Artikeln har varit föremål för peer review-granskning (double-blind peer review).

Under pandemin uppstod flera nya utmaningar i gränsöverskridande situationer avseende inkomstskatter och socialavgifter för såväl arbetsgivare som arbetstagare. I artikeln behandlas några av dessa och hur de i vissa fall löstes provisoriskt under pandemin. Många utmaningar kvarstår och nya tillkommer i och med att arbetstagare börjar arbeta allt mer på distans från andra länder. I artikeln identifieras några av dessa utmaningar i förhållande till de regelverk som finns idag. I efterföljande studier kommer förslag på lösningar på uppkomna utmaningar att diskuteras.

1 Inledning

Artikeln har tillkommit inom ramen för projektet Inkomstskatter och socialavgifter i gränsöverskridande situationer som finansieras av Torsten Söderbergs stiftelse (R13/18).

1.1 Bakgrund

Stor energi och möda har i många år lagts på diskussioner och förhandlingar om fördelning av skattebasen på företagsbeskattningens område såväl internationellt som i Sverige. Om inte förr så under pandemin har det blivit mycket tydligt att en diskussion om hur fördelningen av skattebasen för löneinkomster och även skyldigheten att tillhandahålla förmåner behöver ske.1 Under år 2022 började dessa frågor diskuteras allt intensivare i internationella sammanhang, ofta i termer av Mobility of Work eller Remote Work.2 Det har hävdats att individbeskattningen på detta område är mer komplex än företagsbeskattningen, eftersom situationerna är mer varierande. Det har även uttalas att bolag till skillnad från individer har ett tydligare hemvist.3 Flera utmaningar kan identifieras i det nya landskap som möjligheten till gränsöverskridande distansarbete har skapat.

Syftet med denna artikel är dels att samla några av de frågeställningar som aktualiserades vid gränsöverskridande arbete under pandemin, dels att identifiera några av de kvarvarande utmaningar som sannolikt kommer att vara aktuella för lång tid framöver, med hänsyn till den ökande trenden av gränsöverskridande distansarbete.4 Tre situationer av gränsöverskridande distansarbete behandlas i artikeln utifrån olika tidskriterier; lång tid (teleworking), kort tid (workation) och på mer regelbunden basis (work from home, WFH). I uppföljande studier kommer olika tentativa förslag diskuteras på hur några av de utmaningar som identifieras i artikeln kan lösas i framtiden.

Flera avgränsningar har gjorts. En sådan är att endast privata arbetsgivare behandlas.5 Av utrymmesbrist behandlas inte heller de förfarandeproblem som en tillämpning av de olika regelverken leder till.6 Ytterligare en avgränsning är att plattformsarbetare, influencers och bloggare inte behandlas, även om dessa utgör en allt större kategori av arbetare.

Artikeln bygger på en rättsdogmatisk ansats och sträcker sig över såväl inkomstskatterätten, socialavgiftsrätten och den därtill kopplade frågan om social trygghet. Ett skäl till att även det sistnämnda området i viss utsträckning omfattas är att det sannolikt kan komma att bli på det området domstolarna inledningsvis har att pröva nuvarande regelverk med hänsyn till de förändringar som har skett på den numer gränslösa arbetsmarknaden. Redan nu finns viss underrättspraxis och ett HFD avgörande.7 Även förhandsbesked från Skatterättsnämnden används i syfte att visa på de nya frågor som uppstår med anledning av den ökade rörligheten på detta område.

Det material som har använts utöver den nu angivna praxisen och förhandsbeskeden är lagtext, förarbeten, publikationer från internationella organisationer, vägledningar från Skatteverket och Försäkringskassan samt tidigare forskning och litteratur på området.8

Som en bakgrundsbeskrivning ges i avsnitt 2 en samlad bild över olika strategier som togs på nationell nivå under pandemin och som berörde såväl arbetsgivare som anställda. Även olika problem som särskilt uppmärksammades på internationell nivå nämns kort. För en fördjupad analys av dessa hänvisas fotnotsvis till annan litteratur. I avsnitt 3 tillämpas dagens regler på de tre situationerna som nämnts ovan och några av de problem som den ökade möjligheten till distansarbete i gränsöverskridande situationer ger upphov till identifieras.

Inledningsvis redogörs för en av de centrala utgångpunkterna, eller principerna, som återfinns i många av de regelverk som styr beskattning och avgifter för individer – den fysiska närvaron.

Jendholm, Framtidens arbetsplats – skattemässiga aspekter av distansarbete, SvSkT 2020/10 s. 584–594, Cejie, Lex Loci Laboris – en förlegad EU-rättslig princip i ljuset av Coronapandemin och nya sätt att arbeta?, SN 2021/5 s. 240–252, Tjernberg, Migration, mobilitet och skatter – kan det hänga ihop?, SN 2021/5 s. 265–278, Blank Thörnroos, Corona-informationen, håller Skatteverkets ställningstaganden om skattefrågor vid hemarbete?, SN 2021/12 s. 796, Cejie, New Problems Caused by the COVID-19 Pandemic – Income Taxes and Social Security Contributions (An Overview), ET May 2021 p. 185–194. Liknande tankar framkom vid panelsamtal mellan Frida Haglund (Deloitte), Linda Sundström (Zimpler) och Katia Cejie (Uppsala universitet) på temat Gränslösa arbetsplatser på Skatterättens dag i Uppsala den 14 oktober 2021.

Se exempelvis European Commission, Annual Report on Taxation 2022, avsnitt 5.1, Luxemburg 2022, European Economic and Social Committee, Taxation of cross-border teleworkers and their employers, ECO/585-EEC-2022-00408, 13 July 2022, ELA, Impact of teleworking during the COVID-19 pandemic on the applicable social security, July 2021. Flera internationella konferenser på temat har även ägt rum under året. Som exempel kan MoveS Seminar Denmark/Sweden, Cross-Border Work and Social Security Protection in the Öresund Region – Challenges and solutions for high mobility, telework and platform work, Köpenhamn 9 maj 2022, IFA Europe, Mobility of work, capital, IP and business in changing European tax environment, Milano 19–20 maj 2022, WU Vienna, Mobility of work, Rust 7–9 juli 2022 och ITLR Network, International Tax Challenges raised by Mobility of Individuals/Work Forces as a Result of Digitalization, Belgrad 6–7 oktober 2022 nämnas.

David Rosenbloom, Inledande presentation vid konferensen i Belgrad (n. 2).

Se exempelvis European Commission (n. 2) s. 102 ff.

För en diskussion om offentliga anställningar se exempelvis Cejie, Den gränslöse professorns dilemma: när, var och hur ska skatten betalas? JT 2022–23 s. 574–591.

Några av dessa problem behandlas i Cejie, (n. 5).

Se avsnitt 3.2.4 nedan och där omnämnd praxis.

Material till och med 7 oktober 2022 har beaktats.

1.2 Fysisk närvaro – en central utgångspunkt

I en såväl nationell som internationell kontext är fysisk närvaro viktig, dels vid fastställande av skattskyldighet, dels vid beskattning av anställningsinkomster. Fysisk närvaro aktualiseras exempelvis vid bedömningen av om stadigvarande vistelse föreligger,9 vid tillämpligheten av sexmånadersregeln och ettårsregeln,10 vid beskattning av begränsat skattskyldiga arbetstagare,11 vid hemvistbedömningen och tillämpningen av fördelningsartiklarna för tjänsteinkomster i skatteavtalen.12 Individers fysiska närvaro kan även ha betydelse från företagets perspektiv såsom vid fastställande av om det föreligger ett fast driftställe, var företaget har sin verkliga ledning och vid vissa fördelningsregler vid internprissättning.

Det finns dock undantag när den fysiska närvaron mer eller mindre saknar betydelse. Här gäller det vissa typer av arbeten, ofta arbeten som i sig ställer krav på hög mobilitet. Som exempel kan ombordanställda (flyg, fartyg, osv.) i internationell trafik nämnas. I dessa fall har förenklingsregler skapats såsom att beskattningen styrs av fartygets hemmahamn eller den skattskyldiges bosättning snarare än var hen utför arbetet.13

Även utifrån ett socialavgiftsrättsligt perspektiv är fysisk närvaro central, vilket framgår av EU-förordningen.14 Huvudprincipen, lex loci laboris, innebär att avgifter ska betalas i det land där arbetet fysiskt utförs.15 Två undantagsregler från huvudprincipen finns, dels vid utsändning, dels för de som normalt arbetar i två eller flera medlemsstater.16 En tredje möjlighet till undantag är att de behöriga myndigheterna kommer överens om dispens till förmån för vissa personer eller persongrupper.17 Av tillämpningsförordningen (TF)18 framgår att en begäran om dispens kan göras av arbetsgivaren eller den person som önskar få till stånd ett undantag.

Precis som i EU-förordningen ges oftast arbetslandets lagstiftning (fysisk närvaro) företräde i bilaterala avtal om social trygghet.19 Även här finns ett undantag vid utsändning. Utformningen av utsändningsreglerna varier dock kraftigt mellan avtalen.20 Något undantag för de som arbetar i två eller flera länder finns däremot inte.

Liknande huvudregel om fysisk närvaro återfinns i svensk intern rätt, där arbetsrelaterade förmåner21 och arbetsgivaravgiftsskyldighet är kopplad till fysisk närvaro genom att arbetet ska avse förvärvsarbete i verksamhet här i landet, ofta benämnt ”arbete i Sverige”.22 Även i intern rätt finns regler om utsändning.23

En utsändning föreligger i princip om en arbetsgivare bestämmer att en arbetstagare ska arbeta utomlands under en period för dennes räkning. De olika regelverken ställer dock upp olika rekvisit och tidsgränser för att det ska kunna handla om utsändning.

När det gäller rekvisitet ”arbete i Sverige” och fysisk närvaro har HFD i en dom (HFD 2022 ref. 16) tolkat detta som att även arbete på distans från utlandet kan utgöra förvärvsarbete i Sverige. Domen ger viss vägledning i frågan om distansarbete, samtidigt som den väcker en rad med frågor. Domen behandlas i avsnitt 3.2.4 nedan.

3 kap. 3 § p. 2 IL.

3 kap. 9–10 IL.

5 § punkt 2 SINK och 6 a § SINK.

Artikel 4 och 15(1) OECD:s modellavtal, och skatteavtal som bygger på modellen. Se exempelvis HFD 2012 ref. 18. Alla diskussioner om skatteavtal utgår från OECD:s modellavtal i denna artikel.

Se exempelvis 5 § 12 SINK och artikel 15(3) OECD:s modellavtal.

Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Artikel 11.3.a EU-förordningen, K. Cejie, (n. 1) SN 2021 s. 240–252.

Artikel 12 och 13 EU-förordningen.

Artikel 16 EU-förordningen.

Artikel 18 TF, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Se exempelvis artikel 6 i avtalet med Indien (Lag 2013:524).

Se vidare Cejie, Inkomstskatter och socialavgifter – två metoder att beskatta löneinkomster, Norstedts Juridik 2020 s. 88 ff.

Exempel på arbetsrelaterade förmåner är sjukpenning, inkomstgrundande ålderspension, tillfällig föräldrapenning. Se 6 kap. 6–7 §§ SFB (Socialförsäkringsbalken, 2010:110).

6 kap. 2 § SFB. Samma innebörd av uttrycket ska användas vid tolkning av 1 kap. 4 § SAL (Socialavgiftslag 2000:980) om när arbetsgivaravgifter ska betalas.

1 kap. 8 § SAL och 6 kap. 4 § SFB. Begreppet i SAL ska enligt lagtexten ges samma innebörd som i SFB.

2 Coronastrategier, problem och utmaningar under pandemin

2.1 Inledning

Relativt tidigt under pandemin (april 2020) kom bland annat OECD och Skatteverket med uttalanden i olika frågor. Många av dessa uttalanden skedde med utgångspunkt i att pandemin var en tillfällig företeelse. I november 2021, 20 månader in i pandemin, fick viruset återigen stort fäste i Europa och en fjärde våg bröt fram. Exempelvis Österrike, Tyskland och ett antal östeuropeiska stater rapporterade om stor smittspridning. Även våra nordiska grannländer larmade om ökat vårdbehov. Vid tidpunkten hade över 250 miljoner människor i världen smittats av covid-19, 5 miljoner hade avlidit.24 I juni 2022 öppnade huvuddelarna av Europa upp igen. Vad vintern 2022/2023 kommer att innebära är i skrivande stund något oklart, även om en from förhoppning är att viruset även fortsatt kommer att betraktas som ett virus och inte en samhällsfarlig sjukdom.

På en rent inhemsk nivå uppstod en febril aktivitet i början såväl som under pandemin. I avsnitt 2 summeras kort de viktigaste förändringar i intern rätt som gjordes utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vidare identifieras några av de skatte- och avgiftsrättsliga problem som förorsakades av stängda gränser runt om i världen.25 Avsnittet kan ses som en tidsdokumentation för tiden efter pandemin.26

Senaste nytt om coronaviruset | SVT Nyheter (nedladdat 2021-11-09).

För en mer fördjupad analys se Cejie, (n. 1) s. 186–193.

För en mer fördjupad analys se Cejie, Sweden – Taxes and Contributions on Cross-Border Employment Income – Before and During the COVID-19 Pandemic, Bulletin for International Taxation, 2020 (volume 74), No. 12, avsnitt 5.

2.2 Strategier på nationell nivå

På ett tidigt plan beslutade regeringen att slopa karensdagen vid sjukfrånvaro, eftersom invånarna uppmanades att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Vidare tog staten, under en period, även över ansvaret för de första 14 dagarnas sjuklön.27 Möjlighet till korttidspermittering infördes för arbetsgivare28 och en sänkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften gjordes under en begränsad period från 31,42 procent till 10,21 procent.29 En möjlighet för arbetsgivare att skattefritt tillhandahålla parkeringsplatser vid arbetsplatsen för anställda och att ge skattefria gåvor till ett högre belopp än normalt infördes också tillfälligt.30 Likaså möjliggjordes för arbetsgivare att temporärt söka uppskov med inbetalning av exempelvis arbetsgivaravgifter för anställda.31

Även Skatteverket var aktiv redan på ett inledande stadium och förtydligade hur de såg på fri förmån av covid-testning, bilförmåner, resor till och från arbetet om arbetsgivaren betalade för dessa (inklusive taxiresor), dubbel bosättning och redan betalade resekostnader.32

I sitt efterföljande arbete har Skatteverket löpande uppdaterat och sammanställt information på sin hemsida dels för privatpersoner, dels för företag, föreningar och offentliga aktörer. För anställda finns exempelvis information rörande hur Skatteverket ser på frågan om arbetsutrustning i hemmet, personalförmåner på hemmakontor, arbetsrum mm. Flera av dessa avdrag och förmåner har problematiserats i litteraturen, där även frågan om tjänsteställe33 och hyresersättningar lyfts upp till diskussion.34 Sammantaget kan man i de olika ställningstaganden och vägledningar som Skatteverket publicerar notera en relativt bokstavstrogen tolkning av de regler som finns, medan en mer pragmatisk syn förespråkas av praktiskt verksamma jurister. Som exempel kan nämnas frågan om fritt kaffe som personalvårdsförmån i hemmet. Skatteverket utesluter en sådan möjlighet och ser kaffet som en skattepliktig förmån om arbetsgivaren betalar denna, medan motsatt uppfattning lyfts fram i litteraturen.35

Förordning (2020:195) om visa sjukpenningförmåner med anledning av covid-19.

Se Korttidsarbete – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) (nerladdat 2021-11-09).

10,21 procent motsvarar ålderspensionsavgiften. Se prop. 2019/20:166 s. 48–54, prop. 2019/20:151.

Prop. 2019/20:166 s. 9 och 20–31, lag (2021:300) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda. Lagen upphörde att gälla den 31 december 2021.

Se prop. 2019/20:132 s. 33, prop. 2019/20:151 s. 38 ff. och prop. 2019/20:166 s. 33–42. Se även Höglund, Nya anståndsbestämmelser – livboj eller sänke för svenska företag? SN 2021/1–2 s. 71–84.

Se Cejie (n. 26) s. 738 f.

I december 2021 kom Skatteverket med ett ställningstagande rörande frågan om tjänsteställe. I ställningstagandet presumeras en arbetstagare ha sitt tjänsteställe i arbetsgivarens lokaler, oavsett om hen har möjlighet att arbete på andra platser till mer än 50 procent av tiden. I de fall en anställd har ingått avtal med sin arbetsgivare om att arbeta på en annan plats, anses den platsen som tjänsteställe förutsatt att den anställde arbetar där mer än 50 procent. Skatteverkets ställningstagande, Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats | Rättslig vägledning | Skatteverket, 8–1283049 (2021-12-06).

Se Jendholm (n. 1) s. 585–586.

Urban Rydin, Corona-informationen, håller Skatteverkets ställningstaganden om skattefrågor vid hemarbete? SN 2021/10 s. 714–716 och mer försiktigt Jendholm (n. 1) s. 587.

2.3 Strategier vid gränsöverskridande inlåsningar

Många av de problem som tidigt noterades var olika typer av inlåsningar. Som exempel kan nämnas att en person (A) till följd av pandemin blev kvar i Sverige i sju istället för planerade tre månader. Eller att en person (B) som planerade att arbeta utomlands i mer än sex månader valde att avbryta arbetet utomlands och återvända till Sverige i förtid. I det första exemplet skulle personen (A) bli obegränsat skattskyldig med stöd av reglerna om stadigvarande vistelse.36 Om dessutom A inledningsvis omfattades av 183-dagarsregeln i skatteavtalet uppstår frågan om en längre vistelse innebär att beskattningsrätten enligt avtalet bör delas mellan länderna. Såväl OECD som doktrin har argumenterat för att 183-dagarsregeln borde gälla trots att den skattskyldige blev kvar i arbetsstaten p.g.a. pandemin.37 Det svenska Skatteverket var dock av motsatt uppfattning.38

I det andra exemplet (B) skulle eventuellt sexmånadersregeln i kombination med säkerhetsventilen kunna tillämpas, beroende på situation.39 En sådan tillämpning skulle kunna leda till att B inte blir skattskyldig i Sverige för inkomsten från utlandet.

Beroende på om personen i de båda exemplen var utsända av sina arbetsgivare eller inte, skulle olika regler bli tillämpliga för socialavgifterna. Antag att B inte var utsänd utan lokalanställd i utlandet (ett EU land). I det fallet skulle B enligt huvudregeln i EU-förordningen omfattas av arbetslandets lagstiftning, dvs. både skatter och socialavgifter skulle betalas i utlandet. När B innan sexmånader hade passerat reste tillbaka till Sverige och exempelvis fortsatte att arbeta för den utländska arbetsgivaren på distans från Sverige, skulle B enligt samma regler plötsligt omfattas av svensk socialförsäkring och svenska socialavgifter skulle behöva betalas. Detta leder till åtskilliga administrativa utmaningar för den utländske arbetsgivaren.

Andra problem som tidigt identifierades hade sin utgångspunkt i att många personer började arbeta hemifrån. Särskilt tydligt blev problematiken i gränsgångar-kommuner, som exempelvis Öresundsregionen. Här uppstod frågetecken rörande såväl skatter, socialavgifter som fasta driftställen.40 Exemplet med Sverige-Danmark ges ofta i litteraturen, sannolikt eftersom det finns ett särskilt avtal mellan länderna som med internationella mått är relativt unikt (2003 års avtal).41 Det bör också nämnas att inkomstskatterna är något lägre och att socialavgifterna är betydligt lägre i Danmark än i Sverige, vilket innebär att en ändrad fördelning av beskattningsrätten till inkomsten och uppbörden av socialavgifterna får stor ekonomisk påverkan för den anställde och dennes arbetsgivare.42

Om en person (C) före pandemin bodde i Sverige och arbetade i Danmark gällde enligt 2003 års avtal att både skatter och avgifter betalades i Danmark förutsatt att C arbetade åtminstone 50 procent under en tremånadersperiod i Danmark.43 Om personen arbetar minst hälften av tiden i Danmark ska även arbete i bostaden i Sverige, såväl som tjänsteresor i Sverige eller annan stat räknas som arbete i Danmark. I och med att gränserna stängdes gick det inte att upprätthålla 50-procentsregeln. Artikel 15 punkt 1 och 2 i det nordiska skatteavtalet innebär att Sverige kan beskatta den del av inkomsten som är hänförlig till arbetet som rent fysiskt utförs i Sverige.44 Under pandemin gick den svenska Skattemyndigheten ut med förtydliganden om att beräkningen av 50-procentsregeln kunde ske på dagsbasis under pandemin, till skillnad mot tidigare, då kalendermånader vanligtvis användes.45 Många som arbetade hemifrån Sverige blev dock tvungna att betala skatt i Sverige.

Enligt gängse principer (se ovan avsnitt 1.2) ska socialavgifter betalas till Danmark för gränsgångarna som arbetar i Danmark. Försäkringskassan och dess motsvarighet i Danmark slöt tidigt under pandemin ett avtal om att den socialförsäkringsrättslig tryggheten inte skulle ändras trots att arbetstagarna började arbeta hemifrån Sverige.46

Även frågor om en utländsk arbetsgivare skulle få ett fast driftställe i Sverige när anställda började arbeta från hemmakontoret uppstod under pandemin.47 I denna fråga uttalade sig såväl OECD:s sekretariat (utifrån ett internationellt perspektiv) som Skatteverket (utifrån ett svenskt perspektiv). Inledningsvis ansågs ett fast driftställe inte uppkomma under pandemin, förutsatt att den endast var tillfällig.48 Den härskande uppfattningen var därefter att hemmakontoret inte var ”at the disposal of” arbetsgivaren.49 Något senare kom Skatteverket med ett nytt uttalande som sa att något fast driftställe inte förelåg såvida det inte blev det ”nya normala”.50 Vad som är det nya normala, och ytterligare Ställningstaganden från Skatteverket, återkommer jag till i avsnitt 3.4 nedan.

3 kap. 3 § p. 2 IL, se även Skatteverket.se, Jag bor utomlands men vistas på grund av coronapandemin i Sverige. Blir jag obegränsat skattskyldig i Sverige nu? | Skatteverket (nerladdad 2022-09-23).

OECD, Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic, 21 January 2021, p. 53–56 och Cejie (n. 1) s. 191.

Skatteverket, Jag är skattebefriad i Sverige på grund av 183-dagarsregeln/montörregeln i ett skatteavtal men riskerar att bli kvar längre i Sverige på grund av coronapandemin. Måste jag betala skatt i Sverige nu? | Skatteverket (nerladdad 2022-10-06).

Se 3 kap. 3 § p. 2 IL, 3 kap. 9 § st. 1 och 3 kap. 13 § IL. För en kritisk kommentar rörande Skatteverkets förtydligande om säkerhetsventilens tillämpning se Cejie (n. 26) s. 733 ff. med vidarehänvisningar.

Cejie (n. 1) s. 187–189.

Avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Danmark om vissa skattefrågor (2003 års Öresundsavtal) återfinns i bilaga 4 till det nordiska skatteavtalet (lag 1996:1512).

Dahlberg & Sina Önder, Taxation of Cross-Border Employment Income and Tax Revenue Sharing in the Öresund Region, BFIT 2015 s. 29–36.

Artikel 1.1 i 2003 års avtal och Skatteverkets ställningstagande, Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor, dnr 131 134135-17/111 (2017-04-07).

Danmark undantar denna inkomst och någon dubbelbeskattning torde inte uppstå.

Skatteverket (n. 43) och Skatteverket, Corona -information för privatpersoner > Coronapandemin och ett ökat antal arbetsdagar i hemlandet för svenska Öresundspendlare.

Hemarbete påverkar inte socialförsäkringstillhörigheten (oresunddirekt.se) (nerladdat 22-09-06).

Se exempelvis Cejie (n. 1) s. 187 f.

OECD, OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis, 3 April 2020 punkterna 2.8–9, Skatteverket Rättslig vägledning, Inkomstskatt, Skatteavtal (publ. 2020-05-08).

OECD (n. 48) punkt 2 och Skatteverkets ställningstagande, När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe? Dnr 131 160469-15/111 (2015-03-16). Detta ställningstagande är numera upphävt, se nedan vid fotnot 109.

Skatteverket, Rättslig vägledning, Article 5 Permanent establishment, Coronakrisen-inverkan–på-förekomsten–av–fast-driftställe och även OECD (n. 37).

2.4 Avslutande kommentarer

I avsnittet har olika beslut, ställningstaganden och strategier som såväl den svenska lagstiftaren, Skatteverket som Försäkringskassan tagit under pandemin tecknats ner. Här kan noteras att Skatteverket ofta har valt en relativt strikt tolkning av gällande rätt51, medan Försäkringskassan intagit en mer pragmatisk hållning.52 En förklaring till verkets hållning är sannolikt vikten av legalitet på skatterättens område samt att det saknas en force majeureklausul i svensk skatterätt. Om förklaringen stämmer kan man fråga sig om inte även den sociala tryggheten borde bygga på ett legalitetstänkande, eftersom det är tillhörigheten till den sociala tryggheten som utgör grunden för att ta ut arbetsgivaravgifter. Även arbetsgivaravgifter är de facto skatter.53 Enligt min uppfattning bör det vara så.

Skillnaden i förhållningssätt kan dock förklaras av EU-rättens överordnade ställning. EU kommissionen gick i mars 2020 ut med ett meddelande om riktlinjer för fri rörlighet för arbetstagare under utbrottet av covid-19, där man förtydligade vikten av att personer inom kritiska yrken omfattas av fri rörlighet (gränsarbetare och utstationerade arbetstagare).54 I punkt 8 anges särskilt att medlemsstaterna bör använda sig av undantaget i artikel 16 EU-förordningen (dispens) för att säkerställa att arbetstagarna bibehåller sitt försäkringsskydd.55 Det är sannolikt mot bakgrund av denna uppmaning som försäkringskassorna i Sverige och Danmark har kunnat tillämpa en mer pragmatisk syn än Skatteverket.

Se exempelvis om stadigvarande vistelse.

Se exempelvis överenskommelsen med Danmark om att socialförsäkringstillhörighet inte skulle ändras under pandemin.

Se Påhlsson, Konstitutionell skatterätt, Iustus 2018 s. 23 och RÅ 1986 ref. 158, se även Cejie (n 20) s. 254–301 för en mer omfattande analys av de olika pålagorna.

EU-Kommissionen, 2020/C 102I/03 (2020-03-30).

Se även European Labour Authority’s (ELA) rapport om hur de olika medlemsstaterna har hörsammat uppmaningen och hur länderna har förhållit sig till pandemin och tillämplig socialförsäkringstillhörighet. ELA, Impact of teleworking during the COVID-19 pandemic on the applicable social security, July 2021.

3 Det nya ”normala”

3.1 Inledning

Pandemin hade många nackdelar. En fördel som många upplevde var den frihet som distansarbete skapade.56 Den tekniska utvecklingen och möjligheten till distansarbete har sannolikt hoppat närmare tio år framåt i utvecklingen. Att kunna sitta i sommarstugan och arbeta några extra månader eller ta ett digitalt möte från andra sidan jorden utgör allt som oftast inget problem i dagsläget. Vissa företag har som bekant infört WFA (work from anywhere) policys eller andra policys för distansarbete (remote work/teleworking). Även uttrycket digital nomad florerar frekvent i dessa sammanhang.

Syftet med avsnitt 3 är att analysera och tillämpa dagens rättskällor på det nya ”normala”, i syfte att identifiera några av de utmaningar som arbetstagare och arbetsgivare ställs inför vid gränsöverskridande distansarbete. När vi talar om mobilitet och individer kan åtskilliga situationer omfattas. Som exempel kan nämnas den som tillfälligt arbetar i ett annat land än sin arbetsgivare, den som mer permanent arbetar för en arbetsgivare i ett annat land, den hög-mobila individen som arbetar från olika länder, gränsgångare som arbetar hemifrån ibland, osv. Mot bakgrund av den stora individuella variation som förekommer inom ramen för dessa situationer, såsom exempelvis olika tidsperioder, olika länder, olika familjeförhållanden, olika typer av anställningsformer, mm har jag valt att fokusera på tre situationer av gränsöverskridande distansarbete; teleworking, workation och WFH.57 Dessa behandlas i efterföljande avsnitt där de också beskrivs närmare. Den tredje situationen (WFH) har inledningsvis behandlats i avsnitt 2.3 ovan samt i tidigare forskning.58 I avsnitt 3.4 behandlas situationen utifrån hur rättstillämpande myndigheter har valt att tolka rättsläget post-pandemin.

För för- och nackdelar med distansarbete se exempelvis Choudhury, Our Work-from-Anywhere Future, Harvard Business Review, Nov-Dec. 2020 s. 61–66, Thompson, The Digital Nomad Lifestyle: (Remote) Work/Leisure Balance, Privilege, and Constructed Community, International Journal of the Sociology of Leisure, August 2018.

De hög-mobila arbetstagarna såsom work from anywhere och digitala nomader lämnas i det följande utanför denna studie. För en inledande studie kring dessa se Cejie (n. 1) s. 240–252.

Dahlberg & Sina Önder (n. 42), Lind, Crossing a Border – A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund and Meuse-Rhine Regions, Jure 2017, Persson & Schwartz, ESS in Öresund Region – Taxation in Cross-Border Situations, s. 227–257, i Maunsbach & Hilling (red.) Big Science and the Law, Ex Tuto 2021 och Cejie (n. 1) s. 188–189.

3.2 Distansarbete under längre tid – Teleworking

3.2.1 Utgångspunkter

I detta avsnitt analyseras hur dagens regler tillämpas på en anställd (A) som på eget initiativ arbetar på distans under en längre tid från utlandet (land X). Valet kan grundas på att hen följer med sin make och att familjen bedömer att det är lämpligt med på ett s.k. utbytesår. Initiativet kommer således från arbetstagaren. Arbetsgivaren är ett svenskt privat företag och antagandet görs att maken är utsänd av sin privata arbetsgivare samt att familjen har väsentlig anknytning till Sverige under vistelsen i X och att de således är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

När det gäller frågan var socialavgifter ska betalas är den mer svårbesvarad och komplex, bland annat med hänsyn till att utfallet blir beroende av om det andra landet är ett EU-land, ett land där Sverige har ett avtal om social trygghet eller om det är ett land där sådant avtal saknas och där enbart svensk intern rätt blir tillämplig. Samtliga situationer berörs i avsnittet.

3.2.2 Skattskyldighet och undantagsreglerna

Om vi antar att makens utsändning pågår i 13 månader blir familjen sannolikt obegränsat skattskyldig även i utlandet. En hemvistbedömning enligt skatteavtalet måste göras och därefter behöver artikel 15 tillämpas. En tillämpning av artikel 15 innebär oftast en delad beskattningsrätt mellan A:s hemviststat (Sverige) och den stat där arbetet utförs (X), förutsatt att 183-dagars regeln inte är tillämplig. Det åligger därefter Sverige att undanröja den dubbla beskattningen av den del av inkomsten som också beskattas i utlandet.

En intressant fråga som har uppstått på senare tid är om Sverige bör undanta inkomsten från beskattning enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln, dvs. är någon av de två undantagsreglerna i 3 kap. 9 § IL tillämpliga om vistelsen utomlands sker på den anställdes initiativ.

I 3 kap. 9 § IL används uttrycken att om en person ”som har anställning som innebär att han vistas utomlands […]” eller ”[o]m vistelsen utomlands under anställningen […]” så kan undantagsregeln bli tillämplig. Uttrycken har tolkats som att inkomsten ska ha uppstått på grund av anställning utomlands.59 Av förarbetena framgår att ”[d]en föreslagna [ettårs]regeln förutsätter självfallet, att tjänsten är av sådan beskaffenhet att dess utövning kräver vistelse utomlands. Vidare anges, att tjänsten skall ha utövats i ett och samma främmande land.”60

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden i juli 2022 (ej överklagat) prövade nämnden om ettårsregeln var tillämplig om initiativet till utlandsvistelsen kom från den skattskyldige. Nämnden fann att så var fallet, men av omständigheterna framkom att arbetsgivaren såg det som nödvändigt att låta arbetstagaren arbeta utomlands i syfte att förvärva och bibehålla en särskilt kvalificerad arbetstagare.61 Vidare gällde att arbetsgivaren redan hade en etablering i det aktuella landet (en hub). En intressant fråga är hur långtgående slutsatser man kan dra av förhandsbeskedet. Är regeln bara tillämpligt i konkurrensutsatta branscher eller kan regeln även tillämpas på anställda i branscher där det finns gott om potentiella arbetstagare men där anställda av personliga skäl önskar arbeta utomlands under en period, exempelvis som medföljande make/maka? Gäller undantaget bara om arbetsgivaren redan har en etablering i det aktuella landet, eller kan arbetstagaren fritt välja från vilket land hen vill arbeta? Ska förhandsbeskedet begränsas till situationer där arbetsgivaren önskar behålla särskilt kvalificerade arbetstagare?

Skatteverket, som delade Skatterättsnämndens bedömning, poängterar i sin rättsfallskommentar att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdes utlandsvistelse, dvs. att tjänsten kräver vistelse utomlands.62 Vad som avses med att tjänsten kräver vistelse utomland är problematisk och ytterligarare förtydliganden vore önskvärda. Liknande bedömning kan sannolikt även göras för sexmånadersregel. Om däremot den anställde helt ad hoc och på eget bevåg arbetar utomlands utan att arbetsgivaren känner till eller godkänner detta, torde det bli svårare att tillämpa undantagsreglerna.63

Om någon av undantagsreglerna blir tillämplig i A:s fall kommer inkomsten endast att beskattas i X alternativt inte beskattas alls.

NJ Lagkommentar IL 3 kap. 9 § IL. Se även Jendholm, Den digitala arbetsplatsen – skatt- och socialförsäkringsrättsliga aspekter av distansarbete i en internationell kontext, SvSkT 2022:2 s. 133.

Prop. 1966:127 s. 29. Se dock för undantag i praxis för detta sistnämnda RÅ 2007 ref. 11. Vid en tillämpning av sexmånadersregeln kan inkomsten härröra från flera olika länder.

Skatterättsnämnden, dnr 22–22/D (2022-07-08).

Skatteverkets kommentar, dnr 8–1907825 (2022-09-19).

Se exempelvis fåmansföretagaren som vistades i Grenada. I detta mål (Kammarrätten i Stockholm mål nr 3817–19) ansågs det inte styrkt att arbetet krävde vistelse i Grenada, varför ettårsregeln inte var tillämplig. Målet överklagades men beviljades inte prövningstillstånd (HFD mål nr 1332–21).

3.2.3 Social trygghet – internationell rätt och gränsdragningsfrågor kring utsändning

Enligt EU-förordningen ska en arbetstagare omfattas av det lands socialförsäkringsskydd där arbetet rent fysiskt utförs (lex loci laboris). Det finns tre undantag: utsändning (artikel 12), arbete i två eller flera medlemsstater (artikel 13) och om dispens ges (artikel 16).

Utgångspunkterna i detta scenario ger vid handen att arbetstagaren A ska omfattas av arbetslandets lagstiftning, dvs. land X. För att det ska handla om utsändning och för att A ska kunna stå kvar i svensk socialförsäkring krävs fem rekvisit:

  1. A sänds ut för att arbeta för arbetsgivarens räkning i land X,

  2. arbetsgivaren bedriver normalt sin verksamhet i Sverige,

  3. A omfattas av Sveriges socialförsäkringslagstiftning före utsändningen,

  4. utsändningsperioden förväntas inte vara längre än 24 månader och

  5. A ersätter inte någon tidigare person.

I scenariot som skissats inledningsvis var det A:s make som blev utsänd och A har på eget bevåg beslutat sig för att följa med. Ser man till de fem rekvisiten brister framförallt det första rekvisitet (1), eftersom utlandsvistelsen sker på den anställdes initiativ. Konsekvensen av detta är att A kommer att omfattas av X-lands sociala trygghetssystem, medan maken däremot kommer att stå kvar i det svenska. Liknande regler om utsändning finns i avtal om social trygghet som Sverige slutit med andra stater, även om dessa är utformade på andra sätt.64

Som framkom av Skatterättsnämndens förhandsbesked om ettårsregeln tolkade nämnden densamma som att den var tillämplig om det framkommer att arbetsgivaren ser det som nödvändigt att låta arbetstagaren arbeta utomlands i syfte att förvärva och bibehålla särskilt kvalificerade arbetstagare. När det gäller reglerna kring utsändning, till skillnad från undantagsreglerna i IL gäller vissa typer av förfaranderegler. Exempelvis bör beslut fattas i förväg om vilket lands lagstiftning som är tillämplig. Detta görs genom en A1-ansökan hos Försäkringskassan.65 Det sagda innebär att om A kommer överens med arbetsgivaren att få arbeta utomlands och formellt blir utsänd av densamma så kan regeln naturligtvis tillämpas, även om det sker på A:s initiativ.

Om A får till stånd en överenskommelse med sin arbetsgivare och således omfattas av reglerna om utsändning kommer skatt endast att betalas i X och socialavgifter i Sverige. Om hen inte uppfyller kraven för utsändning betalas socialavgifterna i X.

Om A på helt eget initiativ utan arbetsgivarens kännedom börjar arbeta från utlandet torde varken sexmånaders-/ettårsregeln eller utsändningsregeln bli tillämpliga. Som framkommit ovan skulle de dubbla skatteanspråken lösas på så sätt att Sverige skulle undanröja den dubbla beskattningen enligt modellavtalet. Enligt huvudregeln (lex loci laboris) skulle A omfattas av X:s sociala trygghetssystem och avgifter betalas till X.

För en översiktlig beskrivning se Cejie, Socialförsäkringskonventioner och skatteavtal: två parallellt tillämpliga med ändå olika internationella traktat – en översikt över likheter, skillnader och konsekvenser, SN 2022 s. 108–111.

Artikel 15 TF.

3.2.4 Social trygghet – Intern rätt och HFD 2022 ref. 16

I en situation där land X är ett land utanför EU med vilket ett avtal saknas gäller svensk intern rätt. I intern rätt skiljer vi mellan bosättningsbaserade, arbetsbaserade och övriga förmåner.66 I det följande diskuteras av utrymmesskäl endast arbetsbaserade förmåner.

Som huvudregel ges arbetsbaserade förmåner till dem som utför arbete i Sverige.67 Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet. Även när det gäller arbete i Sverige finns särregler för vissa personkategorier (sjömän, utsändning, hitsänding, diplomater m.fl.). För utsändning gäller att om en privat arbetsgivare med verksamhet i Sverige sänder ut en arbetstagare för att arbeta utomlands ska arbetstagaren omfattas av svensk socialförsäkring om utsändningen kan antas vara längst ett år.68 Motsvarande gäller i situationer av hitsändning, dvs. dessa personer står kvar i utsändningsstatens försäkring. För offentligt anställda gäller motsvarande principer, men här finns ingen tidsgräns.69 Det sagda innebär att om en arbetstagare utför arbete i Sverige, eller blir utsänd i max 12 månader omfattas hen enligt huvudregeln av svensk socialförsäkring.

Den relativt tydliga lagtexten till trots har kammarrätterna vid flera tillfällen konstaterat att gränsöverskridande distansarbete där arbetstagaren fysiskt befunnit sig utomlands ska likställas med arbete i Sverige.70 HFD har meddelat dom i ett av dessa mål, där såväl förvaltningsrätten som kammarrätten gjorde liknande bedömningar som tidigare kammarrätter.71

I HFD 2022 ref. 1672 prövades frågan om E.H.L. omfattades av de svenska arbetsbaserade förmånerna under den tid då hon arbetade på distans från Sydafrika.73 E.H.L. var anställd vid Stockholms universitet. Av omständigheterna i målet framgår att hon inte anses bosatt i Sydafrika och heller inte anses omfattas av landets socialförsäkringsskydd, att vistelsen endast är tillfällig, att hon är folkbokförd i Sverige (omfattas av bosättningsbaserade förmåner enligt 5 kap. 8 § SFB 14 § FBL) och har kvar sin bostad i Sverige och att hon vistas regelbundet i Sverige. Vidare uppges att arbetsgivaren är en svensk myndighet med verksamhet i Sverige, att hennes lön beskattas i Sverige och att arbetsgivaravgifter betalas här.

HFD inleder med att konstatera att prövningen av om ett arbete kan anses vara förvärvsarbete i Sverige ska göras utifrån den koppling arbetet har till Sverige. Domstolen förtydligar att den anknytning som personen har till Sverige, såsom bosättning, folkbokföring eller tillgång till bostad saknar betydelse. Detsamma gäller för om personen är skattskyldig i Sverige eller ej, eftersom detta fastställs enligt andra kriterier.74

Huruvida arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter är dock relevant, eftersom dessa regler är samordnade med de arbetsbaserade förmånerna i SFB. Däremot huruvida avgifterna de facto betalats eller inte saknar betydelse för den anställdes förmånsskydd enligt HFD.75

Försäkringskassan argumenterade i målet för att den som utför arbetet som huvudregel måste befinna sig fysiskt på plats i Sverige, men medgav att vid kortare perioder av arbete från utlandet kan personen fortsätta att omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen om arbetet har en stark anknytning hit. Om arbetet utomlands pågår en längre tid anser Försäkringskassan dock att det inte längre kan vara fråga om arbete i Sverige.76

HFD instämmer i att utgångspunkten bör vara att arbetet rent fysiskt utförs i Sverige, men med stöd i förarbetena menar domstolen att en mer extensiv tolkning kan göras med hänsyn till ökad rörlighet, ändrade förhållanden på arbetsmarknaden och ökad möjlighet att arbeta på distans. En bedömning bör ske i varje enskilt fall. Domstolen skriver:77

Var arbetet rent fysiskt utförs är därvid en omständighet som bör beaktas, men även andra omständigheter såsom arbetets karaktär, arbetsgivarens verksamhet i Sverige och var arbetstagaren är anställd bör vägas in vid bedömningen (jfr SOU 2017:5 s. 495). Detta innebär att arbetstagarens fysiska närvaro i Sverige inte bör ges en så utslagsgivande betydelse som Försäkringskassan anser. Det förhållandet att en person under en längre tid arbetar på distans från utlandet utesluter därmed inte att det, beroende på omständigheterna i övrigt, kan vara fråga om arbete i verksamhet här i landet.

Därefter tillämpar HFD detta synsätt på E.H.L:s situation och beaktar att hon är anställd för att arbeta i arbetsgivarens verksamhet i Sverige, att arbetet kan utföras på distans från Sydafrika och att det därför får anses vara förvärvsarbete i verksamhet här i landet enligt 6 kap. 2 § SFB.78

Domen väcker många frågor. En sådan är vilka omständigheter som de facto bör väga in på bedömningen. HFD hänvisar till betänkandet från år 2017 om svensk social trygghet i en globaliserad värld.79 I utredningen gjorde den särskilda utredaren liknande uttalanden samt ställde upp vissa kriterier som föreslogs kunna vara till vägledning vid bedömningen. Dessa var ”arbetets karaktär, var det fysiskt utförs, arbetets varaktighet, omfattning, arbetsgivarens verksamhet i landet och var arbetstagaren är anställd samt var socialavgifter betalas”.80

Som framkommer vid en jämförelse med citatet ovan har HFD inte nämnt samtliga dessa kriterier i sin uppradning utan endast gjort en hänvisning ”jfr SOU 2017:5 s. 495”. De kriterier som inte nämns i domen är arbetets varaktighet och omfattning samt var socialavgifter betalas. Av domen (punkt 15) framgår dock, till skillnad från SOU:n att var och om avgifter har betalats saknar betydelse. Ser man till uttrycket ”jfr” brukar det normalt sett innebära ett påpekande om att något närliggande behandlas, dvs. till skillnad från ”se” som brukar vara en direkt hänvisning.81 Frågan uppstår om detta innebär att kriteriet arbetets varaktighet och omfattning på liknande sätt som var socialavgifter betalas de facto saknar betydelse enligt domstolen. Personligen tror jag att detta skulle vara en allt för bokstavstrogen tolkning av HFD:s dom och sätt att skriva. Det får ankomma på rättsutvecklingen att fastslå vilka kriterier som är av vikt för bedömningen och hur dessa ska vägas mot varandra. Att rättsvårdande myndigheter genom praxis bör fastställa de närmare omständigheterna under vilka ett arbete som utförs i hemmet eller på distans från ett annat land ska anses som arbete i Sverige, framgår även av förarbetena till reglerna om socialförsäkringens personkrets.82

En annan omständighet som kan ha inverkat på domstolens bedömning är att det i fallet handlade om en statlig anställning. Statliga anställningar omfattas av andra regler och anses normalt sett ha en starkare anknytning till arbetsgivarstaten.83 Det bör dock betonas att HFD inte i sin bedömning nämner omständigheten att det handlar om en statlig anställning, mer än att ”arbetsgivarens verksamhet i Sverige” bör beaktas vid prövningen. Om domen inte ska begränsas till statligt anställda som arbetar på distans utanför EU, är den tolkning som HFD gör av intern rätt inte helt allierad med EU-domstolens praxis och tolkning av liknande situationer. Som framkommit ovan skulle en privat anställd som arbetat på distans utan att vara utsänd omfattats av arbetslandets regler. Om domen begränsas till statligt anställda skulle utfallet ha blivit detsamma om E.H.L. hade arbetat inom EU.84

Vidare kan det noteras att HFD inte synes ha lagt någon större vikt vid att reglerna om utsändning för privat anställda endast gäller i 12 månader. Av domen framgår inte klart hur länge E.H.L befunnit sig i Sydafrika. HFD:s tolkning innebär eventuellt att den som distansarbetar kan stå kvar i svensk socialförsäkring längre än en person som blir utsänd, vilket förefaller märkligt.

En annan intressant fråga som domen väcker är om en liknande tolkning kommer att göras när exempelvis en person anställd av en utländsk arbetsgivare arbetar på distans från Sverige. Bör den personen då anses utföra arbetet i sitt hemland om arbetsuppgifterna för den utländska arbetsgivarens verksamhet har den karaktären att de kan utföras på distans från Sverige (jfr punkt 20 i domen). Denna fråga har inte diskuterats i doktrin. Inte heller Skatteverket eller Försäkringskassan har behandlat den nu ställda frågan i sina ställningstaganden som utfärdats med anledning av HFD 2022 ref. 16. Däremot tolkar de båda myndigheterna in ett krav på att ”personen innan distansarbetet utförs ska vara anställd för att arbeta i sin arbetsgivares verksamhet i Sverige.”85 Det är tydligt att inspiration till detta rekvisit har hämtats i reglerna om utsändning såsom de tolkats (se avsnitt 3.2.3 ovan).86 Försäkringskassan lyfter även i sitt ställningstagande problematiken med den nu uppkomna gränsdragningen till utsändningsundantaget. Det bör också noteras att utfallet av HFD:s tolkning av kriteriet ”verksamhet här i riket”, blir detsamma som om E.H.L var utsänd, även om så per definition inte var fallet.87 Denna tolkning kan bli komplicerad i förhållande till länder som inte intar samma pragmatiska förhållningssätt, vilket skulle innebära att det andra landet skulle kunna kräva arbetsgivaren på socialavgifter enligt grundprincipen om arbetslandets lag. Det är ju bland annat mot bakgrund av liknande svårigheter som beslut bör fattas i förväg och information ges till de behöriga myndigheterna.

Även om domen ger upphov till många nya frågor tydliggör den att den fysiska närvaron inte ensamt är styrande för att bedöma om ett arbete är utfört i Sverige eller inte.

4 kap. 2 § SFB.

6 kap. 2 § SFB. Samma innebörd av uttrycket ska användas vid tolkning av 1 kap. 4 § SAL om när arbetsgivaravgifter ska betalas.

Som noterats ovan tar EU-förordningens regler över, vilket exempelvis möjliggör längre utsändningsperioder.

6 kap. 4 § SFB.

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3200–17 (2018-10-16) Brasilien-fallet, Kammarrätten i Stockholm mål nr 3721–20 (2020-10-15) Malawi-fallet.

Kammarrätten i Stockholm mål nr 8154–20 (2021-02-22).

HFD:s dom har även kommenterats i andra sammanhang, se exempelvis T. Erhag, Möjlighet till bibehållen socialförsäkring vid distansarbete utomlands – men i vilken utsträckning? En kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens dom i HFD 2022 ref. 16, NST 22 2022 s. 71–79 och Deloitte, Tax Alert, Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen – distansarbete från utlandet räknas som arbete i Sverige, publicerad 2022-04-20.

Skälet till att arbetet utfördes från Sydafrika var att hennes make var utsänd dit, såsom diplomat vid Utrikesdepartementet.

HFD 2022 ref. 16 punkt 14.

Se HFD punkt 15.

HFD punkt 16.

HFD punkt 19 andra meningen.

HFD punkt 20.

SOU 2017:5.

SOU 2017:5 s. 495.

Svenska skrivregler utgivna av svenska språknämnden, Liber 2000 s. 45.

Peop. 1989/99:119 s. 105.

Cejie (n. 5).

Se för liknande resonemang, Erhag (n. 72) s. 79.

Skatteverkets ställningstagande, Distansarbete i tredje land kan i vissa fall jämställas med arbete i Sverige – skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, dnr 8–1793383 (2022-07-07) och Försäkringskassan, Bedömningen av om arbete på distans från ett annat land kan anses vara förvärvsarbete i verksamhet här i landet i den mening som avses i 6 kap. 2 § första stycket socialförsäkringsbalken (SFB), Serienummer 2022:06 (2022-06-22).

Försäkringskassan nämner även bestämmelsen om utsändning i 6 kap. 4 § SFB i detta hänseende.

Enligt intern rätt finns här även en tidsgräns på 12 månader. HFD har dock i sin tolkning av ”arbete i Sverige” inte tolkat in något liknande tidskriterium.

3.2.5 Sammanfattning

Av analysen i avsnitt 3.2.2 framgår att Skatterättsnämnden har tolkat ettårsregeln på ett förhållandevis pragmatiskt sätt utifrån givna förutsättningar. Förhandsbeskedet möjliggör för arbetsgivare och arbetstagare att i viss mån komma överens om att den anställde ska arbeta utomlands och därigenom förenkla beskattningen på så sätt att skatt inte ska betalas i Sverige. Förhandsbeskedet väcker dock fler frågor än det ger svar på. Mot bakgrund av de ovan diskuterade förarbetena och likheterna med sexmånadersregeln i detta hänseende skulle eventuellt en liknande tolkning av den regeln kunna göras.

Huvudregeln inom socialförsäkringsrätten ger vid handen att den anställde även skulle omfattas av den sociala tryggheten i utlandet. Här framstår det dock som möjligt att ur ett socialförsäkringsrättsligt hänseende bli utsänd från Sverige och följaktligen stå kvar i den svenska sociala tryggheten. Enligt intern rätt kan en utsändning endast ske i 12 månader, vilket innebär att just ettårsregeln inte blir tillämplig. Inom EU kan dock en utsändning vara i 24 månader. I en situation där den anställde distansarbetar utanför EU och i ett land där något avtal om social trygghet inte finns, kan motsvarande resultat i vissa fall nås med stöd av praxis.

3.3 Distansarbete under kortare tid – Workation

3.3.1 Utgångspunkter

Om en arbetstagare (B) på eget initiativ förlänger sin sommarsemester med att jobba från utlandet, tex från en lägenhet i Spanien eller från en segelbåt i Seychellerna kan såväl skatterättsliga som socialförsäkringsrättsliga problem aktualiseras. Situationen när en arbetstagare förlänger sin semester med att arbeta brukar benämnas workation. I avsnittet antas detta ske mellan två-åtta veckor. Precis som noterats ovan blir utfallet beroende av vilka rättskällor som är tillämpliga. Flera olika bedömningar behandlas nedan. I avsnitt 3.3.3 läggs särskilt vikt vid gränsdragningen mellan lex loci laboris och arbete i två eller flera stater (artikel 13 EU-fördraget). Precis som i fallet med A sker distansarbetet på B:s initiativ och arbetsgivaren är ett svenskt privat företag.

3.3.2 Skattskyldighet – den enklaste frågan

I normalfallet skulle arbetstagaren bli begränsat skattskyldig i Spanien och skatteavtalet med Spanien skulle ge Sverige beskattningsrätten till inkomsten enligt artikel XV punkt 2, förutsatt att den svenska arbetsgivaren inte har/får ett fast driftställe i Spanien. Någon fråga om dubbelbeskattning kommer inte att aktualiseras. I förhållande till Seychellerna får internrättsliga metoder att undanröja eventuell dubbelbeskattning användas om en sådan skulle uppstå.

3.3.3 Social trygghet – internationell rätt och gränsdragningsfrågor kring arbete i två eller fler medlemsstater

Enligt EU-förordningen ska en arbetstagare omfattas av det lands socialförsäkringsskydd där arbetet rent fysiskt utförs (Spanien). Enligt min bedömning kan de två undantagen (utsändning) och (normalt arbete i två eller flera medlemsstater) problematiseras i en situation som denna. Att som svensk arbetsgivare, för en kort period, plötsligt behöva betala spanska socialavgifter framstår som såväl administrativt betungande som i strid med själva syftet med förordningen. En lösning som finns idag är att ansöka om dispens, vilket görs hos Försäkringskassan.88 Det praktiska rättslivet vittnar dock om att detta tar lång tid och därför i praktiken inte är en realistisk möjlighet när arbetstagaren på eget initiativ förlänger sin semester med att arbeta på distans.89

I avsnitt 3.2.3 ovan diskuterades undantaget om utsändning. Liknande resonemang kan från fall till fall användas även för B.90 Kvar att pröva är möjligheten till att tillämpa undantaget i artikel 13 för den som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater.

Om artikel 13 är tillämplig omfattas arbetstagaren som huvudregeln av bosättningslandets91 (Sveriges) sociala trygghetssystem.92 Vad som avses med normalt i detta sammanhang är inte självklart. Av artikel 13.5 TF framgår att ”en person som a) samtidigt med anställningen i en medlemsstat arbetar som anställd i en eller flera andra medlemsstater, oberoende av denna separata anställning varaktighet eller art, b) i två eller flera medlemsstater kontinuerligt har olika anställningar, med undantag för marginella anställningar, oberoende av hur ofta eller hur regelbundet växlingen sker”93 särskilt ska omfattas. Artikeln kan tolkas som att det behöver handla om olika anställningar, dvs. att artikeln inte skulle vara tillämplig på vårat scenario. Av exemplen som ges i den Praktiska vägledningen framgår dock att det även kan handla om en anställning, men där arbetet utförs i två stater.94

I vägledningen skiljer man mellan arbete som utförs samtidigt (a) och arbete som utförs omväxlande (b). I det senare fallet avses situationer där arbetsperioder följer på varandra, med en viss regelbundenhet. Hur ofta växlingen sker saknar dock betydelse.95 Besluten om tillämplig lagstiftning fattas av bosättningslandet. Bedömningen baseras på en prognos hur det kommer att se ut de kommande 12 månaderna och med vilken regelbundenhet perioder av arbete i flera medlemsstater kommer att ske. Här läggs särskild vikt vid vad som anges i anställningsavtalet.96 Att 12 månader är en viktig tidsgräns för bedömningen framgår även av ett mål från 2021.97 I målet prövade EU-domstolen den äldre regeln om arbete i två eller flera stater. I målet hade den anställde som var bosatt i Polen för sin polska arbetsgivare haft en visstidsanställning från 20 oktober 2006 till 31 december 2009. Under denna drygt tre år långa anställningen arbetade han i Frankrike 12,5 månader, i Förenade kungariket i 2 månader och därefter i Frankrike i knappt två år. Arbetstagaren önskade under denna period omfattas av det polska sociala trygghetssystemet. Domstolen konstaterade att en person som under på varandra följande perioder utför arbete i olika medlemsstater normalt ska anses arbeta inom två eller flera medlemsstaters territorier ”under förutsättning att längden av de oavbrutna arbetsperioderna i var och en av dessa medlemsstater inte överstiger tolv månader.”98 I målet förtydligas även att denna tolkning förhindrar ett kringgående av principen om arbetslandets lag. Jag tolkar målet som att fransk social trygghet gällde.

Frågan om tillämpligheten av föregångaren till artikel 13 EU-förordningen har prövats av EU-domstolen vid flertalet tillfällen och praxis får anses spretig.99 Artikeln anses av praktiskt verksamma jurister vara den mest svårtillämpade av lagvalsreglerna.100

Om vi utgår från att B tillbringar åtta veckor workation i Spanien, skulle en tolkning vara att artikel 13 inte är tillämplig eftersom dessa tillfällen för utlandsarbeten inte är regelbundna, normala samt att det inte framgår av anställningsavtal mm att arbetet ska utföras i utlandet. Av praxis framgår att undantagen till lex loci laboris ska tolkas restriktivt.101 Om artikel 13 inte är tillämplig skulle i praktiken socialavgifter behöva betalas i Spanien under de åtta veckorna som arbetet utförs där, vilket rimmar illa med syftet med förordningen.

Finns det då inget undantag som kan användas för att inte hamna i denna situation? Av vägledningarna102 framgår att marginella anställningar inte omfattas av uttrycket ”normalt arbetar”. En marginell anställning är en anställning som bedöms oviktig, dvs. utgör mindre än 5 procent med avseende på tid eller lön.103 Två veckors workation skulle kunna vara marginell anställning, medan åtta veckor sannolikt inte skulle kunna vara det. Om anställningen är marginell omfattas arbetstagaren inte av artikel 13, utan ska behandlas som om hen endast utför arbete i en medlemsstat.104

Här kan två tolkningar göras, en första tolkning är att huvudregeln om lex loci laboris ska tillämpas, dvs. att arbetet i Spanien anses utfört i Spanien och det i Sverige i Sverige, dvs. ett hoppande mellan ländernas sociala trygghetssystem skulle ske. Den andra tolkningen är att man helt bortser från den marginella anställningen (Spanien) när socialt trygghetssystem pekas ut. För denna senare tolkning talar principen om ett lands lagstiftning, syftet med förordningen samt uttalanden i Försäkringskassans vägledning.105 Med denna andra tolkningen skulle Sveriges sociala trygghetssystem tillämpas även fast B utför två veckors workation i Spanien.

Här ska även artikel 16 TF nämnas. När en anställd arbetar i två eller flera medlemsstater ska hen informera den behöriga myndigheten i sitt bosättningsland. Mot bakgrund av denna information ska den behöriga myndigheten fatta ett provisoriskt beslut om tillämplig lagstiftning samt informera det andra landet om detta. Artikel 16 TF gäller oavsett om det handlar om marginellt arbete eller inte.106

Det tredje undantaget, dispens enligt artikel 16 EU-förordningen, är i dagsläget sannolikt den säkraste vägen att gå för att få till stånd ett beslut om att dessa korta, tillfälliga och högst oregelbundna distansarbetare får stå kvar i ursprungslandets lagstiftning. Problemet är dock, vilket berörts ovan, att det tar lång tid att få till stånd ett dispensbeslut.

I de avtal om social trygghet som Sverige har ingått finns inte särskilda regler om ”arbete i två eller flera länder”. I dessa situationer gäller arbetslandets lag, såvida inte utsändningsundantaget i respektive avtal är tillämpligt.

Artikel 16 EU-förordningen.

Därtill kommer det faktum att inte alla arbetstagare informerar sina arbetsgivare om att de arbetar från utlandet.

Se även Jendholm (n. 59) s. 134 ff.

I artikel 11 TF finns bestämmelser om hur fastställande av bosättningsort kan ske om skilda uppfattningar föreligger mellan medlemsstaterna.

Detta bygger bland annat på att hen utför en väsentlig del (25 %) av sitt arbete i den staten (se artikel 14.8 TF, Europeiska kommissionen, Praktisk vägledning om den lagstiftning som gäller i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz s. 27). Om hen inte utför väsentlig del av arbetet i bosättningsstaten finns en stege i artikel 13.1.b EU-förordningen om vilket lands lagstiftning hen ska omfattas av. Nästa steg är att hen omfattas av lagstiftning i det land där arbetsgivaren har sitt säte.

Författarens kursivering.

Praktisk vägledning (n. 92) s. 21.

Praktisk vägledning (n. 92) s. 24.

Praktisk vägledning (n. 92) s. 25.

Mål Format II, C-879/19, EU:C:2021:409. Här kan dock noteras att i den äldre förordningen 1408/71 var tidsperioden för utsändning 12 månader, medan den numer är satt till 24. Sannolikt saknar denna omständighet betydelse då det är frågan om två skilda undantag.

Mål Format II, C-879/19, EU:C:2021:409 punkt 35.

Se exempelvis mål 8/75 Foot-ball Club d’Andlau, EU:C:1975:87, mål C-425/93 Calle Grenzshop, EU:C:1995:37, mål C-115/11 Format I, EU:C:2012:606, mål C-569/15 X, EU:C:2017:673, mål C-570/15 X, EU:C:2017:674 och mål C-89/16 Szoja, EU:C:2017:538.

Tepperova, Hazic & Egholm Elgaard, Tax and Social Security: EU perspective, KPMG Acor Tax (24 Jan 2018).

Se exempelvis mål Format II, C-879/19, EU:C:2021:409 punkt 33.

För att förstå vad som avses med normalt behöver man söka vägledning i TF, EU kommissionens Praktiska vägledning (n. 92) och Försäkringskassans vägledning (Försäkringskassan, Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal – Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa gemensamma gränsöverskridande frågor, Vägledning 2017:1 Version 14).

Se artikel 14.5 TF, Praktisk vägledning (n. 92) s. 27 och Försäkringskassan (n. 102) s. 184 f.

Europeiska kommissionen, Praktisk vägledning (n. 92) s. 27.

Försäkringskassan (n. 102) s. 184.

Försäkringskassan (n. 102) s. 194.

3.3.4 Social trygghet och intern rätt

Om B tillbringar två eller åtta veckor på Seychellerna i stället för i Spanien tillämpas varken EU-förordningen eller ett avtal, då det senare saknas i förhållande till landet ifråga. I nu aktuellt fall gäller svensk intern rätt, utan de begränsningar som de internationella rättskällorna kan ge. Tentativt skulle den extensiva tolkning som HFD gör i 2022 års fall även kunna bli aktuell i nu skisserad situation, vilket skulle innebära att avgifter betalas i Sverige.

3.3.5 Sammanfattning

De skatterättsliga problemen som uppstår om en arbetstagare under en kortare period arbetar från utlandet synes minimala, de socialförsäkringsrättsliga desto större. Artikel 13 EU-förordningen var redan tidigare svårtillämpad. Den nu uppkomna situationen med tillfälliga arbeten under kortare tid på arbetstagarens initiativ gör den inte mer lättillämpad. Min tentativa bedömning är dock att den inte omfattar situationen som B försatt sig i, vilket leder till att B under kortare perioder omfattas av Spaniens sociala trygghetssystem. Detta är en såväl ohållbar som oönskad situation för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Motsvarande problem gäller i förhållande till länder där sociala trygghetsavtal slutits, eftersom dessa saknar undantaget. Utifrån dessa resultat framstår HFD:s pragmatiska lösning i HFD 2022 ref. 16 som mer ändamålsenlig. I förhållande till andra EU-länder kan den dock inte tillämpas eftersom EU-rätten är överordnad svensk intern rätt.

3.4 Distansarbete på regelbunden basis – Work from home

I detta avsnitt ska frågan om gränsgångare som nämndes i avsnitt 2.3 ovan kortfattat beröras. Frågan har som nämnts behandlats i olika sammanhang under en lång tid, i synnerhet när det gäller gränsgångare mellan Sverige-Danmark.107

I detta exempel pendlar arbetstagaren (C) från Sverige till Danmark. Arbetsgivaren är ett danskt privat företag. Efter pandemin väljer C att sitta hemma och arbeta två–tre dagar i veckan (work from home).

Efter pandemin börjar normala regler gälla och den speciallösning som gällde dels för beräkning av dagar som accepterades av Skatteverket, dels den särskilda överenskommelsen att pandemin inte skulle ändra socialförsäkringstillhörighet upphör.108 Detta innebär att om C regelmässigt börjar arbete två-tre dagar i veckan hemifrån Sverige under varje tremånadersperiod, så kan Sverige börja beskatta delar av inkomsten (artikel 15.1) och en prövning av artikel 13 i EU-förordningen om normalt arbete i två stater aktualiseras. Om rekvisiten befinns uppfyllda bör avgifter betalas i Sverige, för hela inkomsten, vilket är en betydande kostnadsökning för den danska arbetsgivaren.

Som nämnts ovan intogs en relativt försiktig approach till uppkomsten av hemmakontor som fasta driftställen under pandemin. I och med att pandemin inte längre utgör en samhällsfarlig sjukdom och då hemarbete förväntas öka har Skatteverket i maj 2022 gått ut med ett ställningstagande för att klargöra sin syn på problematiken om fasta driftställen.109

I korthet innebär ställningstagandet att färre fasta driftställen kommer att uppkomma i Sverige jämfört med tidigare ställningstagande. Den mest svårbedömda faktorn för att bedöma om ett fast driftställe föreligger är att platsen ska stå till förfogande för företaget (arbetsgivaren). Verket gör nu bedömningen att det krävs ett uttryckligt eller underförstått krav från företagets sida för att rekvisitet ska vara uppfyllt. Med uttryckligt avses exempelvis att företaget betalar hyra för ett kontor hemma hos den anställde, eller att företaget inte har tillräckliga kontorslokaler och följaktligen kräver att vissa arbetstagare ska arbeta hemifrån. Det underförstådda kravet är lite mer svårbedömt men innebär, för att kunna uppstå, att det måste finnas en fördel eller ett intresse från arbetsgivarens sida att den anställde arbetar hemma. Bedömningen måste göras utifrån den verksamhet som företaget bedriver, menar verket. Att arbetstagaren på eget initiativ väljer att sitta hemma innebär inte att ett fast driftställe uppkommer, detsamma gäller om det finns rekommendationer eller restriktioner från myndigheter som leder till att anställda arbetar hemifrån. Inte ens i de situationer där det finns ett avtal om att den anställde kan arbeta hemifrån större delen av sin arbetstid, och följaktligen ha sitt tjänsteställe i bostaden, innebär att ett fast driftställe nödvändigtvis föreligger enligt verket.110

Se doktrin, fotnot 58 ovan. Cirka 16 000 arbetstagare pendlar i dagsläget från Sverige för att arbeta i Danmark, motsvarande siffra i motsatt riktning är 1 400.

Enligt borger.dk upphörde reglerna om hemarbete och pandemiundantaget om oförändrad socialförsäkringstillhörighet den 30 juni 2022.

Skatteverkets ställningstagande, När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får ett fast driftställe, dnr 8–1677220 (2022-05-13).

Se ställningstagandet om tjänsteställe ovan i fotnot 33.

4 Avslutande kommentarer

Fysisk närvaro har under en längre tid varit en utgångspunkt för skattskyldighet och socialförsäkringstillhörighet. I den allt mer digitaliserade världen har frågan ställts om dagens regler är tillfredsställande. I denna artikel har, med utgångspunkt i de problem som uppstod under pandemin och några scenarios som inte framstår som helt främmande, olika utmaningar identifieras. En framträdande utmaning som har identifierats i denna artikel, utifrån de scenarios som analyserats, är att en arbetsgivare kan behöva innehålla och betala preliminärskatt i ett land och sociala avgifter i ett annat när arbetstagarna börjar röra på sig. Härtill kommer den allt mer skrämmande frågan om arbetsgivaren får ett fast driftställe i den stat där arbetstagaren har valt att förlägga sin arbetstid.

En slutsats som kan dras är att reglerna om socialförsäkrings-/socialavgiftsrätt är svåra att tillämpa mot bakgrund av den praxis som finns från EU-domstolen och att förenklingsregler sannolikt behöver introduceras.

Sammanfattningsvis är det författarens uppfattning att dagens regler behöver ses över och i viss mån förenklas för att möjliggöra gränsöverskridande distansarbete utan allt för betungande administrativa och oförutsebara bördor för arbetsgivare och arbetstagare. Förslag på vad en sådan översyn skulle kunna innehålla behandlas i kommande studier.

Professor Katia Cejie är verksam vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.