Direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Mål C-694/20Orde van Vlaamse Balies m.fl. gällde en belgisk begäran av förhandsavgörande berörde huruvida artikel 1.2 i direktiv (EU) 2018/822 är förenlig med artikel 7 (rätt till respekt för privatlivet) och artikel 47 (rätt till en rättvis rättegång) i Europeiska unionens stadga, genom att en advokat som uppträder som förmedlare och vill åberopa sin tystnadsplikt är skyldig att underrätta övriga berörda förmedlare om deras rapporteringsskyldighet.

Talan i det nationella målet i Belgien väcktes av det Belgiska advokatsamfundet med flera och avser en fullständig eller delvis inhibition och ogiltigförklaring av regionen Flanderns dekret den 26 juni 2020 om ändring av dekret av den 21 juni 2013 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang.

De aktuella bestämmelserna i målet kan jämföras med den svenska lagstiftningen i 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011.1244), SFL, lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang och vissa ändringar i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning av rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2028 om ändring av direktiv 2011/16 vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC 6) som genomförts i svensk rätt.1 Enligt artikel 2 i ovannämnda dekret från den 26 juni 2020 syftar det till att införliva direktiv (EU) 2018/822 med nationell rätt. Genom artikel 1.2 i detta direktiv införs en artikel 8a i direktiv 2011/16/EU om möjligheter till undantag för advokater att lämna upplysningar om ifrågavarande arrangemang i sin egenskap av förmedlare (rådgivare) samt en skyldighet att i stället underrätta eventuellt andra förmedlare, alternativt om sådana inte finns, berörda skattebetalare om deras rapporteringsskyldighet. Undantaget är likartat med det som finns för svenska advokater i 33 b 18 § SFL.

Författningsdomstolen i Belgien uttalade att talan om inhibition och ogiltigförklaring av dekretet den 26 juni 2020, som syftar till att införliva direktiv (EU) 2018/822, ifrågasätter giltigheten av detta direktiv, måste först frågan om direktivets giltighet avgöras. Därför har Författningsdomstolen i Belgien beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från Europeiska domstolen avseende den ovan formulerade frågan.

Av det svenska advokatsamfundets cirkulär 16/2020 följer att svenska advokater inte anses ha någon undersökningsplikt gällande vilka rådgivare dom medverkar i ett rapporteringspliktigt arrangemang. Tystnadsplikten för advokater enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken måste enligt samfundet anses gälla i förhållande till andra rådgivare.

EU-domstolens avgörande i det begärda förhandsavgörandet kan förväntas få stor betydelse för bedömningen av räckvidden av advokaters tystnadsplikt gällande rapporteringsskyldighet vid gränsöverskridande arrangemang.2

Börje Leidhammar, advokat, Börje Leidhammar advokatbyrå, adjungerad professor, Högskolan i Gävle

Prop. 2019/20:7r4 s. 39 ff., se vidare Almgren – Leidhammar, Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar, Norstedts Gula Bibliotek s. 33 b kap. s. 26 f. angående tystnadsplikt för advokater.

Ibid.