I september 2009 släppte OECD ett förslag till omarbetade riktlinjer för internprissättning. Ett av syftena med de föreslagna riktlinjerna är att åstadkomma en enhetlig uppfattning och förståelse för hur en jämförbarhetsanalys bör genomföras och tolkas. I denna artikel avser vi att kommentera detta förslag och ge vår syn på vad som kan vara viktigt att tänka på vid genomförandet av en jämförbarhetsanalys från ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.

1 Inledning

Valet av metod för att fastställa den koncerninterna prissättningen av gränsöverskridande transaktioner påverkar storleken på den beskattningsbara vinsten i respektive land. Ett i myndighetens ögon felaktigt internpris medför – förutom en uppjustering av inkomsten och troligt skattetillägg – även en betydande risk för dubbelbeskattning av samma inkomst i övriga inblandade länder. Den globala tendensen är tydlig: antalet internprissättningsrevisioner ökar successivt med syftet att försvara den nationella skattebasen. I Sverige har Skatteverket organiserat sin hantering av internprissättning i ett speciellt projekt och har utvecklat ett nära samarbete med sina nordiska kollegor och med OECD om internprissättningsmetodik och utbyte av information.

Det svenska regelverket för internprissättning följer riktlinjer utfärdade av OECD.1 Skattemyndigheterna har vanligtvis den primära bevisbördan för att den interna prissättningen avvikit från marknadsmässiga villkor men utan fullständig dokumentation skiftas denna bevisbörda i praktiken ofta mot företaget.2 Tills nu har det dock saknats en utförlig vägledning från OECD hur jämförbarhetsanalyser bör utföras och tolkas.

OECD:s rapport ”Proposed revision of Chapters I–III of the Transfer Pricing Guidelines” (härefter ”de föreslagna riktlinjerna”) som publicerades den 9 september 2009 är resultatet av ett mångårigt arbete ämnat att se över OECD:s riktlinjer på området och hur de tillämpas av medlemsstaterna. I rapporten presenterar OECD bl.a. förtydliganden och riktlinjer avseende hur jämförbarhetsanalyser bör genomföras inklusive lämpliga justeringar för att höja jämförbarheten.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2009 edition ("OECD Transfer Pricing Guidelines”). OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development ). OECD är en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. OECD har 31 medlemmar och bereder f.n. ansökningar om medlemskap från Estland, Israel, Ryssland och Slovenien. OECD:s arbete på skatteområdet omfattar även icke-medlemsstater. Syftet med detta arbete är att främja fritt utbyte av kapital, varor, tjänster och teknologi.

Sedan 1 januari 2007 kräver svensk lag att, i princip, alla gränsöverskridande transaktioner med närstående bolag dokumenteras årligen.

2 Jämförbarhetsanalysen

a) Allmänt

Jämförbarhetsanalysen syftar till att utvärdera ifall prissättningen på transaktioner (exempelvis varor, tjänster, immateriella tillgångar, finansiella instrument) mellan bolag inom en koncern är marknadsmässig, dvs. i enlighet med armlängdsprincipen. Den interna prissättningen bör ta sin utgångspunkt i samma sunda affärssed som präglar företagets övriga affärsbeslut och OECD lyfter fram fem jämförbarhetsfaktorer som är av betydelse för att bedöma transaktionernas jämförbarhet:3

  • Karaktäristiska särdrag hos den överförda tillgången eller tjänsten;

  • Funktioner som utförs av de inblandade parterna;

  • Avtalsvillkor;

  • Parternas ekonomiska omständigheter; och

  • Parternas affärsstrategi.

Då internprissättning (trots allt) inte är någon exakt vetenskap bör varje bedömning dock alltid ta hänsyn till varje transaktions specifika förutsättningar, så långt det är möjligt, och en uppskattning av armlängdsmässigt pris resulterar allt som oftast i ett intervall där alla värden (i princip) är lika tillförlitliga.4 Så, hur gör man då en jämförbarhetsanalys? Och hur ska man tolka utfallet?

De föreslagna riktlinjerna, paragraf 1.36 ff.

De föreslagna riktlinjerna, 3.54.

b) Jämförbarhet

Enligt OECD så föreligger jämförbarhet mellan transaktioner om eventuella skillnader inte är något som väsentligt

påverkar villkoren i de undersökta transaktionerna eller om lämpliga justeringar kan göras för att eliminera sådana skillnader. Jaha, vad betyder då detta? Jämförbarhetsanalyser, och bolagens tolkning av dessa, granskas numera mycket noggrant av berörd myndighet som själva har tillgång till samma databaser och söker reproducera bolagens egna sökningar för att se om utfallet verkar rimligt. Fokus vid granskningen är dessutom inte längre enbart på funktionsmässig jämförbarhet utan jämförbarhet avseende likartade produkter, finansiell struktur och industritillhörighet granskas också och hänsyn bör därmed även tas till dessa faktorer vid utförandet av analysen, så långt detta är möjligt. En jämförelseanalys handlar i praktiken om att identifiera tillräckligt jämförbara bolag eller transaktioner och tolka resultatet på ett objektivt och rimligt sätt. Hundra procents jämförbarhet finns naturligtvis inte, men genom att kunna visa upp ett systematiskt dokumenterat tillvägagångssätt och att man genomfört eller övervägt lämpliga justeringar ökar chansen till acceptans vid en granskning.

c) Utförande

De föreslagna riktlinjerna beskriver en typisk process för att utföra en jämförbarhetsanalys.5 Det understryks dock att det inte är nödvändigt att följa just denna process till punkt och pricka, men att tillvägagångssättet ska vara transparant, metodiskt och konsekvent med målet att hitta ”reasonably reliable comparables”.6 Den beskrivna processen består av 10 steg:

Steg 1: Övergripande analys7

Processen bör ta avstamp i en övergripande analys av de industriella, konkurrensmässiga, ekonomiska eller regulatoriska faktorer som påverkar den skattskyldiges verksamhet inklusive en identifiering av känslighet för konjunktursvängningar och andra industrisärdrag. Eftersom den skattskyldige torde kunna sin egen bransch och de yttre faktorer som påverkar den interna prissättningen bättre än den granskande myndigheten, ska inte betydelsen av detta steg underskattas.

Viktigt är att man försöker anpassa analysen efter de specifika förutsättningar som gäller för just den bransch som ska analyseras och att nödvändig tid spenderas på analysen för att få ett trovärdigt resultat. Den typiska sökprocessen är därmed inte nödvändigtvis en linjär process. Startsträckan kan ofta ta lite tid då det gäller att hitta ett lagom stort set av bolag att gå vidare med för den detaljerade manuella analysen. Det innebär initialt ett testande av olika industrikoder, tidsperioder, regioner, länder och andra aspekter som påverkar antalet potentiella jämförelseobjekt.

Steg 2: Fastställande av aktuella år för jämförelsen8

Det kan finnas ett tidsmässigt, och ofta även konjunkturmässigt, glapp mellan senast tillgänglig offentlig information9 och den period för vilken principerna för den interna prissättningen ska testas. I normalfallet utgår man ifrån senast tillgängliga tre-års period men vår rekommendation är att överväga både en längre eller kortare tidsperiod för att omfatta en hel konjunkturcykel, eller kortare produktlivscykler.

Steg 3: Förståelse av den interna transaktionen10

Förståelsen för den interna transaktionen som ska pristestas utgår ifrån funktionsanalysen, som kan liknas vid en utredning av de fakta som påverkar prissättningen av de interna transaktionerna. Funktionsanalysen ska beskriva koncernföretagens respektive roller och innehålla en specifikation av företagens funktioner, tillgångar och risker samt dessas ekonomiska betydelse.11 I detta steg ingår även att undersöka vilka jämförbarhetsfaktorer som är mer aktuella än andra för att senare i processen identifiera potentiella jämförelseobjekt.

I en perfekt värld bör armlängdsprincipen tillämpas på transaktionsbasis.12 Det är dock av vikt att titta på helhetsbilden för den skattskyldiges affärsmodell och att inte rakt av bryta ut enskilda transaktioner för en jämförbarhetsanalys. Det är inte ovanligt att en typ av transaktioner är nära sammankopplade med andra typer av transaktioner, och detta gäller även bland oberoende företag, där vissa produkter erbjuds med låg, ingen eller negativ vinstmarginal för att skapa en efterfrågan för andra produkter där vinstmarginalen sätts högre (t.ex. maskiner respektive eftermarknadsprodukter och service).13

Steg 4: Undersökning av eventuella interna jämförelsetransaktioner14

Marknadsprismetoden15 utgår från marknadspriset för jämförbara varor, tjänster, krediter etc. och priset fastställs med ledning av jämförbara transaktioner mellan köpare och säljare som inte är närstående med varandra och kan innefatta försäljningar från det undersökta företaget till en oberoende köpare (s.k. intern jämförelsetransaktion) eller en transaktion mellan två oberoende parter som ingendera är närstående till det undersökta företaget (extern jämförelsetransaktion).16

Om interna jämförelsetransaktioner existerar så har de ofta en närmare och mer direkt relation till närståendetransaktionen än externa jämförelsetransaktioner och torde därmed bättre spegla ett marknadspris. I praktiken är det dock ofta svårt att hitta interna jämförelsetransaktioner. Av de föreslagna riktlinjerna framgår att om lämpliga justeringar inte kan göras för att få bort eventuella materiella skillnader mellan transaktionerna som påverkar jämförbarheten, t.ex. volym, avtalsvillkor, konkurrenssituation, marknadsled etc. så anses den interna transaktionen inte jämförbar.17

Steg 5: Bestämmande av tillgängliga källor för information18

Skattekonsulter använder sig av flertalet kommersiella och erkända databaser vid genomförandet av jämförelseanalyser.19 Trots höga licensavgifter blir det även allt vanligare att större bolag skaffar sig denna kompetens ”in-house” för att själva snabbt kunna ta fram jämförelseobjekt för att fastställa påslag, vinstnivåer eller licensavgifter vid etablerandet av en transfer pricing policy eller för att testa utfallet av de interna transaktionerna i efterhand.20 På detta sätt kan man själva testa olika branschspecifika parametrar för att åstadkomma en större jämförbarhet. I Sverige har även Skatteverket redan tillgång till flertalet av dessa databaser som ett stöd i sin revision.

Viktigt är att inte blint lita på den klassificering som görs i dessa databaser av t.ex. oberoende eller industritillhörighet utan informationen bör alltid, om möjligt, verifieras via andra källor, t.ex. via bolagens egna Internetsidor, för att undvika att kvantitet premieras över kvalitet i det slutliga urvalet, vilket också påpekas av OECD.21 Genomförandet av jämförbarhetsanalysen är därmed ofta en tidskrävande process som kräver bra insikt i den verksamhet i vilken den interna prissättningen analyseras.

Sökandet efter lämpliga jämförelseobjekt utgår ofta ifrån en geografisk region (t.ex. Europa, Nordeuropa, Nordamerika, Sydostasien, etc.) istället för ett enskilt land. I vissa länder är informationstillgängligheten nämligen begränsad och det kan vara svårt att hitta tillräcklig och/eller tillförlitlig finansiell data eller övrig information om utförd verksamhet.

Vi välkomnar därför att det framgår av de föreslagna riktlinjerna att potentiella jämförelseobjekt inte per automatik ska elimineras endast av den anledningen att de inte härrör från det specifika land där en eventuell granskning sker, utan att man istället ska titta på omständigheterna i det enskilda fallet.22 För den skattskyldige är det självklart en fördel att inte behöva utföra separata jämförbarhetsanalyser (i lokala databaser) för varje enskilt land, framförallt ur ett kostnadsperspektiv, men även för att undvika avsevärt skiftande prissättningspolicys eller riktvärden i olika länder med i övrigt likartade förhållanden. Det bör dock understrykas att kravet på jämförbarhet i övrigt kvarstår och att skiftande marknadsvillkor (regleringar, konkurrens, lågkonjunktur) mellan olika länder/marknader kan göra att separata analyser ändå är nödvändiga att genomföra.

För både den skattskyldige som för den granskande skattemyndigheten är det av vikt att den tillgängliga källan, som jämförbarhetsanalysen baseras på, är åtkomlig även för den andra parten för att en rättvis och tillförlitlig bedömning av analysen ska kunna ske. Det förekommer (alltför ofta) att skattemyndigheter i vissa länder använder sig av information erhållen vid t.ex. revisioner av andra bolag, och informationen (s.k. secret comparables) är då inte tillgänglig för den skattskyldige som granskas. Även om den skattskyldige skulle tillgodogöras denna information vid revisionen så kvarstår problematiken att den skattskyldige ska prissätta de interna transaktionerna på ett tidigare stadium än den eventuella granskningen, dvs. baserat på tillgänglig information då transaktionen genomfördes.23

Steg 6: Val av metod24

Enligt OECD:s nuvarande riktlinjer bör någon av de tre traditionella transaktionsbaserade metoderna användas i första hand. I de föreslagna riktlinjerna sägs dock att principen ”the most appropriate method to the circumstances of the case” bör tillämpas vid val av prissättningsmetod.25 Detta borttagande av hierarkin mellan metoderna innebär först och främst en kodifiering av hur metodvalet sker i praktiken och den oftast förekomna metoden, nettomarginalmetoden (TNMM), föreslås nu få samma ”status” som de tre traditionella transaktionsmetoderna.26

Under detta steg ska även de nyckeltal (financial indicators) som ska användas för jämförelsen identifieras. Nettomarginalmetoden är t.ex. ofta tillämpbar vid pristestning av försäljningsbolag, distributörer, produktion eller kontraktstillverkare och rörelseresultatet sätts i förhållande till en lämplig parameter eller bas. Vanligt förekommande nyckeltal vid användande av denna metod är t.ex. rörelseresultat/omsättning (ROS, return on sales), rörelseresultat/totala omkostnader (FCM, full cost mark-up) eller rörelseresultat/sysselsatt kapital (ROCE, return on capital employed) och lämpligheten av respektive nyckeltal är beroende av vilken funktion som analyseras.

Steg 7: Identifiera potentiellt jämförbara transaktioner, bolag eller funktioner27

Det finns i princip två tillvägagångssätt att identifiera jämförbara oberoende bolag eller transaktioner: ”the additive approach” och ”the deductive approach”.

Under ”the additive approach” identifierar man utifrån sin branschexpertis oberoende fristående bolag man tror är jämförbara för en närmare analys. I praktiken inkluderar detta angreppssätt ofta både interna och externa jämförelseobjekt.

”The deductive aproach” initieras ofta med en sökning i en databas i vilken man sedan steg för steg bantar ned antalet bolag genom att analysera tillgänglig information avseende utförda funktioner, oberoende, eventuellt ägande av immateriella rättigheter eller andra väsentliga tillgångar, jämförbar finansiell struktur och andra kriterier beroende på det särskilda fallet som kan öka jämförbarheten.

Oavsett vilken metod man använder sig av är det viktigt att sökprocessen är systematisk och konsekvent. En fördel med ”the deductive approach” är att den är enklare att reproducera (för skattemyndigheten) och är mer transparant än ”the additive approach”.28

Det är vanligt förekommande att potentiellt jämförbara bolag som visar förluster exkluderas per automatik från vidare analys med argumentet att ett oberoende företag inte planerar för förlust. Särskilt bolag som utför enklare funktioner eller har en lägre riskprofil inom en koncern förväntas inte generera förlust under en längre period. Att automatisk välja bort ett förlustbolag från vidare analys är dock inte att rekommendera utan en samlad bedömning av all tillgänglig information bör avgöra jämförbarheten och inte enbart det finansiella resultatet.

Steg 8: Överväg eventuella justeringar29

Behovet av att göra justeringar framhålls på flera håll i de föreslagna riktlinjerna och är att rekommendera för att öka jämförbarheten mellan närståendetransaktionen och jämförelsetransaktionerna. Justeringar genomförs för att jämna ut skillnader avseende, till exempel: utförda funktioner, tagna risker, skiftande leveransvillkor (frakt, försäkring, kredittid m.m.), produkter (volym, kvalitets- och kvantitetsskillnader), marknadsförhållanden (olika marknadsled, skiftande geografiska marknader, start-up), kapitalbindning (lager) eller definitioner av nyckeltal (t.ex. rörelsekapital, soliditet, varulagrets omsättningshastighet). Andra typer av justeringar beaktar olika redovisningsstandarder mellan olika länder som annars kan medföra väsentliga skillnader mellan hur jämförelseobjektens finansiella data redovisas och presenteras.

Det är viktigt att poängtera att stora brister i jämförbarheten inte elimineras med hjälp av justeringar. Ett, till synes, behov av väldigt omfattande justeringar kan istället vara en indikator på att transaktionerna helt enkelt inte är tillräckligt jämförbara, oavsett utförda justeringar.

Steg 9: Tolkning och tillämpning av information och fastställande av armlängdsmässigt intervall30

Även om en jämförelsetransaktion i teorin går att finna med ett enskilt pris eller marginal som man anser uppfyller jämförelsefaktorerna, är det trots allt i praktiken vanligare att en sökning resulterar i ett intervall av fall som uppfyller kraven. I de flesta länder godtas ett resultat som faller någonstans inom ett förutbestämt intervall såsom armlängdsmässigt. OECD framhåller att man efter kontroll kan bortse från värden som markant avviker från övriga värden och en central tendens kan ha betydelse vid tolkningen av utfallet av sökningen. För att minska osäkerheten vid t.ex. databasundersökningar används olika statistiska metoder som t.ex. att använda sig av interkvartilen (interquartile range) innebärande att ett intervall snävas in mellan övre och undre kvartilen.

Inom ett intervall utgör medianvärdet31 en central punkt för värdena i urvalet och anses i vissa länder representera armlängdsmässig nivå medan justering sker till övre eller undre gränsen av intervallet i andra när utfallet hamnat utanför intervallet.32 Vår uppfattning är att det inte finns anledning att generellt hävda att en punkt inom intervallet är bättre än en annan, under förutsättning att jämförbarheten anses tillräcklig. En prissättning som siktar på medianvärdet kan däremot medföra en viss säkerhetsmarginal till det armlängdsmässiga intervallets ändar utifall att något eller några av jämförelseobjekten vid en närmare granskning visar sig vara icke jämförbar.

Steg 10: Implementering av en process för att granska och säkerställa att internprissättningen är i enlighet med armlängdsprincipen33

De föreslagna riktlinjerna understryker betydelsen av en fastställd process för att etablera, tillämpa och följa upp företagets internprissättning och regelbundna uppdateringar av denna process. Detta är särskilt betydelsefullt då komplexa eller nya typer av interna transaktioner utförs på en föränderlig marknad.34 Det bör dock inte, av myndigheten, ställas krav på en uttömmande analys utifrån alla tänkbara tillgängliga källor35 och utförandet bör, enligt de föreslagna riktlinjerna, ske utifrån en s.k. pragmatisk riskbedömningsstrategi eller en välbetänkt affärsmässig princip.36

De föreslagna riktlinjerna, 3.5.

De föreslagna riktlinjerna, 3.1–3.2.

Eng: Step 1: Broad-based analysis of the taxpayer’s circumstances.

Eng: Step 2: Determination of years to be covered.

Tillgänglig data har ofta en eftersläpning på upp till ett år, beroende på land, i de kommersiella databaserna.

Eng: Step 3: Understanding the controlled transaction(s) under examination, based in particular on a functional analysis, in order to choose the tested party (where needed), the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of the case, the financial indicator that will be tested (in the case of a transactional profit method), and to identify the significant comparability factors that should be taken into account.

Med funktioner avses de verksamheter som ett företag ägnar sig åt, t.ex. forskning, planering, tillverkning, distribution, service, finansiering och företagsledning.

De föreslagna riktlinjerna, para. 3.9.

Detta exempel framgår av de föreslagna riktlinjerna (3.10). Enligt vår uppfattning bör exemplet även vara tillämpbart för tjänster.

Eng: Step 4: Review of existing internal comparables, if any.

OECD:s riktlinjer innehåller en beskrivning av fem metoder som kan användas för prissättning eller pristest av transaktioner mellan företag i intressegemenskap. Dels de s.k. traditionella transaktionsbaserade metoderna som utgörs av marknadsprismetoden (”Comparable uncontrolled price method”, CUP), kostnadsplusmetoden (”Cost plus method”, Cost plus) samt återförsäljningsprismetoden (”Resale price method”, RPM). Dessutom finns även de s.k. transaktionsbaserade vinstmetoderna, vilka är vinstfördelningsmetoden (”Profit split method”, PSM) och slutligen nettomarginalmetoden (”Transactional net margin method”, TNMM), som är den vanligast förekommande i praktiken.

De föreslagna riktlinjerna, 3.24.

De föreslagna riktlinjerna, 3.28.

Eng: Step 5: Determination of available sources of information on external comparables where such external comparables are needed and of the sources’ reliability.

Exempel på sådana kommersiella databaser är AMADEUS, Bloomberg, Loanconnector, Royaltystat, Oriana, Orbis och RoyaltySource.

Och därmed även undgå att betala konsultarvoden.

De föreslagna riktlinjerna, 3.32.

De föreslagna riktlinjerna, 3.34.

Det bör nämnas att Skatteverket, enligt vår erfarenhet, för tillfället inte använder sig av s.k. secret comparables vid inkomstkorrigeringar.

Eng: Step 6: Selection of the most appropriate transfer pricing method and, depending on the method, definition of the relevant financial indicator.

De vedertagna internprissättningsmetoderna är marknadsprismetoden, återförsäljningsprismetoden, kostnadsplusmetoden, nettomarginalmetoden och vinstdelningsmetoden.

I Sverige finns det inget krav på att redovisa varför en viss metod valts eller varför övriga metoder inte valts. Däremot kan sådan information ge en tydligare bild av prissättningen, samt vara ett krav i det andra landet som är del av den interna transaktionen.

Eng: Step 7: Identification of potential comparables: defining key characteristics to be met by any uncontrolled transaction in order to be regarded as potentially comparable, based on the relevant factors identified in step 3 and in accordance with the comparability factors.

Att identifiera externa jämförelsetransaktioner kan dock vara mycket svårt då offentliga uppgifter om transaktioner mellan sinsemellan oberoende parter vanligtvis inte är offentlig information. Jämförelsematerial tas lättast från allmänna databaser som bl.a. ger tillgång till företagens resultat- och balansräkningar.

Eng: Step 8: Determination of and making comparability adjustments where appropriate.

Eng: Step 9: Interpretation and use of data collected, determination of the arm’s length remuneration.

I ett urval med jämnt antal värden definieras medianen som medelvärdet av de två värden som ligger i mitten. Medianvärdet påverkas inte på samma sätt som medelvärdet när enskilda tal avviker kraftigt från de övriga och ger ofta en mer rättvis bild av vad som kan anses vara ett ”normalt” värde.

I Kina kan t.ex. skattemyndigheten justera inkomsten så att företaget åtminstone redovisar ett resultat (i praktiken vinst) motsvarande medianvärdet när ett interquartile range används, se t.ex. kapitel 5, artikel 41, ”Circular Guoshuifa” (2009) nr 2, från Kinas ”State Administration of Taxation”, publicerat 8 januari 2008, och som gäller fr.o.m. 2008.

Eng: Step 10: Implementing support process. Installing review process to ensure adjustment for material changes and documenting these processes.

De föreslagna riktlinjerna, 3.81.

De föreslagna riktlinjerna, 3.80.

OECD lanserar här i de föreslagna riktlinjerna (kapitel 3, paragraf 81) begreppet ”risk assesment strategy” (som även omnämns i 3.25 i de föreslagna riktlinjerna) och använder även begreppet ”prudent business management principle”, vilka kort innebär att det är rimligt att mindre ansträngning läggs på jämförelser och analys avseende relativt oväsentliga kontrollerade transaktioner jämfört med vad som är rimligt för mer väsentliga kontrollerade transaktioner.

4 Avslutande kommentarer

En jämförbarhetsanalys kan av den skattskyldige anses som en onödigt betungande och kostsam process vid fastställande eller test av den interna prissättningen. En väl utförd jämförbarhetsanalys är, förutom att vara ett kraftfullt stöd till principerna i en koncerns internprissättningspolicy, dock ofta ett lagstiftat krav. OECD betonar emellertid i de föreslagna riktlinjerna att frågan om jämförbarhet måste vara balanserad i förhållande till, å ena sidan trovärdigheten och, å andra sidan, den administrativa och kostnadsmässiga börda det innebär för företagen.

De föreslagna riktlinjerna innebär inte nödvändigtvis någon förändring i hur jämförbarhetsanalyser redan nu genomförs av både företag och konsulter men är likväl en kodifiering av denna praxis och ett välkommet stöd för ett genomtänkt tillvägagångssätt och ett säkerställande att en hög standard upprätthålls. Dessutom, som så mycket annat som publiceras av OECD, så syftar riktlinjerna till att underlätta för såväl skattskyldiga som skattemyndigheter genom att verka för en gemensam och enhetlig syn på hur jämförbarhetsanalyser bör genomföras och tolkas, vilket bör minska risken för korrigering av inkomsten och antal fall av dubbelbeskattning.

Vid en konjunkturnedgång bör företag särskilt tänka på att motivera orsaken till varför det faktiska utfallet hamnat lågt inom, eller t.o.m. utanför, det i förväg satta armlängdsintervallet, om så skulle vara fallet. Internprissättningsdokumentationen bör beskriva ställningstaganden med rimliga ekonomiska, risk- och funktionsrelaterade hänsynstaganden och framgång i denna argumentation är direkt beroende av hur väl jämförbarhetsanalysen är utförd och hur internprissättningspolicyn är implementerad inom koncernen. Företagets policy för internprissättning måste följas i praktiken för att säkerställa att arrangemanget inte framstår som en ”papperstiger” och därmed snarare är ett bevis på icke armlängdsmässiga förhållanden.

Finansiell data från jämförelsetransaktioner kan härröra från en period då det har varit högkonjunktur eftersom det kan vara den senast tillgängliga informationen, trots att det råder lågkonjunktur under den period som är föremål för analysen. Alla typer av branscher drabbas naturligtvis inte av konjunkturnedgång i samma utsträckning eller vid samma tillfälle och företag återhämtar sig även i olika takt. Därför bör även faktorer såsom känslighet för konjunktursvängningar och andra industrisärdrag beaktas i den mån det går vid genomförandet av en jämförbarhetsanalys och justeringar och anpassningar bör övervägas för att öka trovärdigheten och rimligheten i analysen. Vi välkomnar att OECD påpekar att det är omständigheterna kring jämförelseobjektet med referens till de fem jämförbarhetsfaktorerna som är avgörande för dess jämförbarhet, inte jämförelseobjektets finansiella data. 37 Detta anser vi ger en mer rättvis bild av företagens föränderliga situation.

För att öka möjligheterna till att en koncerns interprissättning accepteras av myndigheten så kan det inte nog understrykas vikten av att tid och resurser läggs på en genomarbetad jämförbarhetsanalys. En förenklad och alltför generisk jämförbarhetsanalys kan betraktas som mindre tillförlitlig och en noggrann och väl påläst skattemyndighet kan med lätthet ifrågasätta resultatet av en sådan.

Vi instämmer med OECD att det vore orimligt av skattemyndigheter att använda sig av information som inte görs tillgänglig för den skattskyldige för att ges en möjlighet att bemöta och granska informationen,38 även om vi gärna sett ett tydligare avståndstagande i de föreslagna riktlinjerna av vissa länders skattemyndigheters tillämpning av s.k. secret comparables för att öka tillförlitligheten, säkerställa en rättvisare bedömning och underlätta förutsebarheten vid etableringen av interpriser för multinationella koncerner verksamma i dessa länder.

Anders Allvin är Senior Tax Director på AB Volvo med ansvar för koncernens transfer pricing och Tobias Ekwall är skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion.

De föreslagna riktlinjerna, 3.63.

De föreslagna riktlinjerna, 3.35, delvis baserad på OECD Transfer Pricing Guidelines (2009 edition), 3.30.