Beträffande beskattningsåren 2013–2022, se SKV A 2012:25.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023.1

Enligt 11 kap. 48 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska kostnadsersättning till dagbarnvårdare som betalas ut av en kommun inte tas upp som intäkt till den del ersättningen motsvarar kostnader i verksamheten.

Allmänna råd:

Dagbarnvårdare som får kostnadsersättning från en kommun bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna ersättningen, dock högst med ett belopp per barn och timme som motsvarar 0,017 procent av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste 50 öre.

Beloppet per barn och dag får inte överstiga beloppet per timme multiplicerat med åtta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:26

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:25) om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013, som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2013–2022.