(INKOMSTBESKATTNING)

SKV A 2021:1 Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2020

Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2019, se SKV A 2020:1.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2020.1

Av 3 d § första stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av skatteunderlaget i vissa fall.

Av 2 § första stycket j lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader framgår bl.a. att den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret ska användas vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Allmänna råd

Den genomsnittliga statslåneräntan under år 2020 bör anses vara -0,07 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2021.