Propositionens huvudsakliga innehåll

EU:s nya förordning om marknader för kryptotillgångar (Mica-förordningen) ska tillämpas fr.o.m. den 30 december 2024. Vissa bestämmelser ska emellertid tillämpas redan fr.o.m. den 30 juni 2024, vilket förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder i Sverige.

I propositionen föreslås en ny lag om prövning av ärenden enligt Micaförordningen. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt Mica-förordningen.

Vissa befattningshavare inom Riksbanken har enligt nuvarande regler en skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument. I propositionen föreslås en ändring i lagen om Sveriges riksbank som innebär att dessa personer även ska vara skyldiga att anmäla avyttringar av sådana instrument.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2024.

Det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av Micaförordningen, t.ex. bestämmelser om tillsyn och sanktioner. Förslag till sådana lagstiftningsåtgärder kommer att behandlas i ett annat sammanhang.