Den obligatoriska insats som medlemmar betalar in till en ekonomisk förening avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt (jfr HFD 2024 ref. 10)

DIARIENUMMER

81-23/I

MEDDELANDEDATUM

2024-04-18

LAGRUM

3 kap. 1 § mervärdesskattelagen (2023:200)

SÖKANDE

X ekonomisk förening

MOTPART

Skatteverket

HAR ÖVERKLAGATS?

Nej

Förhandsbesked

Medlemsinsatsen avser inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X Ekonomisk Förening (Föreningen) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla digitala kommunikationstjänster i ett av Föreningen ägt eller på annat sätt disponerat fibernät, som Föreningen bygger och förvaltar.

Var och en som kan komma att förväntas delta i Föreningens verksamhet kan antas som medlem. Medlemmar deltar med en obligatorisk medlemsinsats som fastställs av föreningsstämman.

Frågan och parternas inställning

Föreningen vill veta om mervärdesskatt ska redovisas på den obligatoriska medlemsinsatsen.

Föreningen och Skatteverket anser att frågan ska besvaras nekande.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 3 kap. 1 § 1 och 3 mervärdesskattelagen (2023:200) följer att leverans av varor och tillhandahållande av tjänster mot ersättning som görs inom landet av en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap är transaktioner som är föremål för mervärdesskatt.

Bestämmelserna har sin motsvarighet i artikel 2.1 a och c i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG).

Med en medlemsinsats avses enligt 10 kap. 1 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar bl.a. den insats som en medlem enligt stadgarna är skyldig att delta med i föreningen (obligatorisk insats). Med en andel avses enligt andra stycket de ekonomiska rättigheter som medlemmen har mot föreningen och som grundas på hans eller hennes medlemsinsatser.

Skatterättsnämndens bedömning

Av Föreningens stadgar framgår att medlemmar ska delta med en obligatorisk medlemsinsats om lägst (…) kr och högst (…) kr. För närvarande betalar nya medlemmar (…) kr. Den insats som medlemmen betalar är en sådan obligatorisk medlemsinsats som avses i lagen om ekonomiska föreningar.

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att en insats i en ekonomisk förening inte utgör ersättning för tillhandahållande av en tjänst (HFD 2024 ref. 10 samt HFD 2024 not. 9).

Mot denna bakgrund avser den aktuella medlemsinsatsen inte en transaktion som är föremål för mervärdesskatt.