 2023 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt samt projekttävlingar,

  3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2497 av den 15 november 2023 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärden för koncessioner,

  4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2510 av den 15 november 2023 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärden för varu-, tjänste- och byggentreprenadkontrakt, och

  5. kommissionens meddelande (C/2023/902) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Vad upphandlingen avser

Tröskelvärdet i euro

Tröskelvärdet i svenska kronor

Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter

143.000

1.546.202

Projekttävlingar som anordnas av centrala upphandlande myndigheter

143.000

1.546.202

Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

143.000

1.546.202

Varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter

221.000

2.389.585

Projekttävlingar som anordnas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter

221.000

2.389.585

Varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

221.000

2.389.585

Byggentreprenadkontrakt

5.538.000

59.880.179

Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

750.000

8.109.450

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Vad upphandlingen avser

Tröskelvärdet i euro

Tröskelvärdet i svenska kronor

Tjänstekontrakt

221.000

2.389.585

Byggentreprenadkontrakt

5.538.000

59.880.179

Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Vad upphandlingen avser

Tröskelvärdet i euro

Tröskelvärdet i svenska kronor

Varu- och tjänstekontrakt samt projekttävlingar

443.000

4.789.982

Byggentreprenadkontrakt

5.538.000

59.880.179

Tjänstekontrakt enligt bilaga 2 till lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

1.000.000

10.812.600

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Vad upphandlingen avser

Tröskelvärdet i euro

Tröskelvärdet i svenska kronor

Koncessioner

5.538.000

59.880.179

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:

Vad upphandlingen avser

Tröskelvärdet i euro

Tröskelvärdet i svenska kronor

Varu- och tjänstekontrakt

443.000

4.789.982

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:

Vad upphandlingen avser

Tröskelvärdet i euro

Tröskelvärdet i svenska kronor

Byggentreprenadkontrakt

5.538.000

59.880.179

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser