Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom den nya bolagsrättsliga delningsformen delning genom separation. Dessutom ska vissa hänvisningar till aktiebolagslagen (2005:551), förkortad ABL, i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen) och i kupongskattelagen (1970:624) ändras. Ändringarna föranleds av de ändringar i aktiebolagslagen som enligt regeringens förslag i propositionen Bolags rörlighet över gränserna inom EU (prop. 2021/22:286) ska träda i kraft den 31 januari 2023.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 och tillämpas, i fråga om stämpelskattelagen, på förvärv som görs efter den 30 januari 2023 och, i fråga om kupongskattelagen, på utbetalning av delningsvederlag till aktieägare som görs efter den 30 januari 2023.