Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2022. Förslagen är bl.a. en följd av höga energipriser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kompensation för höga drivmedelskostnader som innebär att privatpersoner som äger en personbil får kompensation för höga drivmedelspriser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022 och upphöra att gälla vid utgången av samma år.

I propositionen föreslås vidare att medel tillförs för att kompensera hushåll och privatpersoner för höga el- och drivmedelspriser samt för stöd till jordbruket och yrkesfisket för att minska konsekvenserna av de höga kostnaderna. Propositionen innehåller även förslag om ökade medel till folkbildningen för skyddssökande från Ukraina.