Prop. 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen avser att besluta om en utökning av omställningsstödet till företag på så sätt att även maj, juni och juli 2020 blir stödberättigade månader. Stödet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. Propositionen innehåller förslag om ökade anslag med anledning av denna utökning.

Propositionen innehåller även förslag om ökade anslag med anledning av att regeringen avser införa ett nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19. Syftet med stödet är att stärka enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga konsekvenserna av spridningen av covid-19.

Slutligen innehåller propositionen förslag om ökade anslag för stöd till bl.a. kultur- och idrottsverksamheter samt för att kunna förlänga vissa tillfälliga bestämmelser på sjukförsäkringsområdet.