Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar som föranleds av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Förslagen innebär följande.

Nuvarande bestämmelser om hållbarhetsinformation i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder tas bort, eftersom de ersätts av regler på EU-nivå. Till följd av detta görs en ändring i socialförsäkringsbalken som innebär att en fondförvaltare ska lämna och åta sig att lämna sådan information som avses i EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. En konsekvensändring görs också i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Den innebär att Sjunde AP-fonden även i fortsättningen ska lämna samma hållbarhetsinformation som i dag.

Även försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda ska omfattas av EU-förordningen. Den möjlighet som EU-förordningen ger medlemsstaterna att tillämpa förordningen på mindre företag utnyttjas alltså.

Finansinspektionen kommer att vara behörig myndighet och ha tillsyns- och ingripandebefogenheter enligt EU-förordningen. Verksamheten bekostas av avgifter. Detta medför ändringar i lagen om värdepappersfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 mars 2021, vilket är då EU-förordningen i huvudsak ska börja tillämpas.