Prop. 2021/22:20 Avskaffad reklamskatt

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reklamskatten – i enlighet med riksdagens tillkännagivande – avskaffas genom att lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam upphävs. Vidare föreslås följdändringar i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., skatteförfarandelagen (2011:1244) och tullagen (2016:253).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.