Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 22 maj 2023 om ändring i avtalet den 27 november 1990 mellan Sverige och Frankrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1991:673) om skatteavtal mellan Sverige och Frankrike. Ändringen innebär att avtalet, i den lydelse som det fått genom ändringsprotokollet ska gälla som lag i Sverige.

Genom protokollet införs de ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike som följer av den multilaterala konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, som Sverige undertecknade den 7 juni 2017 (se prop. 2017/18:61). Detta innebär att de minimistandarder på skatteavtalsområdet som tagits fram inom ramen för OECD/G20:s projekt för att motverka skattebaserosion och vinstflyttning införs i skatteavtalet.

De nya bestämmelserna träder i kraft den dag regeringen bestämmer.