Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk.

Inledning

Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur av det slag och den ålderssammansättning som det är fråga om. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Av 17 kap. 5 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att om den genomsnittliga produktionsutgiften uppenbarligen inte motsvarar anskaffningsvärdet, t.ex. för särskilt dyrbara avelsdjur, ska djuret tas upp till lägst 85 procent av det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

I beloppen nedan har mervärdesskatt inte inräknats.

Det följande gäller inte tävlings- eller ridhästar

Allmänna råd

Nettoförsäljningsvärdet bör bestämmas enligt följande.

Hästar

Draghästar, per styck

Åldersklass

kr

Yngre hästar (4–15 år)

57.000

Äldre hästar (över 15 år)

40.000

Unghästar, per styck

Åldersklass

kr

Föl

28.000

Ettåring

33.000

Tvååring

33.000

Treåring

46.000

Nötkreatur

Mjölkkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

9.500

500

11.800

600

13.000

700

14.300

Dikor och amkor, per styck

Levande vikt, kg

kr

400

8.800

500

10.800

600

12.600

700

14.600

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar), per styck

Åldersklass

kr

Under 1 år

3.200

1–2 år

8.200

Över 2 år

13.600

Gödnöt, per kilogram levande vikt

kr

23:70

Svin

Avelssvin, galtar och suggor (gyltor), per styck

kr

3.352

Smågrisar och gödsvin, per styck

Åldersklass

kr

Smågrisar yngre än 2 månader

570

Gödsvin 2–4 månader

810

Gödsvin 4–6 månader

1.310

Gödsvin äldre än 6 månader

1.800

Får

Baggar och tackor, per styck

Levande vikt, kg

kr

30

950

50

1.040

70

1.130

90

1.170

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:41

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2021.