Beträffande beskattningsår 2020–2022, se SKV A 2019:23.

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023.1

1 Skäliga utgifter för arbetsresor

Enligt 12 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska avdrag göras för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor), om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.

Allmänna råd

Som skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör i regel anses lägsta kostnad för resor under beskattningsåret med tillgängliga allmänna transportmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss.

Avdrag för resor med allmänna transportmedel bör endast medges om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer.

2 Avdrag för resor med bil

Enligt 12 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) medges avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil medges också om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60 dagar under året medges avdrag för alla de dagar som bilen använts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är minst 300 mil per år.

Allmänna råd

Beräkning av tidsvinst bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. För skattskyldig med flera fasta arbetsplatser eller med flera arbetspass per dygn bör det dock vara den sammanlagda tidsvinsten per dygn, som uppnås genom att använda bil mellan bostaden och arbetsplatsen, som avses.

Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs.

Däremot bör inte sådan tidsvinst beaktas som beror på att den skattskyldige, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till och lämnar arbetsplatsen (arbetsorten) vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Kravet på tidsvinst bör inte heller anses uppfyllt om en skattskyldig med flexibel arbetstid (s.k. flextid) tjänar minst två timmar endast genom att förlägga arbetstiden på visst sätt. Med uttrycket ”flexibel arbetstid” bör förstås sådan arbetstid som ger den anställde rätt att själv bestämma sin ankomst- och avgångstid till respektive från arbetsplatsen inom flextidens ram.

Skattskyldig som har möjlighet att välja mellan olika allmänna transportmedel, bör som jämförelse vid tidsvinstberäkningen använda det färdsätt och den färdväg som ter sig naturlig.

Med uttrycket ”används i tjänsten” förstås att bilen faktiskt har använts för en tjänsteresa.

Vid beräkning av det antal dagar som den skattskyldige använt bil i tjänsten bör hänsyn tas till om det varit praktiskt möjligt att använda bilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda att man godtar även färre antal dagar än de ovan angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom, militärtjänstgöring, utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela året eller att anställningen varat endast del av året.

3 Avdrag i vissa fall för taxiresor

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallen RÅ 1990 ref 61 I och II och RÅ 1991 not 218 medgett skattskyldig avdrag för kostnaden för resor med taxi nattetid, även om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen varit mindre än två kilometer och då allmänna transportmedel funnits att tillgå. Avdrag har medgetts med hänvisning till överfallsrisken.

Allmänna råd

Om arbetsgivaren ersätter den skattskyldige för utgiften för resa med taxi mellan bostaden och arbetsplatsen, trots att allmänna transportmedel finns, bör avdrag medges med det ersatta beloppet om resan gjorts mellan kl. 23.00 och 06.00. Även om sådan ersättning inte betalas ut av arbetsgivaren kan avdrag för kostnad för taxiresa medges när resan skett nattetid (mellan kl. 23.00 och 06.00) och det kan antas att resan med allmänna transportmedel varit förenad med viss överfallsrisk.

4 Avdrag för resor med motorcykel, moped eller cykel

Allmänna råd

Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna transportmedel, bör medges avdrag för kostnaden för motorcykel om

  1. vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer, och

  2. det av omständigheterna klart framgår att användandet av motorcykel i stället för allmänna transportmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.

Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med motorcykel bör beräknas till 12:50 kr per körd mil.

Har den skattskyldige använt moped eller cykel för del av resan mellan bostaden och arbetsplatsen, bör avdrag medges för denna delsträcka.

Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med moped bör beräknas till 6 kr per körd mil.

Har cykel använts för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör avdraget beräknas till 350 kr för helt år.

5 Avdrag för resor med flera transportmedel

Allmänna råd

Har bil eller motorcykel använts i kombination med allmänna transportmedel för resa mellan bostaden och arbetsplatsen, bör de båda förutsättningarna under avsnitt 4 (avstånd och tidsvinst) vara uppfyllda. Förutom avdrag för resa med allmänna transportmedel bör i så fall också medges skäligt avdrag för kostnad för bil eller motorcykel.

6 Avdrag för resor när allmänna transportmedel saknas

Allmänna råd

Om det saknas tillgängliga allmänna transportmedel bör skattskyldig som använder bil eller motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer, medges skäligt avdrag oberoende av tidsvinst.

Saknas tillgängliga allmänna transportmedel bara för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, och denna del är minst två kilometer, bör, oavsett tidsvinst, avdrag för kostnad för bil eller motorcykel beräknas för hela sträckan som bilen eller motorcykeln använts.

7 Undantag på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder

Av 12 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229) följer att avdrag för bilkostnader medges oberoende av avstånd och tidsvinst för skatteskyldig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil eller sin förmånsbil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Allmänna råd

Vid beräkning av avdrag för bilkostnader kan avdraget beräknas med den del av de faktiska totala bilkostnaderna under året som avser körningar mellan bostaden och arbetsplatsen om detta är förmånligare för den skattskyldige. Avdrag för arbetsresorna bör dock inte överstiga dubbla schablonavdraget för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen.

I det fall den skattskyldige har bilförmån och själv bekostar allt drivmedel bör avdrag medges för den del av drivmedelskostnaderna som belöper på arbetsresorna, dock inte överstigande det dubbla avdraget som gäller för utgifter för elektricitet till elbil respektive utgifter för annat drivmedel. Om den skattskyldige förutom bilförmån har drivmedelsförmån kan också avdrag medges för arbetsresor. I dessa fall bör avdrag medges för den del av det skattepliktiga förmånsvärdet för drivmedel som belöper på arbetsresorna, dock inte överstigande det belopp som motsvarar det dubbla avdraget som gäller för utgifter för elektricitet till elbil respektive utgifter för annat drivmedel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:38

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2019:23) om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2020–2022.