Samma eller likartad verksamhet bedriven av närstående

I HFD 2022 not. 4 bekräftas att de bestämmelser som definierar kvalificerade andelar ska tolkas enligt sin ordalydelse och att det inte finns utrymme för att undanta ”smitta” på grund av speciella omständigheter vid, eller skäl för, överlåtelse av verksamhet till närståendes fåmansföretag.

Fallet handlande om ett gift par som via ett gemensamt ägt aktiebolag (fåmansföretaget) indirekt ägde ett aktiebolag (verksamhetsbolaget) som tidigare hade bedrivit läkarvård där verksamheten hade finansierats inom ramen för lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Den ene av makarna hade varit verksam i betydande omfattning i verksamhetsbolaget. Under år 2013 hade verksamheten enligt den lagens förfarande för ersättningsetablering överlåtits till ett annat aktiebolag som ägdes av sonen till en av makarna. Ingen av makarna hade sedan utgången av år 2013 själva varit verksamma i betydande omfattning i något av aktiebolagen. Sonen var dock alltjämt verksam i betydande omfattning i det övertagande aktiebolaget.

Makarna menade att deras aktier i fåmansföretaget inte skulle vara kvalificerade eftersom överlåtelsen från verksamhetsbolaget till sonens aktiebolag hade skett genom ett tvingande upphandlingsförfarande, inte var marknadsmässig och inte heller var ett generationsskifte i gängse mening. Det vore enligt dem en orimlig skattekonsekvens att andelar ska anses vara kvalificerade på grund av att det slumpar sig så att den som övertar verksamheten genom en ersättningsetablering är anhörig till den som överlåter verksamheten.

Av 57 kap. 4 § första stycket IL följer att en andel är kvalificerad om någon närstående till delägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket delägaren direkt eller indirekt äger andelar. Med närstående avses enligt 2 kap. 22 § IL bl.a. avkomling vartill styvbarn räknas.

Såväl SRN som HFD kom fram till att makarnas andelar i fåmansföretaget var kvalificerade eftersom sonens fåmansföretag, där han alltjämt var verksam i betydande omfattning, bedrev samma eller likartad verksamhet som det överlåtande verksamhetsbolaget. Varken priset eller formen för överlåtelsen av verksamheten tillmättes någon betydelse för bedömningen.

Daniel Starberg, Wealth Planner och Country Manager, försäkringsbolaget WEALINS S.A. i Luxemburg