Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att det ska göras en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) så att Sjunde AP-fonden omfattas av de informationskrav som gäller enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar och EU:s gröna taxonomiförordning. En privat fondförvaltare som tillhandahåller fonder på fondtorget för premiepensionen, där också de fonder och fondportföljer som tillhandahålls av Sjunde AP-fonden är valbara, ska redan i dag lämna och åta sig att lämna sådan information.

Det föreslås att Sjunde AP-fonden ska omfattas av de informationskrav som gäller enligt de båda nämnda EU-förordningarna i stället för av det krav som gäller i dag. EU-förordningarna medför nya och mer detaljerade krav på hållbarhetsrelaterade upplysningar, vilket bidrar till att Sjunde AP-fonden kan uppnå en hög grad av öppenhet när det gäller hållbarhetsarbetet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.