Propositionens huvudsakliga innehåll

EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik ska börja tillämpas den 23 mars 2023. Förordningen ska möjliggöra utveckling av kryptotillgångar som klassificeras som finansiella instrument och utveckling av teknik för distribuerade liggare (DLT) samtidigt som en hög nivå av investerarskydd, marknadsintegritet, finansiell stabilitet och transparens bibehålls och kryphål i regelverket undviks. I förordningen fastställs bl.a. krav på specifikt tillstånd för DLT-marknadsinfrastrukturer och deras operatörer i fråga om att driva handel med och avveckling av transaktioner med kryptotillgångar som klassificeras som finansiella instrument. Med anledning av förordningen föreslås i propositionen ändringar i kontoföringslagen och i lagen om värdepappersmarknaden, vilka innebär att Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt förordningen. Förslagen innebär också att definitionen av finansiella instrument kompletteras så att det framgår att den inbegriper även sådana instrument som emitteras genom teknik för distribuerade liggare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 mars 2023.