Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Under beskattningsåret 2024 ska taket vara 75.000 kronor per person för rotavdraget och 75.000 kronor per person för rutavdraget. Fram till den 30 juni 2024 ska dock högst 50.000 kronor få användas för rotavdrag och högst 75.000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag. Förslaget syftar till att temporärt främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen i svensk ekonomi.

De tillfälliga bestämmelserna medför ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid utgången av december 2024. Bestämmelserna får tillämpas på hushållsarbete som har betalats, förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits och hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration under beskattningsåret 2024.