Tillkännagivande (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Vid tillämpningen av 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25:Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement
Kapitel 26:Malm, slagg och aska
Kapitel 27:Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer
utom:
ex 27.10: särskilda motorbränslen
Kapitel 28:Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper
utom:
ex 28.09: sprängämnen
ex 28.13: sprängämnen
ex 28.14: tårgas
ex 28.28: sprängämnen
ex 28.32: sprängämnen
ex 28.39: sprängämnen
ex 28.50: giftiga ämnen
ex 28.51: giftiga ämnen
ex 28.54: sprängämnen
Kapitel 29:Organiska kemikalier
utom:
ex 29.03: sprängämnen
ex 29.04: sprängämnen
ex 29.07: sprängämnen
ex 29.08: sprängämnen
ex 29.11: sprängämnen
ex 29.12: sprängämnen
ex 29.13: giftiga ämnen
ex 29.14: giftiga ämnen
ex 29.15: giftiga ämnen
ex 29.21: giftiga ämnen
ex 29.22: giftiga ämnen
ex 29.23: giftiga ämnen
ex 29.26: sprängämnen
ex 29.27: giftiga ämnen
ex 29.29: sprängämnen
Kapitel 30:Farmaceutiska produkter
Kapitel 31:Gödselmedel
Kapitel 32:Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch
Kapitel 33:Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel
Kapitel 34:Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Kapitel 35:Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer
Kapitel 37:Varor för foto- eller kinobruk
Kapitel 38:Diverse kemiska produkter
utom:
ex 38.19: giftiga ämnen
Kapitel 39:Plaster och plastvaror
utom:
ex 39.03: sprängämnen
Kapitel 40:Gummi och gummivaror
utom:
ex 40.11: skottsäkra däck
Kapitel 41:Oberedda hudar och skinn samt läder
Kapitel 42:Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar
Kapitel 43:Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material
Kapitel 44:Trä och varor av trä; träkol
Kapitel 45:Kork och varor av kork
Kapitel 46:Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Kapitel 47:Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade varor av papper eller papp
Kapitel 48:Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp
Kapitel 49:Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin
Kapitel 65:Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66:Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar
Kapitel 67:Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår
Kapitel 68:Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material
Kapitel 69:Keramiska produkter
Kapitel 70:Glas och glasvaror
Kapitel 71:Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror
Kapitel 73:Gjutjärn, järn och stål
Kapitel 74:Koppar
Kapitel 75:Nickel
Kapitel 76:Aluminium
Kapitel 77:Magnesium och beryllium
Kapitel 78:Bly
Kapitel 79:Zink
Kapitel 80:Tenn
Kapitel 81:Andra oädla metaller
Kapitel 82:Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall
utom:
ex 82.05: verktyg
ex 82.07: verktyg, delar
Kapitel 83:Diverse varor av oädel metall
Kapitel 84:Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap
utom:
ex 84.06: motorer
ex 84.08: övriga motorer
ex 84.45: maskiner
ex 84.53: datorer
ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53
ex 84.59: kärnreaktorer
Kapitel 85:Elektriska maskiner och apparater, delar till sådana varor
utom:
ex 85.13: teleutrustning
ex 85.15: transmissionsapparater
Kapitel 86:Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag
utom:
ex 86.02: pansarlok, elektriska
ex 86.03: övriga pansarlok
ex 86.05: pansarvagnar
ex 86.06: underhålls- och servicevagnar
ex 86.07: vagnar
Kapitel 87:Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till fordon
utom:
ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon
ex 87.01: traktorer
ex 87.02: militära fordon
ex 87.03: bärgningsbilar
ex 87.09: motorcyklar
ex 87.14: släpfordon
Kapitel 89:Fartyg och annan flytande materiel
utom:
ex 89.01A: krigsfartyg
Kapitel 90:Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater
utom:
ex 90.05: kikare
ex 90.13: diverse instrument, laser
ex 90.14: avståndsmätare
ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument
ex 90.11: mikroskop
ex 90.17: medicinska instrument
ex 90.18: redskap för sjukgymnastik
ex 90.19: ortopediska redskap
ex 90.20: röntgenapparater
Kapitel 91:Ur och delar till ur
Kapitel 92:Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av ljud, apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater
Kapitel 94:Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar
utom:
ex 94.01A: flygplanssäten
Kapitel 95:Varor och produkter av utskärnings- eller pressmaterial
Kapitel 96:Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll
Kapitel 98:Diverse artiklar

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%