Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 18 januari 2023 om ändring i avtalet den 14 juli 1992 mellan Sverige och Tyskland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet och på arv och gåva samt för att lämna ömsesidig handräckning vid beskattning. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland.

Protokollet innebär att avtalet inte längre omfattar arvs- och gåvoskatt. Till följd av det projekt som OECD och G20 har genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, det s.k. BEPS-projektet, införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I detta avseende förtydligas i avtalets ingress att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. Vidare uppdateras bestämmelserna om tvistlösning genom s.k. ömsesidig överenskommelse och en bestämmelse införs som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i fall där ett av de huvudsakliga syftena med en transaktion eller ett arrangemang var att få förmånen.

Slutligen uppdateras ett flertal av avtalets övriga bestämmelser, t.ex. bestämmelserna om personer på vilka avtalet tillämpas, hemvist, inkomst av rörelse, företag med intressegemenskap samt handräckning i form av utbyte av upplysningar och bistånd med indrivning av skatt.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.